Busudflugt til Fattiggården i Svendborg og Odense Domkirke d. 18. maj

Hele foråret måtte vi desværre aflyse eller udskyde vores arrangementer. Men det lykkedes os da at gennemføre vores busudflugt til Svendborg Fattiggård og Odense Domkirke her d. 18. maj. Vi var 30 deltagere og heldige med vejr, trafik og guider. På Fattiggården fik to hold en rundvisning i det store kompleks, som er den bedst bevarede Fattiggård i Norden og som fungerede helt op til 1974.  På fattiggården blev de fattige principielt betragtet som dovne, der skulle sættes i arbejde, mere eller mindre alt eftersom de var værdigt eller uværdigt fattige. I Odense Domkirke viste en karismatisk guide os rundt med vægt på Knud den Hellige og Claus Bergs imponerende alter. Vi var de første hold efter 8 måneders pause. Der var stor tilfredshed med turen. ref. Lars


Jakob Kieffer-Olsens foredrag om Kirker og kirkestruktur i dansk middelalder

45 af 50 mulige var mødt op til Jakob Kieffer-Olsens foredrag om ”Kirker og kirkestruktur i dansk middelalder”. Fordommen er, at middelalderen fra fra 1050 -1536 er statisk. Det modbeviste foredraget på videnskabeligt grundlag. Kirkeforholdene var meget varierede og dynamiske. Jakob Kieffer gennemgik mangfoldigheden og udviklingen i kirkernes ejerforhold. Kirkerne kunne været ejet af bisperne, kongen, klostre, hospitaler, skoler, adelige, ja selv af sognets bønder. Henimod reformationen ejedes færre kirker af adelige og flere af kongen. Kirker og kapeller kommer og går, og nogle genopstår. Antallet af kirker og kapeller kom op på dokumenterede  ca 3100! Jakob mente endda, at der har været endnu flere, der bare ikke er spor af mere. De skriftlige kilder er meget sparsomme og ulige fordelt i riget. Ribe er ret enestående med sin kilde ”Ribe Oldemoder”, der opregner stiftets kirker og kirkeforhold  på et bestemt tidspunkt. Jakob Kieffer sandsynliggjorde, at listen over stiftets kirker blev anlagt ca 1380. Et enestående fyldigt øjebliksbillede af kirkelige forhold i middelalderen. ”Ribe Oldemoder” befinder sig i dag på Rigsarkivet.

Ref. Lars Ilsøe


Vellykket tøndeslagning i Toldbodens Gård.
 
Trods blæst og hidsige regnbyger havde omkring 60 børn og voksne søndag eftermiddag fundet vej til Toldboden, hvor den årlige tøndeslagning fandt sted. Fra kl 13 spillede Jens Drewsen og hans glade musikanter inde i Toldboden, og en del børn var henne hos sminkøserne og fik lagt ekstra farver og kulør på ansigterne. Kl 14 sang alle Fastelavn er mit navn og herefter begyndte tøndeslagningen. Der indtraf et mindre mirakel på samme tid, idet regnen ophørte og tøndeslagningen kunne finde sted i tørvejr. 
Det var en sej kamp mod tønderne, der ikke gav sig så let, men til sidst blev bunden slået ud af tønderne, slikket samlet op og kattekongerne blev kronet. Tøndeslagningen sluttede på rigtig hyggelig vis inde i Toldboden, hvor der blev serveret fastelavnsboller og varm kakao. Hele arrangementet var præget af glæde og tilfredshed hos deltagerne, og Bestyrelsen kunne glæde sig over et vellykket forløb, hvor der ikke mindst skal gå en tak til vejrguderne for pausen i regnvejret.
Bestyrelsen vil også gerne takke Jens Drewsen og hans glade musikanter - de er med til at skabe en herlig og glad stemning som optakt til tøndeslagningen. Også tak til bager Møller, Rådhuskonditoriet for lækre fastelavnsboller samt tak også til Lise Frederiksen Quedens Gård for lækker og varmende kakao
 
 
 
 
En særdeles vellykket bogbazar.
 
Lørdag d. 07.12 kunne Lars Ilsøe med klokkeringning forkynde at bogbazaren 2019 nu var åben, og de omkring 15 personer i køen kunne komme ind og gøre deres personlige kup. Atter i år indeholdt bogbazaren masser af bøger med vidtforskellige emner. Standarden på bøgerne var meget flot - mange kunder udtrykte glæde ved at finde en bog i så god stand at den var velegnet til julegave eller  mandelgave. Lørdagen var begunstiget af godt vejr med solskin, og hele dagen frem til kl. 17.00 var der rigtig mange besøgende i bogbazaren, og der blev gjort mange gode handler.
Søndag var vejrguderne Bogbazaren mindre venligt stemt, men trods dette var der om søndagen et pænt besøg, og der blev solgt overraskende mange bøger. Begge dage gav et meget flot salg - faktisk blev bogbazaren 2019 økonomisk set en af de bedste. Når dette kædes sammen med det vellykkede bogsalg ved efterårets høstmarked, kan Bestyrelsen konstatere at salg af bøger er et vigtigt bidrag til Selskabets økonomi.
Der skal Bestyrelsen lyde en stor tak til de mange personer, der i årets løb har donoret bøger og dermed være medvirkende til at skabe en meget velfungerende og givtig Bogbazar.
Endvidere skal der lyde en stor tak til Gammelt Præg for udlån af Toldboden, en tak til Ribe Træskibslaug for god medvirken til indretning af Toldboden. Også en tak til Ribe Festudlejning for velvilligt lån af borde og sluttelig en tak til Lise Frederiksen, Quedens Gård for imødekommende afhjælpning af diverse praktiske problemer.
 
Bestyrelsen for Det antikvariske Selskab ser tilbage på efterårssæsonen med stor tilfredshed og glæder sig til inden for den nærmeste tid til at præsentere forårsprogrammet 2020. Samtidig skal der til alle Selskabets medlemmer lyde de bedste ønsker om en glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår.
 

 Spændende dobbeltarrangement.
 
 
Torsdag d. 28.11 havde mere end 100 personer fundet vej til årets sidste foredrag i Det antikvariske Selskab. Lærer og forfatter Søren Mulvad fortalte om en markant Ribe personlighed - kaptajn Charles Poulsen. Ved foredragets indledning kunne Søren Mulvad konstatere at der var en del efterkommere af den navnkundige Charles Poulsen tilstede i salen.
Charles Poulsen blev født i Ribe i 1862 i meget fattige kår og blev sat i familliepleje. Efter sin konfirmation i 1874 stak Charles Poulsen til søs. Han søgte til Altona, hvor han fik hyre på adskillige skibe, der gik på langfart og de næste to års sørejser bragte nærmest Charles Poulsen Jorden rundt.
I 1879 fik han sin søfartsbog og efter en meget vellykket eksamen på Søfarts -og Navigationssksolen i 1881 stod verden åben for den unge, meget velbegavde mand. I 1892 indgik han ægteskab og i 1908 købte han ejendommen Skibbroen 7.  Denne ejendom fik under stormfloden i 1911 en meget voldsom medfart og familien måtte genhuses. Charles Poulsens kone blev ramt af tuberkuluose og afgik ved døden, hvorefter familiens børn sattes i pleje.
Charles Poulsen havde stor succes som kaptajn på forskellige skibe, og fra 1910 blev han betroet jobbet som kaptajn på skoleskibet Viking, der uddannede befalingsmænd til flåden. Dette job forlod Charles Poulsen som pensionist og slog sig ned i Ribe, hvor han døde i 1933.
Søren Mulvad gav en meget spændende og detaljeret indsigt i Chrales Poulsens liv og ikke mindst de mange referencer til breve var med til at tegne et spændende portræt af Charles Poulsen. På et tidspunkt havde Ribe Stiftstidende en lokal reporter ombord på Viking og ikke mindst disse beretninger var med til at tegne billedet af en meget dygtig, engageret og særdeles afholdt person.
Efter pausen fik Mette Søvsø, Sydvestjyske Museer ordet og indledte en gætteleg med ialt 15 genstande. Der var stor interesse hos deltagerne for at gætte med, og det var imponerende at deltagerne efter mange herlige forsøg var istand til at gætte samtlige 15 genstande fra Museets Magasin.
 
Ref.  Erik Henriksen.  

Spændende foredrag om Damhusskatten og tidlige mønter fra Ribe.
 
Omkring 100 mennesker havde tirsdag aften fundet vej til Museet Ribes Vikinger, hvor museumsinspektør Claus Feveile, Sydvestjyske Museer fortalte om Damhusskatten og Ribes tidlige mønter. Claus Feveile indledte på god vis sit foredrag med udgangspunkt i den første opdukken og brug af mønter, som finder sted i Grækenland omkring år 600 f. kr - i Indien kendes brug af mønter fra omkring år 400. I starten havde hver by sit eget præg og møntøkonomien breder sig hurtigt i Europa. Ikke mindst i Romerriget bliver prægningen af mønter sat i system med bla. mønter af guld, sølv og kobber. 
I danmark kendes de første mønter som romerske dinarer fra omkring år 100 f.kr.
Der skelnes på dette tidspunkt mellem to former for brug af mønter. Dels som møntøkonomi, hvor antallet af mønter er udgangspunktet og dels som vægtøkonomi, hvor mønternes vægt bliver værdisætningen. Ligeledes kan der skelnes mellem anonyme mønter uden tekst og mønter med en tydelig tekst (eks. et kongenavn). Claus Feveile gav i sit foredrag en medrivende fortælling om fremstilling og prægning af mønter - et håndværk, der var underlagt en meget omhyggelig kontrol.
 
Man kender mønter i Ribe fra omkring år 700 - de såkaldte sceattas. I det hele taget er Ribe og dens omegn præget af stor rigdom - her kan nævnes Okholmskatten, guldbægeret fra Ribe, Høgsbrogårdskatten og ikke mindst Fæstedskatten.
Gradvist dukker de såkaldte wodanmønter op og bliver hyppigere og hyppigere hvilket bla. kan ses ud fra de helt særgene kulturlag som præger Ribe. Omkring 725 bliver Wodanmønten nærmest monopoliseret i Ribe - dette er bla. et forsøg på at holde fremmed valuta ude fra handlen.
 
I august 2018 gøres et enestående detektorfund i Damhus, og den efterfølgende arkæologiske udgravning tilvejebringer 262 wodanmønter i en enstsående kvalitet, idet jordbunden har været optimal for bevaringen af disse mønter. Hvor stort et fund Damhusskatten er, ses ud fra det faktum at man indtil da i hele verdenen kun havde fundet 14 mønter med den fremadskuende hjort som motiv.
Claus Feveile påpegede at Damhusskatten helt tydelig er en votivskat - dvs. en skat givet til guderne. De arkæologiske udgravninger på området fremviste ingen spor efter menneskelig aktivitet og bebyggelse, så skatten må nedlagt i mosen som offergave til guderne.
Gennem et fremragende billedmateriale tog Claus Feveile deltagerne med ind i en meget spændende og detaljeret beretning om de fundne mønter, der har en udsædvanlig høj kvalitet og dermed tydelighed. Gennem prægningen af mønter har man kunne genkende 56 overstempler og 36 understempler, ligesom Claus Feveile kunne genskabe mange fortællinger (og teorier) ud fra mønternes motiver og ikke mindst hvorledes de optræder i forskellige og ofte detaljerede fremtoninger.
Det var et særdeles veldisponeret foredrag med en meget høj grad af engageret faglighed, der gang på gang dokumenterede den detaljerigdom, der præger arkæologisk arbejde, men også de mange ubesvarede spørgsmål som står tilbage efter fundet af Damhusskatten.
 
 
ref. Erik Henriksen.

Spændende foredrag om udgravningen ved Kunstmuseet.
 
        
90 personer havde onsdag aften fundet vej til Museet Ribes Vikinger, hvor aftenens foredrag havde udgangspunkt i udgravningen ved Kunstmuseet - også kendt som Northern Emporium. Tilhørerne mødte to veloplagte foredragsholdere i henholdsvis Søren Sindbæk og Jesper Olsen.
 
Søren Sindbæk fortalte på spændende og medrivende vis om udgravningen ved Kunstmuseet - en udgravning, der sin lidenhed til trods havde frembragt ikke mindre 107.226 genstande, afdækket 1.163 jordlag samt spor af 37 bygninger. Udgravningen har givet ny og spændende viden om Ribes grundlæggelse, og Søren Sindbæk fremhævede at netop de gunstige besejlingsmuligheder til Ribe havde været medvirkende til byens udvikling som en meget vigtig handelsby. Ribes position har i høj grad fra starten været en del af et globaliseret, maritimt netværk, og byen har i mindre omfang haft betydning som center for et regionalt opland. Søren Sindbæk fremhævede nogle ganske specifikke træk ved Ribe By. Her er tale om Nordens tidligste bysamfund, mængden af sjældne værkstedsfund og handelsvarer er overvældende, udgravningen har været præget af intakte lagdelinger i jorden og her er tale om en exceptionel grad af bevaring. Gennem et meget velvalgt og illustrativt billedmateriale af de mange fund og udgravningen fik Søren Sindbæk på særdeles kvalificeret vis givet alle tilhørere en tydelig indsigt i Ribes tidligste historie som en del af et vidt forgrenet handelsnetværk.
Jesper Olsen fortalte efter pausen meget detaljeret og med stor viden om det spændende arbejde med at datere arkæologiske fund. Udgangspunktet var den meget brugte Kulstof 14 metode, som Jesper Olsen beskrev med stor entusiasme og indsigt. Kulstof 14 optages af alle levende organismer, og mængden af Kulstof 14 kan variere meget i eksempelvis den føde, som mennesker har indtaget for årtusinder siden - kort sagt: Kulstof 14 metoden kan anvendes til at datere, hvornår en ting eller en levende organisme har eksisteret. I 2012 føjer at japansk forskerhold helt ny viden til arbejdet med Kulstof 14 metoden, idet forskerholdet påviser en nøje sammenhæng mellem solens aktiviteter og indholdet af Kulstof 14. Ved solstorme og andre voldsomme aktiviteter på solen øges mængden af kulstof 14 i alle levende væsener, og iår 775 har man påvist en voldsom forøgning i indholdet af Kulstof 14. Jesper Olsen beskrev på spændende vis de eksempler forskningen har på voldsom solaktivitet og det ændrede indhold af Kulstof 14. Det er fortsat en gåde, at man ikke har kunne finde skriftlige kilder, der beskriver den meget voldsomme solaktivitet i 775.
Det blev en meget spændende aften med komprimeret videnskabelig viden, men såvel Søren Sindbæk som Jesper Olsen formåede med deres engagerede og medlevende formidling at gøre deres indlæg til en meget levende, inspirerende og tankevækkende oplevelse for de mange tilhørere.
 
ref. Erik Henriksen.


En forrygende start på efterårssæsonen.
 
Tirsdag d. 27.08 kunne mere end 50 deltagere sætte sig ind i en moderne bus, hvis gode aircondition på bedste vis matchede den tropiske temperatur udendørs. Målet med udflugten var en havnerundfart i Esbjerg i anledning af Havnens 150 års jubilæum sidste år. Ved havneadministrationen mødte vi turens guide Kurt Mathiesen, og de efterfølgende timer var en medrivende oplevelse ikke mindst takket være Kurt Mathiesens suveræne guidning og meget store viden om Esbjerg Havn. 
Esbjerg Havn blev anlagt i 1868 og var i starten alene tænkt som udskibningshavn for landbrugseksporten til England. Imidlertid havde Esbjerg Havn så gunstig en beliggenhed at der i 1888 blev anlagt en fiskerihavn for en snes fiskerfartøjer. Fiskerihavnen blev bestandigt udvidet og nåede sit højdepunkt i 1969, hvor 604 fiskekuttere var hjemmehørende i Esbjerg. Denne fortælling er nu en saga blot og siden 1971, hvor Dansk Undergrunds Consortium finder olie i Nordsøen har Esbjerg Havn udviklet sig til idag at være den førende havn i forhold til olieaktiviteterne i Nordsøen. I 2002 blev der skrevet et nyt kapitel ind i Esbjerg Havns historie med udskibningen af 80 vindmøller til Horns Rev. Idag er Esbjerg havn den førende havn i verden inden for montering og udskibning af vindmøller.
Under Kurt Mathiesens dygtige vejledning fik deltagerne et rigtig godt indblik i de mange aktiviteter, der er knyttet til havnen, og turen havde den meget spændende dimension at deltagerne kom ind på områder, der normalt er fuldstændig afspærret for offentligheden. Der er mange tal omkring Esbjerg Havn, og mange af tallene i svimlende størrelser. Havnen dækker idag et område op 4.500.000km2, havnens kajplads er på 12 kilometer og havnen har et årligt anløb af ca. 6.000 skibe, ligesom der planlægges nye udvidelser i Mådeområdet. Kurt Mathiesen fortalte, at man anslår at ca. 15.000 personer  personer har en tilknytning til Esbjerg Havn - dels ved selve arbejde der foregår på havnen dels i funktionen som underleverandører. Der var mange spændende oplevelser på havnerundfarten og lad mig sluttelig nævne blot én af dem. Bussen gjorde holdt ved Esbjerg Havns nyeste kran - en én mands betjent kran på 144 hjul og med en løftekapacitet på 850 tons.
Turen var en enestående oplevelse, og der blev udtrykt stor tilfredshed fra deltagerne med dette arrangement.
 
 
ref. Erik Henriksen

Spændende foredrag om det nye Jacob A. Riis Museum.
 
 
Onsdag d. 22.05 blev omkring 65 deltagere mødt af en meget veloplagt og vidende museumsinspektør Mette Slyngborg fra Sydvestjyske Museer. Aftenens tema var en præsentation af det kommende museum for Jacob A. Riis, der om kort tid slår dørene op i Sortebrødgeade 3 som er Jacob A Riis´ barndomshjem. 
Mette Slyngborg fortalte på medrivende vis om den fattige emigrant fra Ribe, der i 1870 søger lykkken i USA. Det er fortællingen om at arbejde sig op fra samfundets bund og qua et brændende, socialt engagement for de fattige og udstødte ende med at blive en markant fortaler for forbedring af de sociale forhold - ikke mindst på det boligmæssige område. Jacob A. Riis´mange fotografier gjorde et dybt indtryk i samtiden - ikke mindst fordi han ved anvendelse af den nyeste teknik, nemlig blitzen var istand til at trænge helt ind bag facaden og fremstille elendigheden for såvel børn som voksne. Hans bog  How the other Half lives blev genstand for megen opmærksomhed i USA og blev siden en international bestseller.
Imidlertid går fortællingen om Jacob A Riis i glemmebogen indtil han så og sige genopdages i 1984, og der bliver skabt fornyet interesse om hans liv og virke.
Mette Slyngborg fortalte at det kommende museum skildrer to spor i Jacob A Riis´liv - nemlig hans produktion og virke samt hans liv og personlige kampe. Det har været en stor bygningsmæssig udfordring at forvandle Sortebrødregade 3 til et moderne museum, idet bygningen er totalfredet. Formidlingen i museet er baseret på spændende elektroniske virkemidler, og Mette Slyngborg beskrev på meget dygtig vis de mange komplicerede processer, der har været i forløbet og ikke mindst gjorde Mette Slyngborg sig spændende betragtninger om det etiske aspekt i formidlingen af andre menneskers ulykkelige skæbne - de mange skæbner som Jacob A Riis på så glimrende vis dokumnterede på en for hans samtid så ganske ukendt måde.
Ledsaget af et meget velvalgt billedmateriale blev Mette Slyngborgs meget kvalificerede foredrag den bedste tænkelige inspiration for aftenens deltagere til at besøge det nye museum, der har sin officielle åbning d. 27.06.2019.
 
 
ref. Erik Henriksen.


Referat fra ordinær Generalforsamling d. 13.03.2019.

Omkring 80 personer deltog i den årlige Generalforsamling.                                                   

Velkomst og valg af dirigent.

Formand Lars Ilsøe bød velkommen og indstillede Steffen Steffensen til ordstyrer. Efterfølgende kunne Steffen Steffensen konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkald i henhold til vedtægterne, hvorefter han gav ordet til formand Lars Ilsøe.

Formandens beretning for 2018.

Lars Ilsøe omtalte den årlige publikation Det Sker og kunne tilføje at titlen er særdeles dækkende, for der sker rigtig meget på det lokale område. Lars Ilsøe nævnte vikingeudgravningen ved Kunstmuseet, fundet af Damhusskatten, guldmønten samt guldslangen fra Gørding og den store udgravning på Facebookgrunden i Esbjerg. Det er en stor gave at vi her i Ribe og omegn har så meget historie at samles om - til gavn for Sydvestjyske Museer, men i høj grad også for Det antikvariske Selskab. Det giver foreningen gode betingelser for at stimulere den historiskebevidsthed og interesse.

Det tætte og gode samarbejde med Sydvestjyske Museer giver foreningen mange muligheder for foredrag, og Lars Ilsøe rettede en stor tak til Sydvestjyske Museer for lån af foredragssal samt det gode depotrum for bøger. Envidere en stor tak til Museets inspektører for engagerede oginspirerende foredrag.

Det forgangne år har været præget af en lidt anstrengt økonomi, og Selskabet har meget bevidst forsøgt at spare hvor det var muligt uden at give afkald på kvalitet i foredrag og ekskursionerSom noget nyt deltog Det antikvariske Selskab i årets høstmarked med bogsalg, og denne aktivitet kædet sammen med bogbazaren i december gav et solidt økonomisk tilskudSelskabet har ca. 760 medlemmer og mærker en stor interesse for arrangementerne i årets løb - eksempelvis har årets to første foredrag været holdt for en fyldt sal.

Selskabets hjemmeside opdateres løbende og udgør en god kommunikation til Selskabets medlemmer og andre interesserede. Lars Ilsøe rettede en stor tak til Lizzi Thamdrup, der redigerer Selskabets hjemmeside, hvilket sker på allerbedste vis.

Lars Ilsøe rettede også en tak for godt samarbejde til Poul Larsen fra Esbjerg og Omegns Museums forening samt Mogens Hansen fra Bramming. Endvidere var der tak til bestyrelsen for godt samarbejde, inspiration og godt humør. Der var ligeledes en stor tak til de mange personer, der har doneret bøger til bogbazaren samt en tak til Selskabets medlemmer for god opbakning til foreningen og dens aktiviteter.
Lars Ilsøe rundede sin formandsberetning af med at rette en meget stor tak til de frivillige der omdeler Selskabets programmer samt Levende Viden. De frivilliges store indsats er i høj grad medvirkende til at reducere udgifterne til porto og derved minimere udgifterne for Det antikvariske Selskab.

Steffen Steffensen kunne herefter sætte formandens beretning til afstemning og beretningen blev godkendt med akklamation.                                                                                                                            

Beretning om Selskabets aktiviteter 2018 - 2019.                                                                  
Formand Lars Ilsøe berettede herefter om årets aktiviteter i Det antikvariske Selskab.

Sæsonen startede med et meget velbesøgt foredrag, hvor museumsinspektør Claus Feveile på inspirerende vis berettede om brugen af metaldetektorer i det arkæologiske arbejde og kunne konkludere at kvalificeret brug af metaldetektorer er et nyttigt og uundværligt redskab i det arkæologiske arbejde.                                                                                                                          En planlagt ekskursion til Sea War Museum i Thyborøn måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger - måske var emnet for snævert og turen for lang.                                                          
Grundlovsmødet i Bispehaven blev en succes med et stort fremmøde, og Det antikvariske Selskab fortsætter samarbejdet med de organisationer, der står bag Grundlovsmødet.                            
Efterårets 
ekskursion gik til Kongernes Jelling, hvor deltagerne fik et meget underholdende og fagligt veldisponeret oplæg af museumsinspektør Adam Holm. På hjemvejen blev der gjort holdt ved Nørup Kirke, hvor stedets præst Heinrich Pedersen livligt og engageret fortalte om Nørup Kirke, som er den rigest udsmykkede kirke i Danmark hvad angår senbarok.                            

I september holdt Selskabets næstformand Dan Møller et foredrag om New Zealand. Det var et meget medrivende foredrag som på bedste vis beskrev opdagelsen af landet, geologibefolkning, den smukke natur alt sammen ledsaget af smukke og inspirerende billeder, der kunne vække rejselysten hos enhver.

Som en ny aktivitet deltog Selskabet i årets høstmarked med en bogbazar, hvilket indbragte Selskabet et pænt overskud samt beslutningen om at gentage bogsalget ved høstmarkedet i år.

I oktober måned fortalte museumsinspektør Mikkel Kirkedahl Nielsen om museernes digitale formidling. Mikkel Kirkedahl gav mange eksempler på den digitale formidling såvel som den digitale registrering, der er en vigtig faktor i formidlingen af historien. Foredraget affødteefterfølgende en udsædvanlig fyldig og aktiv diskussion i salen.

Sidst i november afholdt Selskabet et dobbeltforedrag. Museuminsspektør Mette Søvsø gav et flot og præcist foredrag om Museets magasin. Magasinet rummer i dag over 1 million genstande for Sydvestjyske Museer - heraf alene ca. 800.000 genstande fra Ribe. Foredraget blev ledsaget af et meget kvalificeret og fortællende billedmateriale. Efter pausen udfordrede Mette Søvsø og Mogens Hansen fra Bramming Museum deltagerne i en gætteleg, hvor der skulle gættes på funktionen afforskellige museale genstande. Denne aktivitet skabte meget liv og aktivitet hos de fremmødte deltagere.                                                                                                                                          

Årets bogbazar i Toldboden blev en succes med et godt salg af bøger, vinylplader, frimærker, postkort og plakater. Der skal her lyde en stor tak til Torkil Funder for stor hjælp og assistance ikke mindst i forhold til at udsmykke lokalet. Endvidere en stor tak til Ribe Festudlejning og sodavandsfabrikken Frem for gratis udlån af borde og sodavandskasserDer skal ligeledes lyde en tak til Gammelt Præg for udlån af Toldboden.

 

Ved foredraget i januar gav Kasper H. Andersen fra Moesgård et meget vidende og veldisponeretforedrag om danerne og det danske riges opståen. Kasper H. Andersen præsenterede et væld af kilder - mange af disse kilder med den nyeste forskning i centrum. Tilhørerne var meget optager af foredraget, der blev gennemført for en fyldt sal.                              

I februar kunne Selskabet igen glædes over en fyldt sal - denne gang var temaet guldskatten fra Fæsted. Museumsinspektør Lars Grundvad, Museet på Sønderskov fortalte på glimrende vis om de perspektiver der knytter sig til det store guldfund - ikke mindst indikationerne om en meget stærk (konge) magt i Jelling. Lars Grundvad rettede en stor tak til de tre detektorførere Poul, Maria og Kristen, som braget skatten frem i dagens lys. Efterfølgende gav museumsinspektør Maria Knudsen, Sydvestjyske Museer en meget klar og smuk indføring i vikingetidens stilarter for så vidt angår smykker. Smykkerne blev tolket som bærer af social identitet og Maria Knudsens foredrag blev understreget af et imponerende og illustrativt billedmateriale, der på overbevisende vis satte Fæstedskatten ind i en større national sammenhæng.

I marts afvikledes den årlige tøndeslagning. En time før tøndeslagningen genlød Toldboden af liflig musik, og der var godt gang i sminkningen af glade og forventningsfulde børn. Da tønderne var slået ned, var det tid til kåringen af bedste kostumer. Lis Andersen og Ole Videbæk i herlige udklædninger forestod det svære valg blandt de mange kostumer. I Toldboden blev der serveret herlig varm kakao og lækre fastelavnsboller – en stor tak til Quedens Café og bager Møller, Rådhuskonditoriet.

Efterfølgende blev denne del af beretningen taget til efterretning af Generalforsamlingen.

Forelæggelse af revideret regnskab for 2018.                                                                                         Formand Lars Ilsøe fremlagde regnskabet for 2018, idet kasserer Flemming Holm var forhindret grundet sygdom. Lars Ilsøe kunne berette at alvorlig sygdom har tvunget Flemming Holm til indstille jobbet som kasserer. Lars Ilsøe rettede en stor og varm tak til Flemming Holm for hansarbejde som kasserer i Det antikvariske Selskab. Flemming Holm har arbejdet målbevidst og vellykket med at gøre Selskabets økonomi overskuelig, ligesom en del arbejdsgange er blevet gjort enklere og smidigere. Flemming Holm har været meget aktiv som kasserer og har i høj grad med sine gode forslag bidraget til at Selskabets økonomi er stabil.

Herefter fremlagde Lars Ilsøe regnskabet for 2018.                                                                                 En særlig post påkaldte sig opmærksomhed og det var bidraget fra afdøde Niels Jørgen Heide, der ved sin død havde bestemt at der i stedet for blomster skulle gives donationer til Det antikvariske Selskab. Lars Ilsøe rettede en varm tak til familien for denne flotte gestus.                                     

Lars Ilsøe påpegede at det i regnskabet ud for bestemte poster kan ses hvorledes Selskabet har reduceret på udgifterne ( eks. honorarer og transport, møder og udflugter og annoncering). Andre udgifter har været stigende eksempelvis udgifter til trykning samt vedligehold af hjemmesiden. Bestyrelsen vil fortsat bestræbe sig på at minimere udgifterne mest muligt.                                                                      

Regnskabet var revideret og godkendt af revisor Henrik Præstholm.                                  
Regnskabet blev herefter fremlagt til godkendelse, og Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden kommentarer.

Valg til Bestyrelsen.

På vegne af Bestyrelsen foreslog Lars Ilsøe Torben Hestehave som nyt bestyrelsesmedlem - Torben Hestehave blev herefter valgt af Generalforsamlingen                                                                     
Dan Møller og Erik Henriksen var på valg - Generalforsamlingen genvalgte Dan Møller og Erik Henriksen.

Valg af suppleanter.                                                                                                                                     
Jørgen Baungaard og Jacob 
Bastholm var på genvalg - Generalforsamlingen genvalgte Jørgen Baunsgaard og Jacob Bastholm.                                                                                                   

Valg af revisor.

Henrik Præstholm var på valg som revisor - Generalforsamlingen genvalgte Henrik Præstholm. 

Indkomne forsalg: Der var ikke indkommet forslag.

Eventuelt: Der var ingen bemærkninger til eventuelt.

Herefter kunne Steffen Steffensen erklære årets Generalforsamling for afsluttet og takkede for god ro og orden.

 

Efterfølgende Generalforsamlingen konstituerede Bestyrelsen sig:

Formand:  Lars Ilsøe. (Formand og kasserer har hver for sig fuldmagt til Selskabets kasse, bankkonto og medlemsliste).                                                                                                                         
Næsteformand samt bestyrelsesmedlem i SJM´ bestyrelse: 
Dan Møller.                                              
Kasserer: Torben Hestehave.
 (Kasserer og formand har hver for sig fuldmagt til Selskabets kasse, bankkonto og medlemsliste).                                                                                                            
Sekretær og PR-medarbejder: Erik Henriksen                                                                               Bestyrelsesmedlemmer: Anni Møller Christensen og Hans Beksgaard.                                             
Suppleanter:  Jørgen Baungaard og Jacob Bastholm.

Ref. Erik Henriksen.

                                                                         


Vellykket tøndeslagning i Quedens Gård.
 
Søndag d. 03.03 kunne den traditionelle tøndeslagning afvikles i rimelig godt vejr og med omkring 80 - 90 deltagere i alle aldersklasser. Fra kl. 13.00 genlød Toldboden af liflig spillemandsmusik, mens et holdt veloplagte sminkøser pyntede mange ansigter på allerbedste vis. Kl. 14.00 indledtes tøndeslagningen med fællessang, og så blev der ellers gået til tøndeslagningen med begejstring og ildhu. Da alle tre tønder var slået ned og kattedronninger og konger udpeget, kunne årets dommerkomite bestående af Ole Videbæk og Lis Andersen overrække præmier til de to bedst udklædte børn.
Herefter var der servering af varm chokolade og lækre fastelavnsboller i Toldboden, og her fortsatte den gode stemning blandt de mange deltagere. Det var en dejlig oplevelse at se de mange udklædte børn, deres forældre og bedsteforældre - alle var med til at skabe den rigtige gode stemning som prægede hele arrangementet.
I forbindelse med årets tøndeslagning vil Bestyrelsen for Det antikvariske Selskab rette en stor tak til de personer, der var med til at sikre en flot og vellykket afvikling af årets tøndeslagning. Det drejer sig om de tre velspillende musikere, veloplagte sminkøser, et herligt dommerpar samt frivillige medhjælpere til såvel tøndeslagningen som servering af chokolade. Også en stor tak til bager Møller for lækre fastelavnsboller samt Lise Frederiksen Quedens Cafe for liflig og varm chokolade.
 
ref. Erik Henriksen

Atter et succesfyldt foredrag.
 
Tirsdag d. 05.02 kunne formand Lars Ilsøe byde velkommen til omkring 130 tilhørere og derefter give ordet til henholdsvis museumsinspektør Lars Grundvad og museumsinspektør Maria Knudsen.
Aftenens emne var guldskatten fra Fæsted, og Lars Grundvad startede sit foredrag med en tak til de tre detektorførere Poul, Maria og Kristen hvis ihærdige indsats havde bragt guldskatten for dagens lys. Herefter gjorde Lars Grundvad sig spændende betragtninger om de store skattefund der er gjort fra såvel jernalder, broncealder som vikingetid. Det første fund i området bliver gjort i 1911, hvor et flot guldsmykke dukker op. Man ville undgå at fundet blev tysk ejendom, hvorfor den blev smuglet til København og fundet hemmeligholdt. Mange af fundene er gjort i nærheden af hærvejen og vidner om en egn, der har haft meget tætte forbindelser til bl.a. Jellingdynastiet og givetvis også Hedeby. Det drejer sig ikke alene om spektakulære guldfund, men også i høj grad mange fund af sølvsmykker og andre genstande i sølv. Der arbejdes med to hovedteorier om de mange skatte fund - enten kan det dreje sig om ofringer (eks. til Odin) eller det kan dreje sig om skatte, der er blevet nedgravet som følge af krig og ufred. Ofringer til guderne er kendt så langt tilbage som i stenalderen og foregår langt op i tiden, indtil Kristendommen får endeligt fodfæste. Lars Grundvad omtalte også de seneste fund fra Fæsted, der indikerer tilstedeværelsen af et egentligt tempel og dermed et helligt sted.
Efterfølgende pausen gav Maria Knudsen en meget fin og detaljeret beskrivelse af de fundne genstande – herunder spændende tolkninger af smykkernes righoldige ornamentik. Vikingetidens kunst er en helt særegen og identitetsbærende kunst, men samtidig påviste Maria Knudsen, hvorledes denne kunst har været modtagelig for ydre påvirkninger, som er blevet indarbejdet i den stilistiske udformning af de mange smykker. Maria Knudsen  gav en dybtgående beskrivelse af Jelling stilen og kombinerede dette med andre stilarter - eks. Mammenstilen og indflydelsen fra Byzans. Særligt spændende var beskrivelsen af hvorledes smykkerne gradvis præges af Kristendommmen og indarbejder bl.a. kors i udsmykningen, indtil dyreornamentikken forsvinder i løbet af 1100 tallet. Maria Knudsen gjorde sig spændennde betragtninger om guldskattenes betydning som gaver med politisk motiveret kunst der skulle knytte tætte bånd mellem en (konge)magt og loyale stormænd. Mange flotte og spændende billeder af de forskellige smykker understøttede på fremragende vis gennemgangen af smykkerne og deres ornamentik.
Det var en aften, hvor to meget engagerede og fagligt dygtige museumsinspektører på allerbedste vis formåede at give forklaringer og tolkninger samt fremdrage mange tankevækkende perspektiver omkring Guldskatten fra Fæsted og en lang række andre smykkefund.
 

En forrygende start på den nye sæson.
 
Torsdag aften d. 10.01 havde 130 mennesker fundet vej til aftenens foredrag om Danerne og det danske riges opståen. En meget veloplagt og vidende Kasper H. Andersen fra Moesgård Museum tog udgangspunkt i det berømte billede, hvor Dannebrog falder ned fra Himlen i 1219. Der var spændende fortællinger om personligheder som Saxo, Grundtvig og Ludvig Holberg, der fra forskellige vinkler har beskrevet danerne og Danmarks opståen som rige. Det blev også glorværdige fortællinger om danerne som et helt specielt folkefærd - ja, hos Grundtvig beskrevet som et udvalgt folk, et hjertefolk. Kasper H. Andersen fortalte om den nyere tids beskrivelse af danerne og disse - ofte forherligende og nationale - beretninger, der har været med til at skabe en folkelig bevidsthed omkring det at være dansk.
Efterfølgende beskrev Kasper H. Andersen på levende vis de historiske beretninger og kilder, der fortæller om danerne - dette folk i det høje, våde og mørke kolde Nord. 
Udgangspunktet var romerske kilder fra bla. Tacitus, der beskriver Norden som udkanten af Verdenen - et geografisk område præget af mørke og truende barbarer. Kasper H. Andersen fortsatte med fortællingen om Theoderik den Store og ikke mindst Ravenna, som efter Romerigets opløsning bliver et epicentrum for beretninger og fortællinger om andre folkeslag.
Senere bliver Merovingerne den fremherskende magt og i Gregor af Tours bog Frankernes Historie omtales danerne ligesom der i de skriftlige kilder findes to digte, der hylder danerne.
Klaus H. Andersnen havde en meget spændene vinkel på to markante begreber : identifikation og distinktion, som bliver spændingsfeltet mellem hvorledes et folk opfatter sig selv (identifikation) og hvorledes et folkeslag beskrives af andre (distinktion).
Klaus H. Andersen omtalte de nyeste udgravninger af Dannevirke, der nu viser sig at være et meget avanceret og udbygget voldanlæg, der daterer sig tilbage til 500 tallet og derved vidner om en stærk - måske kongelig - centalmagt i det nuværende Danmark, og foredraget blev rundet af med omtalen af de to Jellingstene - det første skriftlige vidnesbyrd i Danmark om danerne som  et folkefærd.
Hele foredraget var meget detaljeret og veldisponeret og gav deltagerne nye spændende perspektiver på begrebet : hvad vil det sige at være dansk..?
 
ref. Erik Henriksen.

  Succesfuld bogbazar.
 
I weekenden 8 - 9.12 afholdtes den årlige bogbazar i Toldboden. Vejrguderne var ikke bogbazaren udpræget venligt stemt, men det forhindrede ikke et rigtig godt besøg begge dage - måske også fordi bogbazaren var et godt alternativ til nogle af de hidsige regnbyger.
Allerede før kl. 10.00 lørdag stod de første kunder i kø, og hele lørdagen var der en lind strøm af kunder med god købelyst. Søndagen er traditionelt en lidt mere stille dag, men i år kom der en del kunder helt frem til afslutningen af bogbazaren kl. 16.00.
Købelysten var god og vidtspændende - der blev solgt alt fra tegneserier til store, digre bogværker om kunst og arkitektur, ligesom der var et pænt salg af gode, gamle vinylplader. Økonomisk set blev bogbazarens overskud særdeles tilfredsstillende, og Selskabets pengebeholdning fik en dejlig vitaminindsprøjtning.
Der skal fra Selskabets side lyde en stor tak til de mange personer, der gennem året har doneret bøger til bogbazaren. Der har været tale om donationer af bøger i en meget høj kvalitet - en kvalitet, der blev bemærket af adskillige kunder.
Også en stor tak til Gammelt Præg og Ribe Træskibslaug for velvilligt lån af Toldboden, ligesom der skal lyde en tak til STARK, Ribe Festudlejning samt sodavandsfabrikken FREM for velvillige donationer af materialer, der gør det muligt at etablere en velfungerende bogbazar.
 
Hermed blev der sat et flot punktum for efterårssæsonen i Det antikvariske Selskab. I en nær fremtid vil forårsprogrammet blive pakket og udsendt til Selskabets mange medlemmer. Det er Bestyrelsens håb at rigtig mange vil finde programmet spændende og møde op til de forskellige foredrag samt forårets ekskursion til Hedeby.
 
Sluttelig vil Selskabet ønske alle medlemmer en rigtig glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår.
 
 
ref. Erik Henriksen 

Spændende foredrag om Magasinet.
 
 
45 tilhørere havde fundet vej til tirsdagens foredrag om Sydvestjyske Museers magasin i Ribe.
En meget veloplagt og inspirerende museumsinspektør Mette Søvsø gav et spændende foredrag om Magasinet i Ribe, som idag rummer 1.084.703 genstande fra Sydvestjyske Museers arbejdsområde - heraf stammer ca. 800.000 fund alene fra Ribe.
Foredraget tog udgangspunkt i de første håndskrevne protokoller fra 1855 og frem til den nutidige digitale registerering af fund. Mette Søvsø beskrev de fem kerneområder, der styrer Museets arbejde. Det drejer sig om indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling, og disse fem kerneområder gik som en rød tråd gennem hele foredraget.
Den tidlige registering var sporadisk og meget præget af den enkelte medarbejders holdninger, men med udgravningen i Grønnegade i 1955 under ledelse af Mogens Bencard påbegyndtes en egentlig systematisk registrering af fund. 
Med opførelsen af Magasinet i 2005 skabtes de optimale rammer for god bevaring af de mange fund, idet Magasinbygningen blev bygget på en sådan måde, at den idag stadig fremstår som en af de bedste magasinbygninger i Danmark og modtager mange besøgende fagpersoner - såvel til besigtigelse af bygningen som forskning i ganske bestemte fund. Med hjemmesiden www.kulturarv.dk/museum er indholdet af Magasinet gjort tilgængelig for alle, der kan have interesse i at erhverve sig viden om bestemte fund.
 
Efter pausen blev det tid til gættekonkurrencen Hvad er det og en meget veloplagt museumsinspektør Mogens Hansen fra Bramming Egnsmuseum præsenterede ti genstande, og gættelysten var stor hos deltagerne. Der kom mange gode gæt, men tvebakmaskinen fra bageriet i Darum forblev en gåde indtil den rette sammenhæng blev afsløret. Efterfølgende præseneterede Mette Søvsø sine fund og der blev igen gættet ivrigt og rigtigt på de spændende genstande - om det så var bager Burgwalds personlige stenmpel i rugbrøddene blev dette også gættet.
Det blev en god og inspirerende aften, og der skal lyde en stor tak til Mette Søvsø og Mogens Hansen for deres  kvalificerede deltagelse i arrangementet.
 
ref. Erik Henriksen.


Onsdag d. 10 september
 holdt Mikkel Kirkedahl Nielsen,museumsinspektør ved Sydvestjyske Museers Formidlingsenhed, sit foredrag ” Digital Museumsformidling – hvorfor?” Han slog fra begyndelsen fast, at museerne allerede er dybt inde i den digitale verden, hvad angår registrering, forskning, opbevaring og kommunikation. Nu var turen kommet til den digitale formidlings muligheder og evt. fejltagelser. Dette illustrerede Mikkel  påbedste  vis med konkrete eksempler fra udenlandske  og danske museer.                                 Vi så bl. a. Mikkels eget præmierede eksempel på ”augmented reality” fra Ribe. Man tager sin smartphone med et særligt program med i byen og sætter denforan sig og fx Quedens Gårdog så kan man se de oprindelige gavlkonstruktioner ud mod gågaden. Et andet eksempel var en runesten, hvis runer var tydeliggjort med digitale farver. Også fintog oplysende. Men så blev de digitale runer pludselig flyttet hulter til bulter på gulvet, hvorfra man kunne sparke dem op igen på stenen. Det sidste forekom ikke så meningsfuldt.                                                                                                                                                                        Et vellykket eksempel var imidlertid fra Viborg. Her havde man i forbindelse med en Dongudgravning  fundet et 1600-tals skelet af en mand med en kugle i bagdelen. Skelettet blev udstillet, fordi det muligvis kunne bekræfte en gammel skrøne om en tysk landsnægt, der netop under 30årskrigen havde moonet over for nogle lokale jyske karle og promte havde fået et skud i røven. Denne historie blev fortalt ovenover det udstillede skelet i en meget morsom tegnefilm med jysk tale. Mikkels foredrag sluttede med en ualmindelig god og fyldig diskussion, hvor mange fra salen ytrede sig.

Ref. ved Lars Ilsøe


Næstformand Dan Møller fortalte veloplagt for 42 om sin og Ernas rejse til New Zealand i år. Vi hørte om opdagelsen af landet, dets geologi, befolkning, 
grøntklædte vulkanlandskaber og vilde natur. Dan gav både en almen og personlig skildring af deres rejse ledsaget af meget betagende billeder. Vi så byer, de fleste præget af europæisk arkitektur, men en enkelt var en maorilandsby, hvor det dampede op fra den vulkanske undergrund.  Vi så store områder med får og andre med vindyrkning.Og vi så kulisselandsbyen, hvor Ringenes Herre blev optaget Dan nævnte en betænkelighed ved stigende kinesisk indflydelse i landets politik.                                                                                                                                                                    Størst indtryk gjorde nok den overvældende natur med ualmindelig mange smukke store træer, mosbegroede regnskove, brusende brænding omkring klipper og skønne badestrande. Mange vil sikkert huske billedet af en flyvende kongealbatros, der ligesom svævede hen foran tilhørernes øjne.


 Vellykket tur til Kongernes Jelling og Nørup Kirke.
 
 
Lørdag morgen d. 25.08 kørte 36 deltagere fra Odins Plads med kurs mod Kongernes Jelling, hvor selskabet blev modtaget af en meget veloplagt museumsinspektør Adam Bak. Adam Bak gav en aldeles medrivende fortælling om Kongernes Jelling og ikke mindst de imponerende fund, der har placeret Jelling på UNESCOs verdensarvsliste. Med udgangspunkt i teksten på de to Jellingstene gav Adam Bak en meget flot analyse af hvorledes Kongemagten - ikke mindst repræsenteret ved Harald Blåtand - på behændig og strategisk vis indarbejdede Kristendommen i det danske samfund ved en meget fin balance mellem den gamle Asatro og den nye religion som kom sydfra via det mægtige tyske Kejserdømme. Meget tankevækkende var også hans fortælling om Jellings status som en imponerende manifestation af Kongemagten - et Jelling, som primært skulle fortælle omverdenden om en stærk kongemagt der blev synliggjort ved den imponerende palisade samt den størst kendte skibssæning - altsammen bygget med imponerende geometriske og matematiske udregninger.
 
Efter frokosten gik deltagerne rundt på egen  hånd og kl. 14.00 gik turen til Nørup Kirke, der er beliggende i umiddelbar nærhed af Engelsholm Gods. Her blev selskabet modtaget af sognepræst Heinrich Pedersen, der med sine meget detaljerede, engagerede og vidende fortællinger beskrev Nørup Kirke og dens imponerende inventear i senbarok. Kirken er overdådigt udsmykket, og Heinrich Pedersen forklarede på indgående vis symbolikken i den imposante udsmyknig. Heinrich Pedersen fortalte også om den rige Horsenskøbmand Gerd Hansens liv og levned - ikke mindst hvorledes han erhvervede sig en kolossal rigdom, hvilken bl.a. blev brugt til at udsmykke Nørup Kirke til en for en landsbykirke helt overdådigt niveau. Det fortælles at Gerhard de Lichtenberg (et navn han antog efter at være blevet adlet) kunne ride fra Vejle til Horsens uden på noget tidspunkt at forlade eget land. Efterfølgende historisk granskning af skøder, gamle matrikelkort har vist at der var hold i denne påstand, hvilket understreger Gerhard de Lichtenbergs ufattelige rigdom.
Der var blandt deltagerne enighed om at turen var særdeles vellykket - ikke mindst i mødet med to fremragende og meget vidende fortællere med såvel humor som glimt i øjet.
 
ref. Erik Henriksen

35 år med metaldetektoren.
                                                                                       
Foredrag afholdt onsdag d. 04.04.2018
 
90 personer var mødt frem til foredraget, hvor museumsinspektør Claus Feveile, Sydvestjyske Museer satte fokus på fortællingen om brug af metaldetektor i det arkæologiske arbejde.
Claus Feveile tog udgangspunkt i starten af 1980´ erne, hvor de første metaldetektorer dukkede op på markedet. Der var på det tidspunkt tale om to markante holdninger til metaldetektoren : Den ene holdning gik på at dette redskab havde Fanden skabt, mens en anden holdning opfordrede til nyttigt og konstruktivt samarbejde mellem detektorfolket og arkæologer - og dermed også museer. Som årene er gået, er samarbejdet mellem arkæologer og detektorfolket generelt kommet ind i en rigtig god gænge, og denne udvikling har gjort Danmark til et af de førende lande forsåvidt angår brug af metaldetektor i afdækning af fortidsminder. 
Rent lokalt gav Claus Feveile en meget oplysende og detaljeret skildring af de mange detektorfund , der er gjort omkring Hviding og Råhede, og påpegede det spændende i at man indenfor en forholdsvis kort afstand har fundet to store guldskatte - nemlig Okholmskatten og Fæstedskatten. Claus Feveile omtalte det gode samarbejde, der gennem mange år har eksisteret mellem detektorfolket og Sydvestjyske Museer.
Med baggrund i sit arbejde på Nordøstfyn i årene2011 - 2014 gav Claus Feveile en meget spændende og medrivende beskrivelse af det systematiske arbejde med metaldetektor. I forarbejdet til de systematiske søgninger på Nordøstfyn er indgået ældre kort over jordens bonitet, idet disse kort indikerer steder, hvor der har været bebyggelse i århundreder. Endvidere indgik gamle stednavnvne, der kunne indikere bebyggelse ligesom markante landskabsformer har kunne indikere muligheden for at gøre fund med metaldetektor. Hele forberedelsen til en minutiøs og systematisk detektorsøgning blev foldet ud på allerbedste vis og understøttet af en flot formidlet faglighed. 
Særlig tre perioder har været markante i forhold til detektorfund - nemlig de to jernaldre samt vikingetiden, og gennem et imponerede billedmateriale fik deltagerne i foredraget en formidabel indsigt i hvilke fund der kan gøres med metaldetektor. Mængden af fund er overvældende, og indimellem dukker der eks. helt fantastiske smykker frem, som har en ganske særlig historie, der ofte kan spores til områder uden for Danamrk.
Alle, der overværede Claus Feveiles foredrag gik berigede hjem efter et særdeles veldisponeret og engageret foredrag, hvor det talte ord og de viste billeder gik op i en meget overbevisende enhed.
 
 
ref. Erik Henriksen


Vejrguderne forhindrede årets tøndeslagning.
 
Søndag morgen startede med et voldsomt snefald samt en vejrudsigt, der varslede øget blæst og mere nedbør. På den baggrund blev det besluttet at aflyse tøndeslagningen i Quedens Gård. Nedbør samt kraftig blæst vil blive en dårlig oplevelse for de udklædte børn, og da ikke mindst de mindre børn, der sædvanen tro skal bruge en del tid på at få has på tønden.
 
Fra kl. 13.00 begyndte der at komme børn og voksne, og heldigvis kunne de bydes indenfor til en kop varm chokolade samt en god fastelavnsbolle. Ligesom arrangørerne fandt mange det ærgerligt med den aflyste tøndeslagning, men på den anden side blev der udtrykt stor forståelse for den trufne beslutning. Den gode stemning blev ikke mindre ved synet af den yndigste lille valmue samt to finurlige spillekort - her var der virkelig gjort noget ud af udklædningen.
Efter fortæringen af små 100 fastelavnsboller og adskillige kander varm chokolade sluttede årets fastelavnsfest - iøvrigt første gang i ca. 25 år, hvor vejrguderne havde set sig vrede på Det antikvariske Selskab samt Sydvestjyske Museer og dermed forhindrede den traditionelle tøndeslagning.
 
Fra Bestyrelsen skal der lyde en stor tak til bager Møller, Rådhuskonditoriet for lækre fastelavnsboller samt til Lise Frederiksen, Cafe Quedens for herlig, varm chokolade på en kold og våd februarsøndag
 
ref. Erik Henriksen.


Ulven i vores historie, kultur og samtid

Tirsdag d. 6. februar kunne 
hele 70  fremmødte høre forfatter og historiker Niels Heins levende og velformulerede foredrag om Ulven i historien, i kulturen og i samtiden. Vi fik en spændendeformidling af ulven i kulturhistorien, hvor ulven er blevet vurderet meget forskelligt. I gamle myter og religioner er ulven enpotentiel ødelæggende urkraft, der sætter tingen på plads. Så forbindes den med mod og styrke i navne ( Ulf, Rudolf, Wolf). I folketro bliver den omvendt set som et ondt, glubsk, seksuelt og lidt dumt væsen                     ( Rødhætte). Med 1800-tallets romantik og videnskab bliver ulven omvurderet til et dyr, enten som nuttet eller som dyr i sin egen ret og forbillede for børn ( Junglebogen). I populærkulturen efter 1945 sammenfattes billedet i Disneys Lille og Store Stygge Ulv. Denne del blev illustreret af et overdådigt billedmateriale                                                                                                                                                             Anden del handlede så om ulven i Danmark her og nu. Myter og fakta fra både tilhængere og modstandere blev opstillet, og Niels Hein erklærede selv at stå   ca midt imellem yderpunkterne. Derefter en god diskussion med mange indlæg. 

Referat af Lars Ilsøe


 Spændende foredrag om vestjyske herregårde.
 
 
Omrking 100 personer havde onsdag aften d. 24.01 fundet vej til Museet Ribes Vikinger, hvor projektmedarbejder Mikael Frausing fra Dansk Center for Herregårdsforskning holdt et spændende foredrag om de vestjyske herregårde, som Peter Frausing ofte refererede til som en forsvunden kulturarv.
Etableringen af herregårde i det vestjyske følger naturligt nok de store samfundsmæssige omvæltninger, der præger Danmark op gennem historien. Peter Frausing beskerv følgende tidsepoker: Middelalderen, Renæssancen og her ikke mindst Reformationen i 1536, Enevældens tid, Reformperioden samt afsluttende De moderne Tider. For hver af disse tidsepoker havde Mikael Frausing spændende fortællinger om hvorledes herregårdene opstod, hvordan ejerskabet forholdt sig, hvem der i den pågældende egn og sogne havde den reelle magt og indflydelse, og ikke mindst hvor betydningsfuldt ejerskabet af jordtilligende var.
Det blev også til beretningen om hvorledes de gamle adelsslægter uddør eller flytter, og hvorledes driftige personer - det nye borgerskab eller om man vil den nye adel - overtager mange af herregårdene og dermed på mange måder indtager den plads og indflydelse som den lokale herremand havde haft.
I det vestjyske landskab, hvor herregårdene generelt er mere beskedne bygninger end i Østdanmark, gav Peter Frausing grundige og dybtgående fortællinger om især tre store herregårde i det vestjyske - det drejede sig om Nr. Vosborg, Lønborggård samt Nørholm. Der var interessante beretninger om hvorledes de enkelte familier sikrede at slægten kunne overtage herregårdene og ikke mindst bevare de privilegier, der var forbundet med ejerskabet af herregårde.
Det handlede også om erhvervede rettigheder - eks. monopol på studehandelen, der i det magre Vestjylland takket være de store åer og deres engarealer havde en overordentlig stor økonomisk betydning -ikke mindst i 1800 tallet, hvor markedet begyndte at orientere sig mod vest - nærmere bestemt England.
Et meget beskrivende perspektiv var forløbet af, hvor mange vestjyske herregårde, der forsvinder inden for en forholdsvis kort årrække - enten som følge af decideret nedrivning eller omdannelse til store gårde. Peter Frausing anvendte tal som klart viser denne udvikling. I 1770 findes der i Vestjylland 100 herregårde, i 1790 85 herregårde og i 1810 er dette tal reduceret til 5.
Foredraget var veldisponeret, og den kronologiske fremstilling af herregårdenes historie blev på bedste vis krydret med fortællinger om driftige og foretagsomme mænd, der evnede  at gøre herregården til et vigtigt omdrejningspunkt i landsbyfællesskabet, men det var også beretninger om deciderede spekulanter, hvis opkøb og manipulationer kunne bevirke at en herregård fuldstændig forsvandt. Foredraget efterlod mange tankevækkende nutidige betragtninger - ikke mindst om begrebet udkantsdanmark, der med Peter Frausings udmærkede foredrag fik historiske og nutidige perspektiver.
 
 
ref. Erik Henriksen.

Atter en succesfuld bogbazar.
 
Lørdag d. 09.12 kl. 10.00 kunne Det antikvariske Selskab slå dørene op til Toldboden og byde de første, ventende kunder indenfor til årets bogbazar. Rigtig mange mennesker besøgte bogbazaren i løbet af weekenden, og det blev til lange, gode snakke samt mange handler over disken. Fra de besøgende blev der udtrykt stor tilfredshed med årets udbud af bøger - et udbud, der igen i år spændte meget vidt forsåvidt emner angik.
Søndag aften gjorde kassereren kassen op, og Bestyrelsen kunne endnu konstatere at årets flotte økonomiske udbytte udgør et vigtigt tilskud til Selskabets kommende arrangementer.
Der skal fra Bestyrelsen lyde en stor tak til de mange personer, der i årets løb har bidraget med bøger til bogbazaren. Bestyrelsen vil rette en stor tak til Gammelt Præg for udlån af Toldboden ligesom der skal rettes en stor tak til Ribe Festudlejning, sodavandsfabrikken Frem samt STARK byggemarked. De nævnte firmaer har gennem gratis udlån af diverse effekter været med til at sikre en præsentabel opstilling af bogbazaren.
 
Sluttelig sender Bestyrelsen de bedste ønsker om et godt og lykkebringende Nytår til at vore medlemmer. Tak for flot deltagelse i og opbakning til arrangementer gennem 2017 - Bestyrelsen ser frem til at møde mange medlemmer til arrangementerne i 2018.
En særlig, stor tak skal der lyde til de frivillige, der har bragt årsskrift og program ud her i December. Deres indsats er af rigtig stor betydning for Selskabet - dels fungerer udbringningen godt, dels er her tale om en markant besparelse forsåvidt angår porto.
 
 
ref. Erik HenriksenSpændende foredrag og arkæologi og ny videnskab.

 
Onsdag d. 11.10 havde 60 personer fundet vej til Museet Ribes Vikinger, hvor de blev mødt af en meget veloplagt og engageret professor ved Århus Universitet Søren Sindbæk.
Søren Sindbæk startede sit meget veldisponerede foredrag med at beskrive de tre revolutioner som arkæologien har gennemgået gennem de sidste par hundrede år.
Den første revolution sker i i 1850 - 1860´ erne, hvor arkæologien begynder at samarbejde med zoologer og geologer og dermed udvikler typologi og kronologi.
Den anden revolution finder sted fra midten af 1950´erne, hvor der indledes samarbejde med atomfysikken - eksempelvis udviklingen af kulstof 14 metoden samt pollenanalyse. Den tredje revolution indvarsler brugen af Big Data samt brug af genteknikken og DNA metoden. Søren Sindbæk rejste det spørgsmål, hvor meget vi kan stole på videnskaben, og om hvorvidt  den klassiske arkæologi er ved at blive løbet over ende af videnskaben.
 
Et område der i disse år påkalder sig særlig interesse blandt arkæologer er udgravninger i byer - et internationalt projekt samlet i Urb Net. I Ribe pågår en udgravning ved Kunstmuseet inden for rammer af det forskningsprojekt, der hedder Northern Emporium. Søren Sindbæk fortalte at Ribe indtager en særstatus blandt de byer, som er særlig interessante. Ribe er en af Nordens ældste bebyggelser, og der er gjort mange usædvanlige fund fra værksteder samt fra handel med udlandet - endda over meget store afstande. Kulturlagene i Ribe er særdeles velbevarede, hvilket rent videnskabeligt betyder at man kan analysere og tolke på hvert enkelt lag og dermed følge Ribe Bys udvikling.
Perleproduktionen som er et særkende ved Ribe har vist sig at have baggrund i vidstrakte handelseforbindelser - eksempelvis har man stedefæstet en særlig blå perle til at have sin oprindelse fra én bestemt lokalitet i Ægypten. Fundet af kamme fremstillet af rensdyrtakker har ligeledes udviklet viden om udstrakte handelsforbindelser til det øvrige Norden, idet rensdyrtakker på et tidspunkt blev en eftertragtet handelsvare på markedspladsen.
Der var i Søren Sindbæks foredrag et væld af mange tekniske detaljer og indgående beskrivelser af videnskabelige metoder, men det tjener Søren Sindbæk til stor ros at hans formidling trods den store kompleksitet var særdeles medrivende og tydelig. Ingen tvivl om at aftenens tilhørere gik hjem med en meget flot indsigt i og viden om samspillet mellem arkæologi og nye videnskabelige metoder.
 
ref. Erik Henriksen

Vellykket tur til Mandø.
 
Lørdag d. 23.09.2017 havde Sydvestjyske Museer inviteret frivillige, der har siddet vagt ved Kinaudsstillingen til en udflugt med Mandø som mål.
Lørdagen oprandt med det smukkeste vejr, og 28 deltagere startede med at køre ad ebbevejen til Mandø. Ved museet på Mandø bød direktør Flemming Just velkommen og rettede en varm tak til de mange frivillige,der havde været medvirkende til at gøre Kinaudstillingen mulig. Herefter overlod han ordet til to meget levende og engagerede kvindelige guider som dels fortalte om Museets historie , dels guidede rundt i Museet, og begge havde mange spændende og medrivende fortællinger om det isolerede liv på Mandø - et liv, som Museet på allerbedste vis skildrer.
 
Herefter gik turen op til den gamle redningsstation, forbi det område, hvor der i øjeblikket etableres en særdeles flot og veludstyret legeplads, og i den forbindelse fortalte Flemming Just om Willum Kann Rasmussen, barnefødt på Mandø og senere skaber af firmaet Velux vinduer. Ikke mindst Veluxfonden har spillet en betydelig rolle i Ribe by, hvor store donationer har skabt bla. Museet Ribes Vikinger, ligesom Mandø også nyder godt af Kann Rasmussen familiens veneration for den lille ø.
 
Ved den gamle redningsstation fortalte Flemming Just på spændende vis om fotografen Esther Bubleys besøg på Mandø i 1954. Hendes opgave var at tage billeder for det amerikanske selskab Standard Oil, der ønskede at dokumentere de mange fremskridt som øget brug af olie og benzin havde skabt. Esther Bubley opholdt sig på Mandø i to dage, rejste tilbage til USA, hvor hendes billeder blev bragt i magasinet The Lamp for derefter fuldstændig at gå i glemmebogen. Flemming Just fortalte på inspirerende vis, hvorledes han under et besøg i New York havde fået kendskab til Esther Bubleys fotografier og med gunstige kontakter blev det så muligt at lave den meget fine udstilling af hendes fotografier som på en stille og afdæmpet måde beskriver livet på Mandø i 1954.
 
Efter besigtigelsen af fotografierne kunne frokosten indtages i det fri under blå himmel, sol og lune temperaturer, og efter ture på egen hånd mødtes selskabet igen til kaffe med kage på kroen inden turen atter via Låningsvejen gik tilbage. Et meget fint arrangement, der skabte stor tilfredshed hos alle deltagere.
 
 
ref. Erik Henriksen

Spændende foredrag om sejlads med vikingeskib ved Grønland.
 
 
Fredag d. 08.09 havde 45 personer fundet vej til aftenens foredrag om vikingeskibet Skjoldungens sejlads ved Grønland. To meget veloplagte foredragsholdere, Ingeborg Gayle Nielsen og Sissel Kondrup, havde som hhv. 1. og 2. styrmand deltaget i sejladsen som forløb over 6 uger i sommeren 2016. Skibet Skjoldungen, der er en kopi af Skuldelev vrag nr. 6 blev færdigbygget og søsat i 2011. Skjoldungen er 10,8 m. lang, 2,4 m. bred og har en dybgang på 0,45m. Ingeborg Gayle Nielsen og Sissel Kondrup fortalte på medlevende vis om hvorledes ideen til en sejlads ved Grønland var opstået, og hvilke talrige forberedelser det havde krævet inden Skjoldungen med dens besætning på ialt 8 mand kunne starte sejladsen fra Nanortalik til Nuuk - en strækning på små 500 sømil. Ideen var at følge en mulig rute som nordboerne kunne have fulgt, da de nåede frem til Grønland og slog sig ned.
 
Besætningen havde valgt at bruge lokale fiskere og fangere fra bygderne som guider, og fik dermed en meget brugbar viden om de faktiske forhold ved sejladsen såvel indenskærs som på åbent hav. Foredraget, der på glimrende vis var ledsaget af et flot billedmateriale, indeholdt mange beretninger om forhold, der havde overrasket besætningen undervejs. Det drejede sig bl.a om en tidevandsforskel på 3 meter, vindretninger, der ofte kunne skifte i forhold til beregningerne, iståge samt den agtpågivenhed der hele tiden krævedes af besætningen - især når sejladsen foregik tæt på isbjerge og bræer. Fortællingerne om den vanskelige brug af sejl og det krævende arbejde med at ro blev ligeledes beskrevet på medrivende vis.
 
Turen sluttede i Nuuk og havde været en enestående oplevelse for deltagerne, men også en meget krævende opgave, som foredraget gav en stor indsigt i. Ingeborg Gayle Nielsen og Sissel Kondrup disponerede deres foredrag på rigtig god vis og løbende blev tilhørerne præsenteret for en rigdom af detaljer i såvel planlægningen som selve sejladsen med Skjoldungen. 
 
 
ref. Erik Henriksen

Vellykket udflugt til Søby Brunkulslejer og Uhre Kirke.
 
Lørdag d. 27.08 deltog 32 personer i udflugten til Søby Brunkulslejer og Uhre Kirke. På en smuk sensommerdag, der var begunstiget af godt vejr, startede besøget i Søby Brunkulslejer kl. 10.30, hvor Selskabet mødte turens veloplagte guide Finn, og det blev en fantastisk oplevelse at være sammen med ham. Finn har tilbragt store dele af sin barndom i det, der i daglig tale kaldtes Søby Klondyke, idet hans fader var ansat til at læsse brunkul. Det blev til mange inspirerende og tankevækkende fortællinger om det hårde arbejdsliv i Brunkulslejerne, men det blev også fortællingerne om hvordan nogle ejere af brunkulslejer skabte sig endog meget store formuer, og disse formuer blev investeret i bl.a. entreprenørvirksomheder, og nogle af disse virksomheder eksisterer stadig idag. Finns fortællinger kom viden om og gav et glimrende indblik i det helt specielle liv der levedes i Søby Klondyke fra starten i 1940 og til den sidste gravning som fandt sted i 1970. Gennem en rundvisning på området, hvor deltagerne besøgte huse og værksteder, fik alle en glimrende indsigt i dette helt enestående industrieventyr i Danmark, og Finns mange fortællinger omhandlede også det liv, der blev levet i Søby Klondyke – et barskt og nøjsomt hverdagsliv. Efterfølgende var Finn guide på en rundtutr i området, hvor deltagerne ved selvsyn fik fornemmelsen af hvor store og omfattende de ialt 58 brunkulslejer har været.
Efter frokosten gik turen til Uhre Kirke - en udefra set meget beskeden kirke fra 1920. Men når man træder ind i kirkerummet mødes man af en enestående farverigdom - ikke mindst repræsenteret i kirkens flotte glasmosaik i østvæggen. Tidligere sognepræst Inge Marie Mols gav medrivende fortællinger om hvorledes menighedsrådet i samarbejde med den dansk – amerikanske kunstner Helle Scharling-Todd i 1993 lod kirken udsmykke med de smukke farver. Kirkerummet har grøn som sin grundfarve og grøn repræsenterer vækst og frodighed. Denne grønne farve brydes af blå, rosa og gul, og derved bliver Uhre Kirke en påskekirke, en opstandelseskirke. Afsluttende kan sognepræst Arne Holst - Larsen citeres for følgende :...... Rummet er disponeret for at modtage Guds lys. I selve rummet grønnes, altså fornys og levendegøres menneskers tro, håb og kærlighed.....


Ekskusrsion til Sønderborg Slot
 
På en smuk sommerdag lørdag d. 17.06 deltog 28 personer i udflugten til Sønderborg Slot. Turen gennem det smukke sommerlandskab blev på bedste vis suppleret af Anni Møller Christensen der havde fundet spændende lokalhistoriske fortællinger frem og disse beretninger blev fortalt på bedste vis.
Ved ankomsten blev selskabet modtaget af museumsinspektør Carsten Porsborg Rasmussen som forestod en meget kvalificeret rundvisning. Rundvisningen startede med fortællingen om Sønderborg Slot, dets bygningshistorie og arkitektur samt ikke mindst den omtumlede tilværelse slottet har ført mellem de slesvigske hertuger og de danske konger. Rundvisningen første deltagerne til nogle af de ældste bygningsrester fra det oprindelige slot, og efterfølgende fortalte Carsten Porsborg Rasmussen meget levende om Dronning Dortheas kapel, de imponerende slægtstavler samt det smukke inventar i kapellet. Efterfølgende blev der aflagt besøg i udstillingen om Christian d. 2 og ikke mindst myten om kongen og hans utallige rundture med tommelfingeren på bordkanten blev sat grundigt på plads.
Efterfølgende havde deltagerne god tid til selv at besøge de udstillinger man havde lyst til, og det gode sommervejr gav rig mulighed for at nyde frokosten udendørs.
Efterfølgende gik turen til Tirslund kirke. Kirken, der er ganske lille og opført i kvadersten er formentlig den ældste kirke i Sønderjylland bygget omkring år 1100 på et sted, hvor der tidligere havde været en kult for Tyr. Den usædvanlige altertavle fra 1568 afbilder Gud med sin søn Jesus på skødet omgivet af de 12 apostle og Maria. Anni Møller Christensen supplerede på bedste vis besøget med at fortællingen om en folkevise, der beskriver et drab i kirken – et så voldsomt drab at blodet sprøjtede op på altertavlen.
Ved hjemkomsten til Ribe gav mange deltagere udtryk for at turen havde været særdeles spændende og vellykket.
 
Eksksursionen til Sønderborg var forårets sidste arrangement, og Bestyrelsen vil takke for den store opbakning og interesse som Selskabets medlemmer har vist de forskellige arrangementer. Efterårsprogrammet er på trapperne, og Bestyrelsen glæder sig til gensynet med mange af Selskabets medlemmer til efterårets program.
 
Fra Bestyrelsen skal der lyde de bedste ønsker om en rigtig god sommer.
 
 
ref. Erik Henriksen


Spændende forederag om Carsten Niebuhr.
 
 
Onsdag d. 26.04 havde omkring 90 mennesker fundet vej til museumsinspektør Lulu A. Hansens foredrag om den danske opdagelsesrejsende Carsten Niebuhr. De fremmødte blev mødt af en meget veloplagt og vidende foredragsholder som tog udgangspunkt i fortællingen om den store ekspedition som kong Frederik d. 5 udrustede i 1761. Det var en videnskabelig sammensat ekspedition, der havde til formål at besøge Det lykkelige Arabien samt indsamle alt materiale, der kunne bruges i videnskabelig sammenhæng. Et af formålene med ekspeditionen var ønsket om at sætte Danmark på det europæiske landkort som en dygtig og velanset nation i videnskabelig sammenhæng. Den store ildsjæl bag ekspeditionen var Johan Bernstorff, der så store muligheder i en sådan ekspedition.
I 1761 forlod ekspeditionen København og allerede fra starten var ekspeditionen præget af store indbyrdes stridigheder mellem deltagerne - stridigheder som Carsten Niebuhr i en vis grad holdt sig udenfor. Således standede ekspeditionen et år i Cairo, inden de interne stridigheder var bilagt, og man kunne fortsætte til Yemen. Ekspeditionen lider en krank skæbne, idet 5 ud 6 deltagere dør, og Carsten Niebuhr kan som eneste overlevende fortsætte rejsen, der via Bombay, Jerusalem og Tyrkiet bringer ham tilbage til København i 1767.
Hvis Carsten Niebuhr havde ventet en varm og anerkendende velkomst i København, blev han dybt skuffet. Ekspeditionens ankermand Johan Bernstorff var sat fra magten, og kongen nærede ingen videre interesse for ekspeditionen og dens resultater.
Carsten Niebuhr gik derefter på egen hånd igang med at bearbejde og formidle de mange beskrivelser som ekspeditionen havde tilvejebragt.
Lulu Hansen beskrev på dette tidspunkt i sit foredrag på særdeles medrivende vis hvorledes Carsten Niebuhr gennem dette arbejde iscenesætter sig selv som en betydningsfuld opdagelsesrejsende. Lulu Hansen beskrev hvorledes Carsten Niebuhr fremstår som en meget objektiv betragter af de fremmede kulturer, og hans refleksioner bliver meget tydelige i hans skrifter om ekspeditionen. Det bliver således en efterbearbejdning præget af stor eftertænksomhed, refleksion og dyb respekt for de folkeslag og kulturer han har mødt under sin årelange rejse, men også beskrivelser formet af Cartsen Niebuhrs egne holdninger. Herved kommer Carsten Niebuhr til at stå i skærende kontrast til samtidens syn på andre folkeslag som værende uudviklede i forhold til europæisk kultur og en begyndende kolonisering.
Mens Carsten Niebuhr stadig levede, oplevede han en begyndende anerkendelse af sit arbejde - en anerkendelse, der i dag er meget stor. Carsten Niebuhr var en enestående opdagelsesrejsende, hvis minutiøse arbejde og registrering idag nyder meget stor anerkendelse.
Lulu Hansens foredrag var særdeles veldisponeret og dygtigt formidlet, og Lulu Hansen formåede på allerbedste vis at tegne et omfattende portræt af Carsten Niebuhr - både som den videnskabelige ekspedititonsdeltager, men også i høj grad som et meget tænksomt og refleksivt menneske, der som sit mål havde at forstå hvilke tanker der lå bag de forskellige kulturer, styreformer og livanskuelser.
 
ref. Erik Henriksen.


Foredrag om Kina - fra kejserdømme til stormagt.
 
 
Som optakt til den store Kinaudstilling på Sydvestjyske Museer, der åbner d. 16.06 gæstede forfatter og journalist Mette Holm Det antikvariske Selskab tirsdag d. 28.03.
Omkring 100 mennesker mødte en Mette Holm, der med sin store viden om Kina gav fortællingen om Kinas udvikling fra Kejserdømme til en moderne stormagt. Det var en fortælling som spændte meget vidt i tid og fremdrog vigtige perspektiver i de voldsomme ændringer der har præget landet. Mette Holm fortalte bla. om den helt centrale rolle Kejseren havde i et land, der udadtil var meget lukket og som kun nødtvungent åbnede sig mod eksempelvis den europæiske verden. Åbningen var ikke frivillig, men præget af voldsomme krige i 1840´erne kendt som Opiumskrigene og den efterfølgende bokseropstand, der var et opgør mod den europæisk tvangsåbning af Kina.
I 1911 falder Kejserdømmet og Kina bliver en republik frem til 1949, hvor Mao bliver landets ubestridte leder og førstemand. Det er også fortællingen om voldsomme ændringer i Kina - kendt som det store spring fremad indtil Mao i 1959 trækker sig tilbage. Denne tilbagetrækning varer indtil 1966, hvor Mao atter står i spidsen for Kina denne gang under den såkaldt kulturrevolution som varer indtil 1976, hvorefter Deng Xiaoping overtager magten, og dette magtskifte indvarsler samtidig et opgør med store dele af den hidtil førte politik.
Nu skabes fundamentet for det moderne Kina, hvor Statens forfatning er den øverste fortolkning af det kinesiske samfund og Kommunistpartiets rolle er uhyre central og magtfuld. Mette Holm kom også ind på de omfattende uroligheder, der i 1989 første til massakren på Den himmelske freds plads - en massakre, der fortsat er omgærdet af dyb tavshed og usikkerhed af omfanget.
Efter pausen var der stor spørgelyst fra salen og her demonstrede Mette Holm på bedste vis i sine svar den store viden og indsigt hun har i kinesiske forhold - såvel de fortidige som de nutidige. Mette Holm havde mange gode refleksioner om hvorledes det tidligere så lukkede Kina forsøger at markere sig som en af den moderne verdens stormagter samtidig med en fastholdelse af politiske og samfundsmæssige strukturer som gang på gang kolliderer med opfattelsen af det generelle, moderne  verdensbillede.
 
ref. Erik Henriksen.

 Vellykket tøndeslagning i Quedens Gård.
 
På en grå og diset dag, hvor regnen dog heldigvis udeblev, afviklede Det antikvariske Selskab og Sydvestjyske Museer den årlige tøndeslagning i Quedens Gård søndag d. 26.02.
Det blev et meget vellykket arrangement med ca. 100 deltagere - børn, søskende, forældre, bedsteforældre, folk med indvandrerbaggrund og deres glade børn. Der var ophængt tre tønder til de forskellige aldersgrupper, og iår skete der det usædvanlige at børnegruppen op til 6 år var det første hold, der slog tønden ned og kunne samle slik op fra jorden, ligesom der blev kåret en meget stolt kattekonge. De to andre tønder blev også slået ned, og så var der varm chokolade og lækre fastelavnsboller til alle deltagerne uanset alder.
Det var glædeligt at se så mange udklædte børn, og en del af dem havde fået et ekstra pift sminke, idet der var tilbud om sminkning inden tøndeslagningen gik igang. Præmien for de to bedst udklædte børn blandt de mange herlige udklædninger tilfaldt en omvandrende flaske Heinz tomatketchup samt det sødeste eksemplar af dansk sortbroget malkekvæg - begge børn blev behørigt belønnet for deres udklædning.
Det antikvariske Selskab vil gerne rette en stor tak til de frivillige, der var med til at gøre arrangementet så vellykket, og en stor tak skal også lyde til de to livsglade musikanter, der gav tøndeslagningen en dejlig optakt. 
 
 
ref. Erik Henriksen

Succesfuld start på forårssæonen 2017.
 
 
8O mennesker havde fundet vej til foredraget tirsdag d. 24.01, hvor museumsinspektør Lis Helles Olesen fra Holstebro Museum gæstede Det antikvariske Selskab. Lis Helles Olesen er stærk involveret i et landsdækkende projekt, der hedder Luftarkæologi i Danmark - et projekt, der blev startet i 2009 og foreløbig fortsætter indtil 2018.
Lis Helles Olesen fortalte på bedste vis om udviklingen af luftarkæologi, hvor det ældre kendte luftfoto af en historisk seværdighed er et foto af Stonehenge taget i 19o6. I takt med udviklingen af flyvemaskinen bla. som følge af 1. verdenskrig blev det mere og mere almindeligt at anvende luftfotos til at afdække historiske lokaliteter.
I Danmark tog udviklingen fart i 1950´erne, hvor især museumsinspektør Hans Stiesdahl blev en foregangsmand for luftarkæologien, der i starten primært koncenterede sig om fotografering af Vestjylland, hvor de sandede jorde giver gode muligheder for afdækning af spor fra fortiden.
Med et meget spændende og righoldigt illustrativt materiale beskrev Lis Helles Olesen de mange muligheder den ny teknologi har givet luftfotograferingen. Med anvendelsen af droner og laserscanninger får arkæologerne idag rige muligheder for at undersøge landskabet, og Lis Helles Olesen fremviste mange eksempler på hvorledes laserscanninger kan bruges til at afdække historiske spor i eksempelvis skove, hvor det kan være vanskeligt at danne sig et overblik over historiske spor og fortidsminder.
Foredraget indeholdt mange eksempler på hvorledes gravhøje, dysser, grøfter, hustomter, borganlæg og voldsteder via luftfotograferingen bliver synlige, og der skabes hermed mulighed for at undersøge og frede disse mindesmærker, således projektets mål om at udpege, beskytte og bevare den arkæologiske arv hermed kan indfries.
 
ref. Erik Henriksen                                                                                                                  Endnu en forrygende bogbazar.
 
I weekenden 3 - 4.12 afholdt Det antikvariske Selskab sin årlige bogbazar i Toldboden, og Bestyrelsen kunne notere endnu en succesfuld bogbazar med et flot salg og dermed et solidt tilskud til Selskabets kommende aktiviteter.
Lørdag morgen kl. 10.00 kunne formand Lars Ilsøe erklære årets bogbazar for åben, og de ca. 20 personer, der stod udenfor og ventede, kunne dermed komme ind i bazaren og dagens handel var i fuld gang igang. Bogbazaren var begge dage begunstiget af godt vejr, og det har den fordel at de udstillede bøger udenfor trækker mange folk indendøre, og det, der startede med købet af en enkelt bog endte ofte i købet af adskillige bøger.
Atter iår kan Bestyrelsen konstatere at ordet bazar er det helt rigtige ord for bogsalget. I bazaren ved man aldrig hvad der gemmer sig i boderne, og ofte kan man gøre en billig og uventet handel i bazaren.
Nøjagtig på samme måde fungerer Bogbazaren - udvalget er stort og vidtfavnende, emnerne er mangfoldige, hovedparten af bøgerne er i meget fin stand, og mange kunder giver ofte udtryk for at priserne er absolut tilgængelige og moderate.
Iår var såvel lørdag som søndag præget af mange besøgende, og der var begge dage en rar og varm stemning med mange snakke om bøger og gode fortællinger om hvorfor netop lige den bog var  interessant for den pågældende køber.
 
Der skal atter iår lyde en meget stor tak til de mange mennesker, der gennem året har doneret bøger til bogbazaren. Uden disse frivillige bidrag var der ingen bogbazar, og Bestyrelsen håber meget at der også i 2017 vil dukke mange bøger op. Ønsker man at donere bøger, kan dette ske ved henvendelse til Lars Ilsøe på tlf. 29605743 eller Erik Henriksen på tlf. 51254268
Sluttelig skal der fra Bestyrelsen lyde en stor tak til Gammelt Præg for velvilligt at stille Toldboden til rådighed for bogbazaren, idet Toldboden udgør den perfekte ramme for bogbazaren.
 
 
ref. Erik Henriksen


Vellykket arrangement med dobbeltforedrag.

Onsdag d. 23.11 havde 70 personer fundet vej til aftenens foredrag som var de sidste i efterårssæsonen 2016.

Museumsinspektør Steen Frydenlund Jensen, Sydvestjyske Museer fortalte i et meget spændende foredrag om arbejdet med at registrere og tilse fredede fortidsminder i den del af region Syd, hvor Sydvestjyske Museer er ansvarlig for tilsynet.

Steen Frydenlund satte det nutidige arbejde ind i et fint historisk perspektiv, hvor man i starten af 1800 tallet begyndte at interessere sig for bevarelsen af fortidsminder. Det første tiltag til en landsdækkende fredning sker med Kancellifredningerne, der finder sted i perioden 1809 - 10. Ved denne fredningsproces som var et udpræget skrivebordsarbejde baseret på indberetninger fra de lokale præster blev der registreret og fredet mere end 200 mindesmærker.

Steen Frydenlund fortalte meget indgående om de efterfølgende nationale fredninger og forvaltningen af fredningerne, der bl.a. blev baseret på herredsberejsninger, frivillige fredningersamt nyregistrering ligesom der blev sat fokus  tilsyn og pleje af fredede fortidsminder.

I sit foredrag anvendte Steen Frydenlund et flot billedmateriale som gav tilhørerne en grundig indsigt i hvor stor og omfangsrig fredningen af fortidsminder er i dag, ligesom han gav skræmmende eksempler på hvorledes fredningsbestemmelserne blive tilsidesat og dermed også indsigt i hvor nødvendigt det er med et overordnet tilsyn såfremt mange af vore fortidsminder skal bevares for eftertiden.

 

Museumsinspektør Mette Søvsø, Sydvestjyske Muser fortalte på meget inspirerende vis om pilgrimsmærker og andre religiøse genstande fra Middelalderen. Med udgangspunkt i arkæologiensom giver stor indsigt i almindelige menneskers daglige liv - såvel det verdslige som det religiøse,gav Mette Søvsø tilhørerne en dyb og grundig indsigt i betydningen af eks amuletter, smykker, brocher og pilgrimsmærker - alle genstande som Middelalderens mennesker tillagde en meget stor værdig og betydning, Disse religiøse genstande repræsenterede troen på at genstande havde en iboende kraft som ville komme mennesker til gode i deres verdslige liv eller sagt på en anden måde - den fysiske verden giver afskygninger af troen på den åndelige verden.

Meget spændende var også beretningen om pilgrimsfærd og pilgrimsmærker og med baggrund i mange spektakulære fund fra Ribe, fik Mette Søvsø på flot vis sat Ribe ind i en større europæisk sammenhæng. Ribe havde en vigtig position i datidens pilgrimsfærder, og der opstod en stor produktion af pilgrimsmærker i Ribe - ikke mindst i relation til Sct. Lambert. Med et glimrende billedmateriale fik tilhørerne indsigt i produktionen af bl.a. pilgrimsmærker - mærker som dels havde en indre betydning for den, der bar dem, men også udadtil var fortællingen om et fromt menneske. 

Begge foredrag var understøttet af et rigt og velvalgt billedmateriale, og der var blandt deltagerne stor tilfredshed med foredragene.

Foredragene var afslutningen på efterårssæsonen 2016, og der skal fra Bestyrelsens side lyde en stor tak til de mange medlemmer og andre som på allerbedste vis har bakket om Selskabets arrangementer i den forgangne sæson

I løbet af kort tid udsendes forårsprogrammet for 2017, og Bestyrelsen glæder sig til at præsentere spændende foredrag samt en ekskursion, der givetvis vil inspirere mange til at deltage i Selskabets aktiviteter.

 

Ref. Erik Henriksen

 
                                                                                                 Spændende foredrag om Udkantsdanmark.
 
Tirsdag d. 25.10 havde 80 personer fundet vej til Museet Ribes Vikinger, hvor en meget veloplagt og vidende Esben Graugaard fra Holstebro Museum satte fokus på begerebet udkantsdanmark set i et historisk perspektiv.
Esben Graugaard tegnede et samtidigt billede af den jyske bonde på heden - et billede som indeholdt mange myter - bl.a. om en enfoldig og simpel person, hvis horisont ikke rakte langt. Men disse myter bliver op gennem 1800 tallet gjort grundigt til skamme bla. takket være den indbringende transport af stude til de store markeder i Nordeuropa. Med hedens opdyrkning efter nederlaget i 1864 kommer der virkelig gang i handelen - en handel, der i stigende grad orienterer sig mod Vest. De mange ladepladser langs Vadehavets kyst har fungeret som ud - og indskibningssteder for eksporten af kvæg, og der kommmer nu øget trafik fra disse ladepladser  - eksempelvis etableres en dampskibsrute fra Hjerting til London i 1847. Denne livlige skibstrafik til Europas store byer er den direkte årsag til beslutningen om at etablere statshavnen i Esbjerg. Den jyske længdebane indvies i 1872 og giver derved øget mulighed for en hurtigere og nemmere handel.
Esben Graugaard fremdrog et meget væsentligt perspektiv omkring samfærdsel i Jylland, idet landeveje langt tilbage i tiden (eks. Hærvejen)har orienteret sig nord - syd og ikke vest-øst.
Den begyndende industrialisering skabte mange muligheder for driftige personer og Esben Graugaard omtalte en lang række personer, der skabte virksomheder som tobaksfabrikker, teglværker, svineslagterier og maskinværksteder. Nogle af samtidens driftige iværksættere havde rod i Ribes lokalområde, og Esben Graugaard fortalte på levende vis om deres liv og virke.
Afsluttende skabte Esben Graugaard på tankevækkende vis en tankevækkende kobling mellem den gamle landbokultur og den fremspirende industrialisering og rundede sit spændende og veldisponerede foredrag af på bedste vis ved at påpege at datidens udkantsdanmark lå lige midt i den store verden.
 
ref. Erik Henriksen


Torsdag d. 29. september mødte 80 op til Hans Boll-
Johansens  foredrag om ” De danske og de tyske i Sønderjylland”. Det blev en meget oplysende og perspektivrig aften. Foredragsholderens baggrund er en opvækst i Åbenrå under og efter besættelsen. På statsskolen gik han i klasse med børn af dansksindede og tysksindede forældre. Ud fra materiale fra en tysksindet skolekammerat har han kunnet udgive en bog, der belyser forholdet mellem de danske og de tyske fra begge sider i medgang og modgang. Der har været megen vrede og bitterhed under besættelsen og i retsopgøret derefter, hørte vi, men også stor tavshed hos de tyske.  – Et perspektiv var, at der både nord og syd for grænsen også i dag befinder sig folk med en dobbelt identitet Zweistömigkeit), som altså hverken er kun danske eller kuntyskere, men både og. Foredragsholderen drog en parallel til indvandrere og asylmodtagere, der også bærer to identiteter. Efter foredraget var der mange gode spørgsmål og interessante indlæg.

Referat ved Lars IlsøeVellykket tur til Gottorp og Slersvig.
 
Lørdag d. 20.08 mødtes 50 personer for at deltage i turen til Gottorp Slot og Slesvig Domkirke - det første arrangement i Det antikvariske Selskabs efterårssæson. Turens guide Anni Møller-Christensen var en aldeles vidende og godt fortællende guide og allerede på turen gennem Høm havde Anni nogle herlige lokalhistoriske fortællinger som blev formidlet på bedste vis. Jeg tror mange deltagere på turen med et smil på læben vil erindre sig fortællingen om grisehovedet fra Spandet.....
 
Vel ankommet deltes deltagerne i to hold. Det ene hold startede med en rundvisning på Gottorp Slot, der bla. indeholder en meget flot samling af middelalderlige træskærerarbejder fra forskellige kirker.
Der blev også tid til at bese Hjortesalen og rundvisningen sluttede i det smukke slotskapel fra 1650. Det andet hold som på egen hånd tid havde haft tid til at bese den flotte udstilling af Nydambåden samt nyde den smukke slotspark, fik nu en guidet rundvisning på Slottet.
 
Efter at have nydt frokosten i det gode vejr (det regnede ikke!!) gik turen til Slesvig Domkirke, hvor Anni Møller Christensen fortalte om det imponerende Bordesholm alter, skabt af Hans Brüggemann i årene fra 1514 - 1521. Alteret er med sine mange fint udskårne figurer  en skildring af den kristne kirkes frelseshistorie fra Adam og Eva til dommedag. Efter besøget i Domkirken havde deltagerne på egen hånd mulighed for en vandretur i den smukke Slesvig By, inden turen atter gik hjem og mange deltagere gav udtryk for at turen havde været en meget stor oplevelse.
Der skal fra Bestyrelsens side lyde en meget stor tak til Anni Møller- Christensen, hvis perfekte gudining og mange fortællinger i høj grad var med til at gøre turen succesfuld.
 
 
ref. Erik Henriksen


Vellykket ekskursion til Ny Moesgård.
 
Lørdag d. 28.05 mødte 32 personer op på Odins Plads i det smukkeste sommervejr for at deltage i Selskabets ekskursion til Ny Moesgård. En lidt anderledes oplevelse var det at ankomme i gråvejr og til tider en let og fin regn, der dog ikke generede på nogen måde.
Efter indtagelsen af frokosten var der en guidet rundvisning ved to dygtige og engagerede medarbejdere fra Ny Moesgård. Rundvisningen startede i kælderen med bl.a. besigtigelsen af de enorme jernspunsvægge, der er hamret 25 meter ned i jorden for at modstå det store tryk fra den bakke, som hele Museet er gravet ind i. Der kom mange spændende og tankevækkende beretninger om Museets arkitektur, valg af byggemateriale såvel udvendigt som indvendigt, opbygningen af udstillingerne og især mange spændende betragtninger over hvorledes et moderne museum kan anvende den nyeste arkitektur og teknologi i formidlingen.
Efterfølgende havde deltagerne to timer på egen hånd til at bese de forskellige udstillinger - ikke mindst de mange fund fra Illerup Ådal, som tidligere har dannet baggrund for et meget spændende foredrag i Det antikvariske Selskab.
Et af højdepunkterne var særudstillingen om de romerske gladiatorer. Det er en udstilling som har lånt overvældende mange genstande fra bla. Italien, og udstillingen formidlede på bedste vis viden om de romerske gladiatorer, deres betydning for såvel magthavere som den almindelige romer. Helt enestående var en elektronisk formidling af en gladiatorkamp i Colosseum. Lige pludselig befandt man sig i et brølende hav af tilskuere, kejserfamilien var tilstede og der blev kæmpet på livet løs mellem  de to gladiatorer. Gradvist tømtes Colosseum for tilskuere, aftenen sænkede sig over Colosseum og der blev gjort klar til de næste dages kampe. En imponerende formidling som tiltrak meget stor opmærksomhed.
Mættet af indtryk kørte deltagerne tilbage til Ribe, og der var udbredt tilfredshed med forløbet af ekskursionen.
 
Det var forårets sidste arrangement, og Bestyrelsen vil takke for rigtig god opbakning til forårets arrangementer. I disse dage udkommer programmet for efteråret 2016, og programmet vil blive udsendt inden for de næste par uger. Det er Bestyrelsens håb, at vi med det spændende efterårsprogram vil se mange af Selskabets medlemmer til arrangementerne.
Samtidig skal der fra Bestyrelsen lyde de bedste ønsker om en rigtig god sommer.
 
ref. Erik Henriksen.


Spændende foredrag om Mongoliet.
Torsdag aften d. 21.04 havde 30 mennesker fundet vej aftenens foredrag i Det antikvariske Selskab. Aftenens foredragsholder var antropolog Ann Fenger Benwell, der dels har arbejdet for UNESCO i Mongoliet i 1990érne, dels har været tilbage i 2000érne og udført 1½ års feltarbejde.
Det var således med en solid baggrund Ann Fenger Benwell tog tilhørerne med til det enormt store land Mongoliet - 37 gange større end Danmark og med en befolkning på godt 3 millioner. Mongoliet har en historie som nutidens mongoler er stolte af og det handler ikke overraskende om bl.a. Djengis Khan, der sammen med andre mongolske herskere skabte et imperium der i sin storhedsperiode strakte sig fra Vietnam i øst til Polen i vest.
I nyere tid sker der i 1911 - 1924 en løsrivelse fra det daværende munkestyre, og der opstår et kapløb mellem Sovjetunionen og Kina om at knytte Mongoliet til sig. Det bliver russerne der vinder mongolernes opbakning, og Mongoliet bliver i tiden frem til 1990 en sovjetisk lydstat, hvis organisation, administration og økonomi bygges op efter den sovjetiske model.
Da Sovjetunionen kollapser i 1990 bryder Mongoliet også sammen, og man bevæger sig fra planøkonomi til markedsøkonomi.
Ann Fenger Benwell gav en meget medrivende og levende beskrivelse af forholdene i Mongoliet og krydrede sit foredrag med mange gode billeder, der gang på gang blev fulgt op af en vedkommende beretning. Tankevækkende var fortællingerne om hvorledes den stolte nomadekultur er brudt sammen, og vandringen fra bl.a. Gobi Ørkenen til de store byer har skabt en lang række problemer.
Hovedstaden Ulaanbaatar er i høj grad præget af migrationen fra land til by. Byen mangler elforsyning, god vandforsyning, boliger, arbejde og storbyen møder som andre storbyer udfordringen i vold, alkoholmisbrug og arbejdsløshed samtidig med at de økonomiske ressourcer til landdistrikterne reduceres.
Ann Fenger Benwell fik gennem sit glimrende foredrag, præget af gode og vedkommende fortællinger sat fokus på et land som til dagligt ikke har den store bevågenhed herhjemme
Ref. Erik Henriksen
Festlig tøndeslagning i Quedens Gård.
Det pæne vejr søndag d. 07.02 havde lokket omkring 125 børn og voksne til den traditionelle tøndeslagning i Quedens Gård.
I år var arrangementet begunstiget af 5 glade, unge kvindelige sminkøser som fra kl. 13.00 var med til på festlig vis at sætte ekstra kulør på arrangementet til tonerne af glad musik fra Jens og Katrine. Mange børn fik lagt ekstra farver i ansigtet og den første time med musik, dans og sminkning var en festlig optakt til selve tøndeslagningen.
De to første tønder for hhv. større og mindre børn gav forholdsvis hurtigt efter, mens tønden for de mellemste børn var lidt mere genstridig, men ned kom den da omsider. Præmierne til bedste udklædte gik til en herlig omvandrende I Pad samt en pragtfuld udklædt mor med baby.
Der var sædvanen tro stor tilstrømning til den varme kakao og de lækre boller som var den perfekte afslutning på et herligt arrangement.
Bestyrelsen vil herigennem gerne takke de frivillige medhjælpere til arrangementet ligesom der skal lyd en stor tak til Bager Møller for dejlige fastelavnsboller samt til Lise Frederiksen for den gode og ikke mindst varme kakao.
 
ref. Erik Henriksen.
 
 Spændende foredrag om Olgerdiget torsdag d. 11.02.
60 mennesker havde fundet vej til Sangsalen på Katedralskolen, hvor en veloplagt museumsinspektør Per Ethelberg, Sønderjyllands Museum fortalte om Olgerdiget - et stykke Danmarkshistorie som for mange deltagere var helt ny og ukendt.
Olmerdiget strækker sig knap 12 kilometer fra Urnehoved i Nord til Vidåen nær Gårdeby. De første undersøgelser af Olgerdiget, som i århundreder har været kendt i folkemunde, finder sted mens Sønderjylland var under tysk herredømme og placeringen af Olmerdiget fremgår af et preussisk kort fra 1880. Den første danske udgravning finder sted i 1928, hvor forskellige snit i diget vidner om palisader, voldgrav samt en vold. Vilhelm la Cour foretager i 1957 yderligere udgravninger og i årene 1963 - 1972 foretages yderligere undersøgelser, der publiceres i 1982. Nyere udgravninger i 2003 og ikke mindst 2013 har nu givet et større samlet billede af fæstningsanlægget hvortil er medgået 90.000 stykker tømmer - omregnes dette, svarer det til at der er skovet 150 hektar til opførelsen af palisaderne.
Per Ethelberg gennemgik på spændende vis opbygningen af Olgerdiget med dets tre rækker af palisader, voldgrav samt vold og fortalte at man ved grundige undersøgelser af træet har kunnet fastslå at Olgerdigets ældste del stammer fra år 31 e. Kr. ligesom der er udført forbedringer og forstærkninger i år 51 e. Kr. samt i årene 90 - 91 e. Kr.
Olgerdiget, der er nordvendt er bygget af Anglerne som et værn mod nordligere folkestammers indtrængen og Per Ethelberg inddrog bl.a. den romerske historieskriver Tacitus i en nærmere beskrivelse af Anglerne. De nordlige stammer man ville forsvare sig imod var Varinerne og Jyderne og som et yderligere værn opførtes to ringborge ved Vidåens udmunding - disse ringborge er kendt som Arschumburg og Trælbanke.
Per Ethelberg beskrev herefter Anglernes levevis, deres store gravpladser samt ikke mindst deres bygning af huse. Denne beskrivelse var fantastisk omfangsrig og beskrev på tydelig vis dels Anglernes fremrykning mod Nord, dels hvorledes Anglerne efterfølgende presses af nordlige stammer for så til sidst at udvandre til England.
Aftenens foredrag var en meget dygtig og faglig veldisponeret gennemgang af de utallige udgravninger som har givet arkæologerne den store viden om Olgerdiget som man i dag er i besiddelse af. Især var gennemgangen af huse og bebyggelser meget grundig og dybtgående og foredraget var med til at kaste et spændende lys over opbygningen forskellige samfund i det sønderjyske, og dermed lagde Per Ethelberg en ny, flot brik i det historiske puslespil om det tidsligste Danmark.
 
Ref. Erik Henriksen
 Fremragende foredrag om de slesvigske hertuger.
Onsdag d. 13.01 havde 110 personer fundet vej til foredraget om de slesvigske hertuger, og det var
således det tredje foredrag i træk som havde mere end 100 tilhørere - en opbakning, der naturligvis
glæder Bestyrelsen overordentlig meget.
Museumsoverinspektør ved Sønderborg Slot Carsten Porskrog Rasmussen tryllebandt lige fra
starten af sit foredrag tilhørerne med en imponerende viden om og overblik over den komplicerede
historie som knytter sig til de slesvigske hertuger. Denne viden blev præsenteret på en særdeles
engageret måde, og ikke mindst takket været Carsten Porskrog Rasmussens humor og sans for
mange fine detaljer blev foredraget særdeles spændende og vedkommende.
Carsten Porskrog Rasmussen startede med skabelsen af det sønderjyske hertugdømme som kan
dateres til 1232 og meget hurtigt blev hertugdømmet en markant magtfaktor i det danske samfund,
som gør at kongemagten opgiver sine sidste privilegier over hertugdømmet i 1326.
I 1375 dør den sidste hertug af Sønderjylland og det bliver starten på en lang række intriger og
forviklinger, der medfører at dronning Margrethe I i 1386 anerkender Hertugdømmet under det nye
navn Slesvig.
I 1459 uddør endnu engang hertugslægten, og dette skaber baggrund for det berømte møde i Ribe i
1460, hvor kongen mødes med de slesvigske og holstenske grever og underskriver en håndfæstning
om hertugdømmet Slesvig.
Historien er efterfølgende stærkt præget af uddøende slægter, indgåelse af ægteskaber, der sikrer
magt og indflydelse, mangfoldige intriger og magtkampe og hele Sønderjylland fremstår
efterhånden som et stort kludetæppe bestående af enklaver, hertugbesiddelser, adelige og kirkelige
besiddelser - alt dette fortalt og holdt sammen på fremragende vis af Carsten Porskrog Rasmussen.
Krigene i 1848 - 1850 samt i 1864 skaber yderligere forviklinger og nyfordeling af landområder og
de mange fortællinger blev rundet meget flot af med beretningen om hvorledes kong Christian d. 9
gennem sit ægteskab med dronning Louise kan sætte sig på den danske kongetrone.
Det var en meget berigende aften, hvor Sønderjyllands brogede historie blev foldet ud, og
foredraget har givetvis inspireret adskillige tilhørere til at granske videre i denne helt specielle del
af Danmarkshistorien.
Ref. Erik Henriksen.