Formandens beretning ved generalforsamling i Det Antikvariske Selskab 30. marts 2022

 

 

Jeg vil gerne begynde min beretning med at sige tak for valget til bestyrelsen ved sidste års generalforsamling. Det er dejligt igen at være en del af bestyrelsen i det gamle hæderkronede selskab.

Vi er et gammelt Selskab – faktisk er vi lige nu i gang med vores 135. sæson- Men er vi også et gammeldags Selskab? Lige netop det spørgsmål har der været stort fokus på i bestyrelsesarbejdet i det forgangne år. Vi har gennem årene set et faldende medlemstal – der dør flere medlemmer, end der kommer nye til. Vi har dog i den seneste tid set en fremgang i indmeldelser til Selskabet, hvilket er meget glædeligt. Og 700 medlemmer er stadig udtryk for flot tilslutning i en by af Ribes størrelse.

Det historiske fylder rigtig meget i Ribe og vi har stillet os selv det spørgsmål, om den historiske bevidsthed er aftagende eller om det er Selskabets arrangementer, der er antikverede? Vi har i bestyrelsen afholdt et visionsmøde med fokus på Selskabets fremtidige aktiviteter i en museumsverden, der er under forandring. Museernes er ikke længere blot en samling af historiske og kulturhistoriske genstande, der andægtigt kan beskues. Museerne er er dag langt mere en del af oplevelsesindustrien, der er krav om større selvfinanciering – den offentlige støtte til landets museer er fortsat faldende og ekstern indtjening og krav om at bidrage til øget turisme, til opfyldelse af verdensmålene og den lokale og sociale udvikling og meget andet fylder mere og mere.

Der er gennem årene blevet talt rigtig meget om, hvordan Selskabet kan tiltrække et yngre publikum – hvorfor komme de unge ikke til vores meget spændende og relevante foredrag – hvorfor er det kun den gråhårede del af Ribes borgere, der møder op? Det spørgsmål vil vi ikke bruge mere krudt på. Vores målgruppe er 50+ - der er ingen ide i, at bruge flere kræfter på at skaffe yngre medlemmer. Vi blev i løbet af visonsmødet enige om, at den aldersgruppe ikke er aktuel for os. De er et andet sted i deres liv og børn og job fylder mere end foredrag og Det antikvariske Selskab. De er selvfølgelig velkomme, og vi ved, at de dukker op, når de bliver gamle nok. Og så smed vi alle de gode ideer op i luften, drøftede og diskuterede og gættede på, hvad i som medlemmer forventer af os i de kommende år. 

Vi ved, at foredrag med emner fra Ribe altid er velbesøgte. Vi ved, at vores udflugter generelt er populære. Vi ved, at de små fyraftensarrangemenrt sidst på eftermiddagen ofte bliver overtegnede. Derfor er der ingen grund til at ændre på disse aktiviteter og derfor holder vi fast, forfiner og udvikler konceptet. 

Af nye tiltag, som vi er enige om at arbejde videre med, er tanken om at etablere studiekredse for vores medlemmer. Det kunne være studiekredse, der tager udgangspunkt i et af sæsonens foredrag eller i en af museets udgravninger eller andre tiltag. Emne hekse går vel aldrig af mode i Ribe og vi har nogle af de største kapaciteter på det område her i byen. Flemming Just og museets bestyrelse har et nyt museum i støbeskeen og måske vil der også der dukke spændende emner op, som kunne være egnede til en studiekreds.

En anden ide er det, der hedder Reinactment. Reinactment er en måde at formidle historie på, hvor deltagerne forsøger at genskabe en bestemt tidsperiode eller begivenhed. Altså en form for rollespil, hvor de historisk korrekte handlinger er i centrum og ikke så meget det at klæde sig ud. Vi ved ikke helt i hvilken form dette kunne lade sig gøre, men vi arbejder videre med ideen.

Og så har vi besluttet, at sende et gratis medlemskab til byrådspolitikerne i Esbjerg kommune. Selskabet opgave er også at bidrage til den offentlige debat omkring hele museumsverdenen og vi vil forære medlemskortene sammen med en bekymring om det manglende økonomiske fokus på vores museer. Det er en gratis omgang for Selskabet, men kunne vi få bare nogle politikere til at møde op og få dem i tale, så kan vi måske ad den vej påvirke dem lidt. Vi synes, det er et forsøg værd.

Vi er selvfølgelig helt afhængige af, at I som medlemmer er med på vores ideer og vi vil altid gerne høre fra jer – både med ideer til nye tiltag og med respons, fra de arrangementer har deltaget i. Vores mailadresser står i programmet.

Et andet område som har fyldt meget i det forgangne bestyrelsesår er markedsføringen. Hvor og hvordan skal vi markedsføre Selskabet. Er Ribe Ugeavis det mest læste medie blandt vores medlemmer? Er de sociale medier et godt kommunikationsmiddel? Hvordan når vi længst ud med vores budskab?  Det er ikke let at svare på. Selvfølgelig har vi vores medlemsprogram, som medlemmer modtager, men hvordan når vi alle de andre? Vi er medlem af SAMMUS, som er en sammenslutning af museumsforeninger i Danmark og denne forening afholder i næste måned en kursusdag om brug af de sociale medier i vores regi. Vi er to fra bestyrelsen som deltager i kurset og så håber vi, at vi kommer klogere og mere oplyste tilbage.

Og sådan er der nok for bestyrelsen at arbejde med. Verden forandrer sig og vi forsøger at følge med og vi forsøger at være med.

 

Vi har mange samarbejdspartnere, som vi er helt afhængige af. Jeg vil gerne i aften sige et stort tak til Flemming Just og alle de dygtige og dedikerede medarbejdere, som hver dag sørger for, at der er nye og spændende emner og områder, som vi i Selskabet kan kaste os over. Tak for gode samtaler, inspiration og ikke mindst spændende og levende foredrag leveret af museets inspektører og arkæologer. Tak til personalet for hjælp med lokaler og hjælp når teknikken driller, for omtale af vores arrangementer i nyhedsbrevene og i det hele taget for jeres opmærksomhed og venlighed. Det er dejligt, at kunne komme forbi på Tangevej til en lille snak og en kop kaffe.

Lars Ilsø – tusind tak for din store hjælp med at overdrage formandsskabet til mig. Du er stadig en stor hjælp og jeg er så taknemmelig for at jeg stadig kan spørge dig til råds og ikke mindst fordi du møder trofast op og altid er hjælpsom med både teknik, fastelavnstøndeophæng og meget andet. Det sætter jeg meget stor pris på.

Jeg og resten af bestyrelsen sætter også meget stor pris på det kæmpe arbejde Lars sammen med Erik Henriksen fortsat udøver med indsamling, sortering og ikke mindst salg af bøger, alt sammen til gavn og gode for Selskabet. I har i år med stor succes udvidet bogsalget til også at omfatte salg på markedsdage i løbet af sommeren og det viste sig, at være en indbringende forretning. Når vi kommer til kassererens gennemgang af regnskabet, kan I ved selvsyn se, hvor mange penge dette imponerende arbejde har indbragt. Tusind tak til Lars og Erik for jeres store indsats.

Tak til alle medlemmer – alle 700 – som er med til at vi kan opfylde vores formålsparagraffer. Uden jer var der ingen at tilbyde foredrag og udflugter til og uden jeres støtte var det umuligt for os som Selskab at støtte Sydvestjyske Museer såvel aktivitetsmæssigt som økonomisk. Vi ved godt, at vores økonomiske tilskud ikke fylder meget i Flemmings store regnskab, men lidt har også ret og vi er glade for at kunne støtte på vores beskedne, men meget velmente måde.

Tak til de medlemmer som trofast omdeler Selskabets programmer sommer og vinter. Med de priser som Post Nord har tillagt sig, ville det æde hele selskabets ringe formue, hvis vi skulle udsende jeres post ad den vej. I er uvurderlige hjælpere.

Stort tak til Lizzi Thamdrup som på fornem vis passer Selskabets hjemmeside. Det er ikke en let opgave og Lizzi er helt afhængig af, at vi i bestyrelsen fodrer hende med de rigtige og rettidige oplysninger, så hvis I opdager fejl eller mangler på hjemmesiden, så ret endelig skytset mod os og ikke mod Lizzi.

Og endelig tusind tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde. Tak for den store tillid, I alle har vist mig som ny formand, tak for tålmodighed og hjælp, tak for inspiration og vision og ikke mindst tak for godt humør.

Således kom jeg til vejs ende med formandens beretning i dette det antikvariske Selskabs 135. år – jeg synes, det har været godt år og jeg glæder mig til nok ikke 135 år mere, så dog i hvert fald til det næste år.

Beretning om Selskabets virksomhed 2021-2022 ved formanden. Vi regner som vanligt fra generalforsamling til generalforsamling

 

Der var længe usikkerhed om, hvornår der overhovedet kunne afholdes en generalforsamling i Selskabet og corona sørgede da også for at udskyde begivenheden indtil flere gange. Endelig d. 27. maj kunne Selskabet byde ind til generalforsamling og heldigvis var mange medlemmer mødt op. Som vanligt berettede museets direktør og inspektører om spændende og vigtige fund og tiltag i det forgangne år.

Efter en sæson med flere aflysninger og udsættelser var vi meget spændte på, hvordan søgningen ville være til forårets sidste arrangementer, men vores bekymringer blev gjort til skamme. I strålende solskin guidede Søren Mulvad d. 10. juni små 25 medlemmer rundt på Ribe gamle kirkegård og fortalte muntre og sørgelige historier, der knyttede sig til de forskellige grave. Der ligger mange gode historier gemt på den kirkegård.

Det sidste foredrag inden sommerferien var noget af en satsning, nemlig et foredrag om Grønland som en arktisk stormagt ved journalist Martin Breum. På trods af strålende solskin og en meget vigtig fodboldkamp, så var alle tilladte pladser i salen besat og Martin Breum leverede et blændende foredrag med nye vinkler og forklaringer på Rigsfællesskabet, statsdannelse, grønlændernes selvforståelse og landets strategiske placering i verden. Det var en aften, hvor vi blev klogere på den del af verden.

Og lige inden sommerferien var det igen tid til at trykke og pakke og omdele efterårets program.

Nu var der ikke længere så strenge coronarestriktioner og alle arrangemenetr kunne gennemføres som planlagt – det var herligt. Vi kunne godt mærke, at medlemmerne lige skulle i gang igen med at gå til foredrag, men lige så langsomt kom vi tilbage til normale tilstande.

På foredragssiden havde vi besøg af Søren Byskov som qua sine mange år på Fiskeri og Søfartsmuseet har et indgående kendskab til fiskeriet i Esbjerg. Søren fortalte os den fantastiske historie om fiskeriet, der forsvandt fra Esbjerg og blev erstattet af noget helt andet.

Først i september kom arkæolog Trine Kellberg Nielsen og gjorde os meget klogere på specielt de nordlige neandertalere og vi fandt ud af, at måske er et af de vigtigste steder at undersøge lige her i vores nærhed. Det var spændende og en god optakt for den flok, der havde meldt sig til udflugten til Moesgård museum, hvor vi så den fantastiske særudstilling ”Neandertaler i Mammutjægernes land”.

I oktober gentog Moren Søvsø sit foredrag om ”Klostre og klosterordner i Ribe”, Det var en fantastisk rundgang i Ribe, med fortællinger om alle de i dag skjulte klostre og kirker fra fordums tid. Det giver en helt oplevelse at gå tur i byen nu, hvor vi ved, hvad der i fordums tid skete på de forskellige lokationer.

Kør-selv-turen til Holocaustundervisningscenteret var ikke med deltagelse af ret mange. Og det var synd, da centeret på formidabel vis fortæller en meget vigtig historie. Dan Møller sagde efter besøget, at alle Danmarks skoleelever burde have pligt til at besøge stedet.

I november blev vi tosprogede med besøg af Claus von Carnap-Bornheim som på både tysk og dansk fortalte om den lange vej fra ide til endelig realisering af projektet om at få Danevirke og Hedeby på Verdens Kulturarvsliste. Det var en lang, spændende og besværlig vej.

Og som rosinen i pølseenden på 2021 kom julemødet med foredrag om modstandsbevægelsen i Ribe  ved Henrik Lundtofte og Nyt fra detektorarkæologien ved Claus Feveile. Det er altid dejligt og spændende med ”vores egne” folk og håndmadderne i pausen gjorde også sit til en vellykket aften.

Som en ekstra mulighed for at købe en billig og nyttig julegave, som stod Lars og Erik klar i den første weekend i december med bogsalg i Toldboden. Og mange lagde vejen forbi og skæppede godt i kassen.

Som åbningsforedrag i 2022 lagde antropolog Dorthe DangvardPedersen vejen forbi Ribe og gjorde os klogere på fortidens mange epidemier og disses konsekvenser. Ret relevant og tankevækkende på bagkanten af en coronaepidemi.

Og så fik vi igen besøg af Søren Byskov, som denne gang fortalt om Indre Missions indvirkning på såvel arbejdsliv som virksomhedsdrift. Søren har gennem mange interviews og studier undersøgt dette fænomen blandt Esbjergfiskerne og på Lego og dette fik vi alle et fornemt indblik i .

Og så måtte der igen holdes fastelavn og slås katten af tønden. Omkring 100 mennesker deltog i løjerne i Quedens gård d. 27. februar. Det er en herlig tradition, som vi har i samarbejde med Rådhusbageren og Lise fra Quedens

Margrete d. første er altid interessant og først på måneden kom Vivian Etting og gjorde os endnu klogere på denne sagnomspundne og meget succesrige regent. Måske ligger det til dronning Margreterat være kloge, dygtige, strategiske – i hvert fald fik vi en fantastisk fortælling om den første af slagsen og der var 100 tilhørere, så vi måtte af flere omgange hente stole frem. 

Fyraftensarrangementet på Ribe Byhistorisk arkiv var et tilløbsstykke – jeg måtte afvise en del, som også gerne ville være med. Det jo et af vilkårene ved de små fyraftensarrangementer, at der er begrænset antal deltagere. 

 

Vi startede nervøst sidste forår efter de mange nedlukninger og med restriktioner, men året har vist os, at der igen og stadig er stor interesse for foredrag, udflugter og de små arrangementer. Så derfor lægger vi os i selen for at strikke endnu et spændende program sammen til jer, så også det kommende år bliver fyldt med gode historiske og kulturhistoriske oplevelser i Det gode selskab.

Kirsten Tygesen, formand.