Årsberetning for Det antikvariske Selskab i Ribe 2020

Formandens beretning

Dronningen kaldte 2020 for et underligt år, en politiker kaldte det for annus horribilis, og en naturvejleder fra Midtjylland kaldte det for et træls år. Det er alt sammen rigtigt – i alt fald i forskellig grad.  Mange har ikke overlevet coronaen, andre lider hårdt under den, og nogle er trods restriktioner kommet nogenlunde igennem den. Jeg tillader mig her ved denne generalforsamling at snævre fokus ind på museernes og foreningernes verden, dvs. Sydvestjyske Museer og Det antikvariske Selskab.

Museerne har været hårdt ramt af først restriktioner for adgang til udstillingerne og så dernæst fra jul ramt af total nedlukning for publikum til ind i april. Det har også været vilkårene for Sydvestjyske Museer. Det har kunnet mærkes hos de ansatte og i økonomien. Coronaen medførte, at Levende Viden ikke udkom i 2020. Sydvestjyske Museer har endvidere besluttet at ophøre med at udgive Mueumsbladet DET SKER som fysisk tryksag, men så i stedet at benytte sig af opslag og de digitale medier i form af hjemmeside, nyhedsbreve, facebook m.m. Det antikvariske Selskabs arrangementer vil også blive annonceret på Sydvestjyske Museers digitale medier, og det er vi glade for. -  Det antikvariske Selskabs bestyrelse er dog af den faste overbevisning, at en tryksag i hånden også stadig vil være nyttig og kærkommen hos vores medlemmer. Vi har derfor besluttet at udgive vores egen mindre tryksag til medlemmerne to gange om året med vores sæsonprogram og oversigt over Sydvestjyske Museers udstillinger. I vil derfor få vores sæsonblad som sædvanligt engang i juni og i december.

Restriktioner og nedlukning af Museet Ribes Vikinger har endvidere på et andet plan betydet indskrænkninger i Det antikvariske Selskabs gennemførelse af arrangementerVi havde den mærkværdige oplevelse at kunne afholde generalforsamling den 11. marts, samme aften hvor Danmark blev lukket ned. Nogen havde i pausen på mobilen læst beskeden og fortalte forpustet nyheden. Vi troede først, det var en joke, men nej, det var desværre blevet nødvendigt med nedlukningen. Indrømmet, bestyrelsen var ikke utilfreds med, at generalforsamlingen trods alt var blevet gennemført. De videre konsekvenser var endnu uvisse. Det blev de. Vi måtte så aflyse 2 rundvisninger og 1 busudflugt og flytte et foredrag.  Men i hele 2020 har vi dog kunnet gennemføre 6 foredrag og en rundvisning om end med begrænset deltagerantal hver gang. Vi må konkludere, at det kunne have været værre. Til gengæld har vi måttet aflyse alt i de første måneder i 2021. Som kompensation har bestyrelsen lagt sig i selen for at tilbyde flere arrangementer i efteråret.

Vi kan ikke klage over vores økonomi, da vi jo ikke har haft de samme udgifter som normalt. Dog kan det mærkes, at bogsalget har måttet aflyses både til høstmarkedet og julemarkedet. Uventet er der til Selskabet doneret et pænt stort løb i forbindelse med tidligere lektor ved Katedralskolen Jens Vinds begravelse. Det er vi Jens Vind og hans familie dybt taknemmelige for. Kontingentindbetalingerne er kommet ind i en lind og positivstrøm. Vi har pt ca 700 medlemmer. Vi er meget glade for medlemmernes trofasthed og opbakning i disse coronatider. Der er stadig nogle restanter, hvad der er helt forståeligt i denne usikre tid. Hvad får man egentlig for medlemskabet i år, når meget må indskrænkes eller aflyses, kan man tænke. Men afholdelse af arrangementer er en del, men ikke det hele af Selskabets virksomhed.

Det kan her være på sin plads at sige, hvad medlemskabet indebærer. Vi er ifølge vores vedtægter en forening, der støtter Sydvestjyske Museer med særlig vægt på Ribe og omegn. Et medlemskab er dermed en støtte til Sydvestjyske Museers virksomhed. Dette sker på i alt fald 3 områder, der ofte lapper ind over hinanden.

Det første område er formidling og stimulering af interessen for den lokale og nationale historie og kultur. Det gør vi ved foredrag, ofte med velvillig brug af museets inspektører, der fortæller om museets udgravninger, fund, magasiner, forskning og udstillinger. 

Det andet område er en økonomisk støtte i form af Selskabets konkrete donationer efter evne, køb og distribution af medlemsbladet DET SKER og årsskriftet LEVENDE VIDEN og betaling for fri adgang for medlemmer til samtlige museumsudstillinger, herunder også de to nye museer Jacob A. Riis Museum og HEX Museum of Witch Hunt. Som sagt er der også formidling i disse eksempler. Men et medlemskab er altså også en vis økonomisk støtte til Sydvestjyske Museers virksomhed udover arrangementerne.

Det tredje område er at være eller i hvert fald forsøge at skabe en social museumsforening for det lokale bagland. Den lokale kontakt mellem museum, inspektører, forening og befolkning er vigtig. Den må have et socialt sted. Vi arbejder for at være et af disse steder i Ribe. Vi vil gerne være i kontakt med både by og museum og være et lokalt forum for museetDet sker ved foredrag og rundvisninger sammen med museumsinspektørerne. Det sker ved Fastelavnsfesten i Toldbodens Gård, og det sker ved bogbazarerneAt kunne holde fast i denne kontakt mellem museum, by og jer medlemmer trods coronaens nedlukninger er også en form for støtte til gavn og glæde for alle parter

Det sidste område har været medvirkende til at melde Selskabet ind i SAMMUS efter nogle års sparepause. SAMMUS er en forkortelse for Sammenslutningen af museumsforeninger i Danmark. Formålet for SAMMUS er ” at styrke og udvikle det folkelige engagement til gavn for museerne, hvad jeg også lige nævnte som også et af Selskabets formål. SAMMUS skulle have holdt regionalmøde her på Museet Ribes Vikinger i 2020 med vores direktør Flemming Just som taler, men mødet blev aflyst på grund af coronaen.

Gensidighed er meget vigtig for en museumsforening.  Vi erderfor meget glade for, at vi har så godt et samarbejde med Sydvestjyske Museer. Direktør Flemming Just er engageret i vores virksomhed både i bestyrelsesmøder og i arrangementer. Vi får ideer til foredrag fra direktøren og museumsinspektørerne, og inspektørerne stiller gerne op til foredrag om deres udgravninger og forskning. Vi låner kvit og frit denne foredragssal og har god hjælp af de ansatte på Museet Ribes Vikinger. Sydvestjyske Museer har i 2020 åbnet endnu et spændende museum, nemlig HEX MUSEUM of WITCH HUNT, og Flemming Just har indgået en gunstig aftale med Selskabet, der betaler et fast beløb for begge de nye museer, så at medlemmerne kan have fri adgang også til de to nye museer og følge med i udstillingerne og gerne tage betalende gæster med. Vi siger tak til Sydvestjyske Museers ledelse og ansatte for dette gode samarbejde. Hvad angår HEX Museum, nåede rigtig mange at besøge det nye museum før nedlukningen. Ser vi frem, tror vi, at der efter coronaen vil være en stor kulturel sult og især indenlands turisme til gavn for også Sydvestjyske Museer. Vi kan kun bakke op om Flemming Justs opfordring i medierne til at besøge museernes udstillinger nu, hvor der igen er åbent. .

Stor tak til Lizzi Thamdrup, der er vores dynamiske og effektive webmoster, der løbende ajourfører  vores hjemmeside. Hjemmesiden giver den hurtigste og sikreste information om arrangementer, ekstra tilbud, ændringer og desværre også aflysninger. 

Tak også for et godt samarbejde med Poul Larsen, som er formand Esbjerg og Omegns Museumsforening.

Endvidere skylder jeg Selskabets bestyrelse mange tak for inspiration, arbejdsindsats og godt humør.                            

En særlig tak til vores kasserer Hans Beksgaard, som nu fuldt ud og på bedste vis passer vores økonomi, medlemskaber og distribution af publikationer.

Selv om vi ikke har kunnet afholde bogsalg i år, har især Erik Henriksen og jeg arbejdet under jorden i det gamle hospitals kælder, hvor vi generøst har fået stillet et depotrum til rådighed af Sydvestjyske Museer. Og jeg siger jer, der er strømmet ind med gode bøger fra gulv til loft. Vi siger tusind tak til jer for bogdonationerne og glæder os til at sælge dem ved kommende bogbazarer til gavn for foreningen. Uden Eriks velvillige og opmuntrende hjælp ville min ryg og mit engagement ikke have overlevet. Tak for det!

Også tusind tak til vores mange frivillige, der bringer DET SKER  ud på adresserne og derved bidrager væsentligt til at holde postudgifterne nede. 

Sidst men ikke mindst tak til jer medlemmer for jeres opbakning til foreningen og dens arrangementer. Der har næsten hver gang været fyldt op i salen med det tilladte antal på 50 og folk på venteliste.

I er et GODT SELSKAB!       Slut på formandens beretnings 1. del. Der er åbent for spørgsmål fra salen.
(Lars Ilsøe)

 

 

 

 

 


Formandens beretning for 2019

HISTORIE er vores forenings centrale emne, og historie er mange ting. Det kan være små og store konkrete genstande, fx mønter fra Vikingetiden eller en jernalderlandsby i Ribes nærhed, det kan være skriftlige kilder, fx en runeindskrift på en kam eller ripenseren Kaptajn Poulsens breve, der blev sendt hjem fra de syv have for 110 år siden, eller kort og fotos, som fx Selskabets billede på hjemmesiden af  Braunius´s prospekt af Ribe 1598 eller Jacob A. Riis´s dokumentariske fotos af slummen i New York.Historie er også i høj grad tolkninger – tolkninger af genstandene og kilderne i en aldrig afsluttet proces over tid, fx Saxo , der tolker Danmarkshistorien i en blanding af digt, sagn og fakta eller helt aktuelt Jeannette Varbergs værk         ” VIKING, ran, ild og sværd” , der er en historikers velskrevne og anbefalelsesværdige tolkning af Vikingetiden.  Historie opleves som spændende og interessant. Måske fordi den er en dimension i os og en del af os, i alt fald mere eller mindre. Vi vil gerne vide, hvad der engang var her på stedet, hvor vi bor, og  hvad der skete før os, og hvem vi er kommet af. Og endelig ønsker vi at forstå de små og store sammenhænge, det alt sammen indgik i.

At historie har tag i folk, er I og vores historieforening  et særdeles godt eksempel på. Det antikvariske Selskab kan trods udfordringer  stadig mønstre 722 medlemmer fra vores forholdsvis lille område. Til foredrag og arrangementer er der et stort og engageret fremmøde. Vi har flere gange været oppe på omkring 100 fremmødte, til jul endda 130. Det er vi som bestyrelse og arrangører meget taknemmelige for, al den stund vi som formål har at stimulere den historiske interesse og bevidsthed og derved støtte Sydvestjyske Museer. Men støtten går begge veje. Vi støttes i høj grad af det gode samarbejde med Sydvestjyske Museer. Vi kan gøre flittigt brug af museets inspektører til foredrag, hvor de kan holde os historisk interesserede ajour med de nyeste fund og forskningsresultater fra vores by og omegn. Og vi kan tilføje, at de har et godt publikum her i salen. Vi får også ideer til foredrag fra museet. Direktør Flemming Just deltager i vores bestyrelsesmøder med nyt om museets virksomhed og inputs til vores arrangementer. Vi evaluerer også museets skrifter: DET SKER, Levende Viden og By,Marsk og Geest. I Levende Viden kan vi anbefale  læsning af artiklerne om Jacob A. Riis , Børnenes rolle  i de danske  hekseprocesser og  Den skydegale grænsegendarm , der er relevante for de nye museer og fejringen af Genforeningen. Vi låner denne foredragssal og et bogdepot under det gamle hospital ganske gratis.. Vi får også praktisk hjælp af personalet.  Vi takker hele museet for dette velfungerende og generøsesamarbejde. 

Det er en fornøjelse at arbejde sammen med Sydvestjyske Museer, hvor der hele tiden sker noget positivt. I Nyhedsbreve fra museet og pressen kan I læse  nyt om fund , forskning, tildeling af midler fra fonde og planer for fremtiden. Det strømmer bare derfra af nyt. Flemming Just vil senere selv fortælle mere herom. Jeg vil blot sige lidt om de nye museer i Ribe.  Jacob A. Riis Museet blev åbnet sidste år og er blevet en succes. Det er meget spændende, oplysende og velindrettet. Særligt vil vi fremhæve den vellykkede film, der samler hele udstillingen. Det gør indtryk at høre, at tilfældige folk i København siger, at de har været eller skal til Ribe for se netop dette museum. Vi tilbyder jer medlemmer en rundvisning ved Flemming Just d. 5. maj. Vi ser også frem til åbningen af det nye Heksemuseum  til juni. Det antikvariske Selskab  har et foredrag d. 16. april om baggrunden for og indretningen af Heksemuseet. Det glæder vi os til.

Vi har i bestyrelsen drøftet økonomien i Det antikvariske Selskabs adgang til de nye museer. Det er jo sådan, at medlemskabet hidtil har givet fri adgang til alle Sydvestjyske Museers udstillinger og udstillingssteder. Det vil vi forsat gerne beholde. Vi synes, det ervigtigt, at medlemmerne i en støtteforening, der er interesseret i Sydvestjyske Museers virksomhed, skal have fri adgang til museerne.  Desuden mener vi, at medlemmerne kan fungere som en slags ambassadører for de nye museer. Vi er på den anden side også  på det rene med, at museet må have en kompensation for den udvidede adgang. Bestyrelsen besluttede derfor at forhandlemed museet om en økonomisk ordning. Flemming Just gik positivt ind forhandlingen, og vi landede på en aftale om at betale 10.000 kr årligt for hver af de to nye museer mod, at vores medlemmer r fri adgang til begge. Vi synes ordningen både er fornuftig og positiv for foreningen.  

Denne vigtige ordning og nogle almindelige prisstigninger betyder selvfølgelig et pres på vores driftsomkostninger. Vi må derfor foreslå en mindre kontingentforhøjelse , som vi håber, der erforståelse for i betragtning af alt det, man får for kontingentet. Men herom mere senere på generalforsamlingen.

Sidste år måtte vores daværende kasserer  Flemming Holm  desværre træde ud af bestyrelsen på grund af sygdom. I juli døde Flemming alt, alt for tidligt. Vi vil huske Flemming Holm i taknemmelighed for hans store engagement i Det antikvariske Selskabs ve og vel og hans lige så store indsats for at rette op påforeningens økonomi. Han var foreningen en god mand.

Til generalforsamlingen blev Torben Hestehave valgt som ny kasserer, men besluttede efter kort tid , at han af personlige grunde måtte trække sig. Det har vi fuld forståelse for og siger Torben Hestehave tak for et godt samarbejde. 

Til alt held meldte vores bestyrelsesmedlem Hans Beksgaard sig frivilligt på banen. Hans er blandt mange fortræffelige ting matematiker og talknuser, så regnskabet er i gode hænder. Da vi således kunne udpege en kasserer ”ud af bestyrelsens midte ”, som det formelt hedder, slap vi for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og suppleant Jacob Bastholm rykkede så ind som medlem af bestyrelsen. Begge skal have tak.

Hans Beksgaard er desuden på seneste bestyrelsesmøde blevet valgt som Selskabets repræsentant i Sydvestjyske Museers bestyrelse til afløsning af Dan Møller, hvis valgperioder udløb, da man kun kan sidde i bestyrelsen i 4 x 2 år. Vi siger tak til Dan Møller for at have løst opgaven på engageret og fortræffelig vis som Selskabets repræsentant siden 2012.

Bestyrelsen har endvidere sammen med bestyrelsen for Esbjerg og Omegns Museumforening udpeget  museumsinspektør Claus von CarnapBornheim som forskningskyndigt medlem i Sydvestjyske Museers bestyrelse.  Claus  von CarnapBornheim er direktør for Landesmuseum Schlesvig, Schloss Gottorp, adjungeret professor og æresdoktor, taler dansk og er en fremragende museumsleder og arkæolog. Han afløser Per Kristian Madsen, hvis to valgperioder er udløbet, og som varmt har anbefalet ham som sin afløser. Måske vi kan bevæge Claus von Carnap til et foredrag her i salen ved lejlighed.

Vi er meget tilfredse med vores hjemmeside. Det skyldes i høj grad vores dygtige og effektive webmoster Lizzi Thamdrup, som hurtigt og omhyggeligt ajourfører vores hjemmeside og indfører eventurelle aktuelle ekstratibud i forhold til programmet. Det er stadig vores hurtigste direkte informationsvej. Stor tak til Lizzi!

Vi siger også tak til Poul Larsen fra Esbjerg og Omegns Museumsforening, hvem jeg mødes med et par gange om året til korrekturlæsning af DET SKER og orientering om foreningsarbejde.

Endvidere skylder jeg Selskabets bestyrelse mange tak for inspiration, arbejdsindsats og godt humør.  En særlig tak gælder Erik Henriksen, der positivt og utrættelig stiller sig til rådighed i arbejdet med bogdepot, bogbazar og andet forefaldende manuelt arbejde.

Også tusind tak til vores mange frivillige, der bringer DET SKER og LEVENDE VIDEN ud på adresserne og derved  bidrager væsentligt til at holde postudgifterne nedeSidst men ikke mindst tak til jer medlemmer for jeres opbakning til foreningen og dens arrangementer.  I er et godt SELSKAB.

 

Her slutter formandens beretnings 1. del. Der er åbent for spørgsmål og kommentarer fra salen.


Formandens beretning for 2018

DET SKER hedder det blad, som I modtager 2 gange årligt, og som fortæller om Sydvestjyske Museers og de tilhørende museumsforeningers aktiviteter. Og vi kan her tilføje, at der i den grad er dækning for ordene: Der er SKET fantastisk meget  i 2018, og der SKER stadig meget for os, der har interesse forhistorie og kultur.

Sjældent har der været så mange betydelige udgravninger og fund på vores egn. Vi skal høre nærmere om nogle af dem efter pausen, men her er nogle overskrifter: Vikingetidsudgravningerne ved Kunstmuseet med brug af de nyeste videnskabelige redskaber og metoder er afsluttet i 2018. De spændende resultater om det ældste Ribe kan vi forvente at høre nærmere om til efteråret. Så fandt detektorførere de 256 meget sjældne og velbevarede vikingetidsmønter i Damhus, og mønterne kom med det samme højt op på årets DANEFÆLISTE under navnet DamhusskattenSå fandt to dygtige detektorførere en helt usædvanlig guldmønt i Gørding på en størrelse med en 20krone. Mønten er spansk og dateret til 1180,  og indskriften er på arabisk med et kristent indhold. Samme detektorførere fandt senere et meget smukt guldfiligransmykke i Gørding. Smykket er fra vikingetiden og af meget høj kvalitet. Det har fået navnet Gørdingslangen og kan for tiden beses her på Museet. Så nåede Museet heldigvis med et stort hold arkæologer at udgrave det mest spændende fra den enorme ”Facebookgrund” nord for Esbjerg, før Facebook fik kolde fødder og forlod Esbjerg. 

Jo, der sker meget på vores område. Men det er ikke kun af lokal interesse. Det gør også godt at se, at vi markerer os i den store historie.

Et besøg med familien på Nationalmuseet i vinterferien kan illustrere det. Målet var den aktuelle udstilling MØD VIKINGERNE. I et centralt rum var sidste års topfund Fæstedskatten udstillet i en særskilt montre, den hidtil største dansk guldskat fra Vikingetiden. Men i nærheden opdagede vi i en anden montre guld- og sølvskatten fra Vester Vedsted - - og ved siden af til vores overraskelse også sølvskatten fra Ribe Nørremark. Den havde vi ikke hørt om før under det navn. Men vi kunne dog genkende det smukke sølvbæger, som står i kopi hernede i udstillingen. Så meget fokus er der på vores egn i Nationalmuseets vikingetidsudstilling lige nu.

Det er en stor gave, at vi her i Ribe og omegn har så meget historie at samles om – til gavn for museum og forening. Det giveros gode betingelser for at stimulere den historiske interesse og bevidsthed med foredrag og busudflugter og derved også støtte Sydvestjyske Museer.

Vi får gode forslag til vores foredrag fra både direktør og museumsinspektører, der også gerne holder foredrag om deres arbejde og forskning uden honorar. Flemming Just deltager fast i vores bestyrelsesmøder med orientering om museets virksomhed og viser stor interesse for foreningens arbejde. Flemming Just beder os regelmæssigt om evaluering af museets publikationer, og bestyrelsen er godt tilfreds med typografi og  layout. I LEVENDE VIDEN er der tilpas spredning i tid og emner. Hvis I endnu ikke har læst LEVENDE VIDEN , kan vi anbefale at læse om Sømandsstrejken i Esbjerg 1934, og om Kongens livlæge fra Ribe/ Renæssancemennesket Peder Sørensen, og om bødlen i Ribe:Ribes mestermand og hans svende i det gamle Ribe.

Vi nyder godt af at låne denne foredragssal og at have bogdepot til rådighed i kælderen under det gamle sygehus kvit og frit.  Det antikvariske Selskab siger tak til direktøren, museumsinspektørerne og medarbejdere ved Ribes Vikinger for det velfungerende og generøse samarbejde.

Det antikvariske Selskab havde i det forløbne år en lidt anstrengt økonomi. Det er der rettet op på. Vi har ved sidste generalforsamling hævet kontingentet med 25 kr. Vi har bestræbt os på at spare på de faste udgifter, og vi har med succes haft en bogbazar ikke bare til jul, men også på høstmarkedet. Vi har også fået megen goodwill fra museet ved at kunne disponere over de dygtige museumsinspektører til foredrag. Et tilskud og en donation har betydet meget for økonomien. Herom mere under fremlæggelse af regnskabet.  Medlemstallet er heldigvis forblevet det samme på ca 760 plus nogle restanter, som vi håber vil forny deres medlemskab i nærmeste fremtid. Vi har stadig et pænt stort fremmøde ved vores arrangementer. De to seneste endda med 130 fremmødte. Det er vi naturligvis meget taknemmelige for. Vi lever, og det ser fornuftigt ud.

Om vores hjemmeside kan vi sige, at vi selvfølgelig har sørget for at leve op til persondataforordningen. Det betyder, at oplysninger om medlemmers bopæl og mailadresser kun er til internt brug og ikke udleveres til andre. Medlemmer kan endvidere til enhver tid få ændret eller fjernet oplysninger om dem selv. Dette er også meddelt på hjemmesiden. Desuden er hjemmesiden bragt i overensstemmelse med reglerne for brug af cookies.  Vi er meget tilfreds med hjemmesiden. Det skyldes ikke mindst vores dygtige webmoster Lizzi Thamdrups indsats. Lizzi sørger omhyggeligt for at ajourføre hjemmesiden og komme med eventuelle ekstratilbud eller ændringer i forhold til programmet. Det er stadig vores hurtigste informationsvej. Stor tak til Lizzi.

Vi siger også tak for godt samarbejde med Poul Larsen fra Esbjerg og Omegns Museumsforening og til Mogens Hansen fra Bramming Museum.

Til slut vil jeg sige mange tak til bestyrelsen for deres inspiration, arbejdsindsats og gode humør. En særlig tak til Erik Henriksen, der utrættelig hjælper til med bogdepot, bogbazarer og andet forefaldende manuelt arbejde. Også en særlig tak til vores kasserer Flemming Holm for sit store arbejde. Herom mere senere.

Tusind tak til vores mange frivillige, der bringer DET SKER og LEVENDE VIDEN ud på adresserne og derved i høj grad bidrager til at holde postudgifterne nede, og tak til alle dem, der har doneret bøger til vores bogbazarer. Sidst men ikke mindst en tak til jer medlemmer for jeres opbakning til foreningen og dens aktiviteter.

Her slutter formandens beretnings 1. del. Der er åbent for spørgsmål og kommentarer fra salen.

 

Her fremlægger jeg en tak og hilsen fra bestyrelsen til Flemming Holm. Hilsen og gave vil blive bragt til Flemming fra betyrelsen

 

Selskabets aktiviteter 2018-2019

Beretningen om årets aktiviteter går fra generalforsamlingen 2018 til generalforsamlingen i dag.

Den 4. april satte vores egen museumsinspektør Claus Feveile fokus på fortællingen om brug af metaldetektor i det arkæologiske arbejde for en fyldt foredragssal. Metaldetektoren dukkede op i 1980’erne og blev først mødt med delte meninger i museumsverdenen. Claus Fevejle nævnte de gode og de dårlige sider i den udbredte brug af detektor, men konkluderede dog, at samarbejdet mellem museer og detektorfolket i dag er kommet ind i en rigtig god gænge. Detektorbrug er i dag et nyttigt og uundværligt redskab i det arkæologiske arbejde, hvad Claus Feveile illustrerede med eksempler fra sit arbejde på Nordøstfyn og i Vestjylland.

I maj måtte vi desværre aflyse vores busudflugt til Stadil Kirke og Sea War Museum i Thyborøn på grund af for få tilmeldinger. Emnet var måske for snævert, og turen for lang.

Grundlovsmødet i Bispehaven blev en succes med flot fremmøde og med tidligere generalsekretær Andreas Kamp og regionsrådsformand Stephanie Lose som meget forskellige, men spændende talere. Grundlovsmødet er et samarbejde med Bispegården i Ribe, Kultur- og Musikforeningen Quedens, Ribe Bykernes Beboerforening , menighedsrådene ved Ribe Domkirke og Sct. Catharinæ Kirke, Soroptimisterneog Det antikvariske Selskab. Vi siger tak til de medvirkende og fortsætter det gode samarbejde.

Lørdag d. 25 juni kørte 36 deltagere med bus til Kongernes Jelling, der jo  befinder sig på UNESCOS  verdensarvliste.Denmeget underholdende og vidende Adam Holm fortalte om Jellingestene, gravhøje og palisader som manifestation af Jellingdynastiet. Jellingstenene var ren propaganda, ja, endda fakenews, men de virkede. Om eftermiddagen besøgte vi den nærliggende Nørup Kirke, hvor stedets præst Heinrich Pedersen ligeså engageret og livligt fortalte om denne den rigest udstyrede senbarokke landsbykirke i Danmark. Der er en gitterlåge mellem menighed og det imponerende alter, og to store englefigurer holder med hævet sværd øje med, hvem der kan passere. 

Den 13 september fortalte vores ærede næstformand Dan Møller om sin og Ernas tur til New Zealand – en rejse til verdens ende. Med vanlig indsigt og æstetisk sans fortalte Dan om opdagelsen af landet, dets geologi, befolkning, grøntklædte vulkanlandskaber, smukke træer og vilde natur. Dan nævnte nærmest synsk sin betænkelighed ved stigende kinesisk indflydelse på landets politik.Det blev en vellykket blanding af almen og personlig skildring af deres rejse, der sammen med de ledsagende smukke fotos nok kunne inspirere andre til at besøge New Zealand.

Sidste weekend i september holdt vi for første gang bogbazar på Høstmarkedet i Toldbodens Gård for at forbedre vores økonomi. Det blev på alle måder en succes.  Det var sjovt og gav et pænt overskud. Det vil vi gentage. Vi takker Quedens Café for god behandling.

Den 10. oktober fortalte vores egen museumsinspektør Mikkel Kirkedahl Nielsen om ” Digital formidling –hvorfor”.  Han slog fast, at vi allerede er dybt involveret i den digitale verden, hvadangår registrering, forskning, opbevaring og kommunikation.  Mikkel Kirkedahl gav mange eksempler på forskellige slags digital formidling af bygninger og udstillingsgenstande. Nogle var meningsfulde fx hans egen digitale formidling af et gavlhus fra Ribe, andre var absurde, såsom at sparke digitale runer op på en sten. Foredraget affødte en usædvanlig fyldig og væsentlig  diskussion i salen.

Sidst i november havde vi vores dobbeltarrangement med øl og vand og smørrebrød. Vores egen museumsinspektør Mette Søvsø gav et fornemt og præcist foredrag om museets Magasin. Magasinet blev bygget 2005 efter alle kunstens regler og er stadig en af de bedste af slagsen i Danmark. Magasinet rummer i dag over 1 million genstande for Sydvestjyske Museer og heraf 800.000 genstande  alene fra Ribeområdet. Genstandene er registreret digitalt og findes beskrevet på nettet for forskere og andre interesserede. Foredraget blev ledsaget af mange spændende billeder fra hele spektret af genstande.                                                                                                            Efter pausen legede Mette Søvsø og Mogens Hansen fra Bramming Museum en gætteleg for et veloplagt publikum. Man skulle gætte en genstand, der blev vist frem. Bager Burgwalds personlige stempel til hans rugbrød blev gættet af flere, men tvebaksmaskinen fra bageren i Darum forblev en gåde.  En sådan medrivende leg kunne vi godt gentage en anden gang.

Anden weekend i december holdt vi traditionen tro den store bogbazar i Toldboden. Det gik strygende med salg af bøger, vinylplader, frimærker, postkort og plakater. Vi takker Torkil for hans bidrag til at gøre rum og salg eventyrligt og Gammelt Præg skal have tak for husly. Endvidere må vi også takke Ribe Festudlejning og Frem/Fuglsang for gratis lån af borde og sodavandskasser.

Til den nye sæsons første foredrag de. 10. januar gav Kasper H. Andersen fra Moesgård os et meget vidende og veldisponeret foredrag om danerne og det danske riges opståen.  Vi fik en oversigt over forskningshistorien, og vi fik forelagt de ældste kilder med ny fortolkning støttet af de nyeste dateringer af det ældste Dannevirke til 500-tallet. Et forsvarsværk af denne størrelse i 500-tallet må tyde på en stærk kongemagt og et rige at forsvare i danernes område. Tilhørerne var meget optaget af emnet, og salen var helt fuld.

Den 5. februar var der igen fuld sal. Denne gang gjaldt det et dobbeltforedrag om Fæstedskatten:  Museumsinspektør Lars Grundvad fra Museum Sønderskov fortalte underholdende og medrivende om fundet af den store sølv- og guldskat. Der blevet givet en velfortjent kredit til de tre detektorførere Poul, Maria og Kristen, som bragte skatten frem i dagens lys. Lars Grundvadhavde forskellige tolkninger af, hvorfor skatten var gravet ned, og hvorfor lige dér. Man fornemmede et drama i arkæologens arbejde , hvor tolkninger forkastes af nye tolkninger i en stadig proces af erkendelse. Efter pausen tog vores egen museumsinspektør Maria Knudsen over med en meget klar og smuk indføring i vikingetidens stilarter og en overbevisende tolkning af Fæstedskatten placering heri. Smykkerne blev tolket som bærer af social identitet og som politisk motiverede gaver, der skulle knytte tætte bånd mellem kongemagt og loyale stormænd. Denne kongemagt kunne være Jellingdynastiet. 

Og for 10 dage siden havde vi modsat sidste år vejret med os, da vi afholdt fastelavnsfest i Toldbodens Gård. Solen skinnede, musikken spillede, og gården fyldtes af farverigt udklædte børn med familie til tøndeslagning. To dommere, Lis Andersen og Ole Videbæk, udklædte som henholdsvis kineser og hippie kårede de to vindere som bedst udklædte. Tak til de frivillige hjælpere. Tak til Drewsen& co for musikken, tak til bager Møller for de lækrefastelavnsboller, og tak til Lise fra Quedens Cafe, der serverede den dejlige varme chokolade i Toldboden, som Gammelt Præg igen havde lånt os.

 

 

 


 Formandsberetning 2017-18.

Året har lykkeligvis budt på rigtig mange gode ting for Det antikvariske Selskab, men desværre også en mindre god ting. Lad os nu tage de gode ting først.

Vi kan glæde os over stor tilslutning til vores foredrag med over 60 fremmødte i snit. Seneste to foredrag endda med henholdvis100 og 70. Og udflugterne med bus kan gennemføres uden aflysninger. Vi fornemmer også, at busturene og kaffepausen i foredragsaftnerne giver anledning til godt socialt samvær og en hyggelig snak om det aktuelle emne og alt muligt andet. Det er vi alt sammen meget taknemmelige for, og vi må mene, at vi er på rette spor. 

Vi har en by og en egn med usædvanlig meget historisk at byde på og dermed også en solid baggrund for en forening for medlemmer med en tilsvarende usædvanlig stor interesse for arkæologi, historie og kulturVores emner spænder ret vidt, men vi lægger vægt på at stimulere den lokale historiske bevidsthed og identitet. Derfor holder vi jer løbende orienteret om udgravningerne og museernes virksomhed i vores område. Helt fast har vi lokale emner på programmet ved julearrangementet og ved generalforsamlingen som i dag, hvor Flemming Just vil fortælle om Sydvestjyske museers virksomhed og Morten Søvsø og Claus Feveile vil fortælle om spændende udgravninger i vores område. Vores foredrag og udflugter har høj prioritet.

En anden god ting er vores velfungerende samarbejde med Sydvestjyske Museers direktør og medarbejdere. Vi får ideer til vores foredrag fra både direktør og museumsinspektører, der også gerne holder foredrag om deres arbejde og forskning uden betaling. Flemming Just deltager fast i vores bestyrelsesmøder med orientering om museets virksomhed og viser stor interesse for vores arbejdeFlemming Just beder os regelmæssigt om at evaluere museets publikationer, og efter kritik fra både medlemmer og vores bestyrelse er layout og typografi i den seneste  udgave af DET SKER og LEVENDE VIDEN efter vores mening bragt i orden, dvs. så de fremtræder med en læsevenlig typografi, større fotos og mere overskuelighed. Hvis ikke I har nået at læse det seneste nummer af LEVENDE VIDEN, vil jeg især fremhæve de spændende artikler om Esbjergfiskebilerneshjælp til danske og norske kz-fanger under 2. verdenskrig, om Samtidens syn på Jacob A. Riis og om Ribes første omfartsvej. Vi nyder også godt af at måtte låne denne foredragssal kvit og frit. Det antikvariske Selskab siger tak til direktøren, museumsinspektørerne og medarbejderne ved Ribes Vikinger for det generøse samarbejde.

Det er positivt at støtte et museum, der er så fuld af dynamik og initiativ: Vi skal her på generalforsamlingen høre Flemming Just fortælle om realiseringen af både et Heksemuseum og et Jacob A. Riis- Museum. Vi kipper også med flaget i anledning af, at det erlykkedes museet at skaffe midler til at købe Toldboden tilbage til museet. Det er også på sin plads at takke Gammelt Præg for at have holdt denne mulighed åben indtil nu. Vi vil senere få at høre, hvad Toldboden skal bruges til , og vi Selskabet er nu helt trygge ved, at Bogbasaren fortsat kan afholdes i Toldboden. Tak til både museum og Gammelt Præg.

Selskabet deltog forsøgsvis i et samarbejde med Bispegården, menighedsrådene i Ribe og en række foreninger om et tværkulturelt og tværpolitisk grundlovsmøde i Bispegårdshaven i sommer. Det var en succes, så derfor har bestyrelsen besluttet at deltage igen i år.
Vi har oplevet et frafald af medlemmer af forskellige grund (alder, fraflytning, andre interesser) Dette   afspejles også i den mindre kontingentindtægt i årsregnskabet for 2017. Til gengæld har vi her i 2018 fået nogle nye medlemmer. Status lige nu er en trods alt pæn stor forening med 764 medlemmer. Det er vi naturligvis taknemmelige for. Der er endnu en del, der mangler at betale årets kontingent, men vi håber, at de stadig vil være medlemmer af foreningen og vil forny deres medlemskab i nærmeste fremtid.

Nu kommer vi så til den mindre gode ting. På grund af de almindelige prisstigninger er Selskabets udgifter større end vores indtægter, så vi har et mindre underskud i årsregnskabet. Det vil desværre ikke blive mindre næste år, hvis ikke vi gør noget ved det. Vi må se, hvor vi kan spare uden at give køb på foredrag og arrangementer, som vi prioriterer højt. Og vi har derfor også besluttet at foreslå og anbefale en mindre kontingentforhøjelse her på generalforsamlingen. Regnskab og kontingentforhøjelse vil vores kasserer Flemming Holm gøre rede for under punkt 5 og 6 på dagsordenen.  Vi har været kontakt med Esbjerg og Omegns Museumsbestyrelse, som ikke ønsker samme forhøjelse af kontingentet men har forståelse for, at de to foreninger har forskellige kontingenter, fordi Det antikvariske Selskab har flere arrangementer og større service end foreningen i Esbjerg. Vi må så aftale nærmere, hvordan de to foreningers medlemmer skal have adgang til hinandens arrangementer. Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til Esbjerg og Omegns Museums Forenings formand, Poul Larsen, for det gode samarbejde vi har.
Det kan her være relevant at nævne, hvad jeres nuværende medlemskab dækker i løbet af året: I har
1. fri adgang til foredrag (ca. 8) og gunstig pris for 2 udflugter 
2. fri adgang til Sydvestjyske Museers udstillinger, dvs. Museet Ribes Vikinger, Rådhussamlingen i                                                
Ribe, Esbjerg Museum, Vandtårnet, Marbækgård Landbrugsudstilling, Bramming Museum
3. fri adgang til Bramming Museums arrangementer og til nogle af Esbjerg og Omegns Museumsforenings foredrag
            4. et fastelavnsarrangement i Quedens Gaard og en bogbasar til jul
            5. to gange årligt museumsbladet DET SKER og 1 gang årligt årbogen LEVENDE tilsendt/udbragt
            6. mulighed for at hente forskningstidsskriftet BY, MARSK OG GEEST på Ribes Vikinger                   
Og det er da i grunden en hel del!
Til slut vil jeg sige stor tak til vores dygtige webmoster, Lizzi Thamdrup, der omhyggeligt ajourfører vores hjemmeside. Hold øje med hjemmesiden. Det er vores hurtigste informationsvej. Det kan gælde ændringer, aflysninger eller pludselige ekstra tilbud.
Jeg siger også mange tak til bestyrelsen for deres inspiration, arbejdsindsats og gode humør. En særlig tak til Erik Henriksen, der utrætteligt hjælper med alt forefaldende manuelt arbejde, hvad angår bogdepot og bogbasar. Også en særlig tak til vores kasserer Flemming Holm for det store arbejde med regnskab, kontingenter og udsendelse af publikationer og medlemskort. Tak til de frivillige, der bringer DET SKER og LEVENDE VIDEN ud på adresserne og dermed i høj grad bidrag bidrager til at holde de stigende postudgifter nede, og tak til alle dem, som har doneret bøger til vores bogbasar. Sidst men ikke mindst en tak til jer medlemmer for jeres opbakning til Selskabets aktiviteter. I er et godt selskab!
Her slutter formandens beretnings 1. del. Og der åbent for spørgsmål og kommentarer fra sale.                 
2. del:  Selskabets aktiviteter 2017 -2018 ved formanden
Vi regner fra generalforsamling til generalforsamling
I forårets første foredrag fortalte museumsinspektør Lulu A. Hansen fra SJM om Carsten Niebuhr som opdagelsesrejsende i 1700tallet. Hun formidlede klart udviklingen fra hans dagbøger til hans udgivne rejsebeskrivelser. I de sidste viser han en for samtiden usædvanlig respekt for andre folkeslag  og kulturer.
I maj tog lektor og byguide Anna Margrethe Paludan en gruppe rundt på byvandring i reformationens Ribe. Man vil sent glemme Anna Margrethes kritiske portræt af Ivar Munk, der var den sidste katolske biskop i Ribe. Byvandringen var en del af Selskabets bidrag til reformationsjubilæet. En anden del var vores hjælp til Folkemødet, hvor vi hjalp til med afholdelsen af en række foredrag her i salen, som Museet velvilligt havde stillet til rådighed for Folkemødet.
En smuk sommerdag i juni havde vi en busudflugt til Sønderborg Slot. Undervejs underholdt vores egen Anni Møller Christensen med lokalhistoriske fortællinger. På Slottet guidede den veltalende museumsinspektør Carsten Porsborg Rasmussen os rundt. Stort indtryk gjorde hans beskrivelse af Dronning Dortheas kapel, der overbevisende tydeligt anskueliggør et protestantisk kirkerum. På vejen hjem besøgte vi Tirslund kirke, hvor Anni Møller Christensen beskrev altertavlens usædvanlige afbildning af Gud  og fortalte om et brutalt mord i kirken, hvor ”blodet sprøjtede helt op på alteret.”
Lige så heldig var vi med vejr og formidling på en udflugt i august til Søby Brunkulslejer og Uhre Kirke . Deltagerne vil sent glemme den meget autentiske og underholdende guide Finn fortælle om det Søby Klondyke, han selv var vokset op i. Hele Danmark hentede i al væsentlighed her sin energiforsyning under besættelsen. Der var gode penge at tjene, men det var et barskt og farligt liv for familierne her i de nøjsomme træskure. Vi blev kørt rundt i det øde brunkulslandskab, hvor kun  turister tror de kan fiske noget i det sure vand, ”men vi nænner ikke at fortælle dem det”, fortalte Finn. – Besøget i den moderne farvelagte kirke i Uhre var vel nærmest en åbenbaring for os. Sognepræst Inge Marie Mols fortalte den spændende historie om en kirke, der var ved at lukke, men som nu er et tilløbsstykke.  En deltager sagde spontant:” Her vil jeg giftes anden gang!”
I september fortalte de to gæve unge kvinder Ingeborg Gayle Nielsen og Sissel Kondrup medrivende om 500 sømils sejlads i vikingeskib langs kysten i Sydvestgrønland. Skibet var en kopi af Skuldelev vrag nr. 6. Vi hørte om forberedelserne og selve den smukke, men drilske sejlads langs skærgårdskysten, hvor det er vanskeligt at bruge sejl med de skiftende kastevinde, og hvor man må ro og ro sig frem. Foredraget blev illustreret af et væld af smukke fotos. Resultatet af turen var en stor respekt for vores vikingeforfædre, der sandsynligvis må have voldroet på samme måde for at klare skærene.
Vi fangede professor Søren Sindbæk på en af hans besøg i Ribe for at følge med i forskningsudgravningen ved Kunstmuseet. Han gav os en fornem oversigt over de 3 revolutioner i arkæologiens historie og havde så fokus på den ny videnskab i arkæologien. Han gik tæt på de teknologiske muligheder, vi har i dag, og som skal anvendes her i Ribe.  Søren Sindbæk nævnte blandt mange eksempler på den ny videnskab, at en kemisk analyse kan fastslå, at blå perler fra vikingetidsfund i Ribe stammer fra sydeuropæiske omsmeltede blå mosaikstykker, der igen stammer fra glasmateriale fra ét specifikt sted i Egypten.
Til julearrangementet havde vi leder af arkæologiafdelingen på SJM Morten Søvsø til at fortælle om Den antikvariske Samlings historie. Her er Morten på hjemmebane. Vi hørte om grundlæggelsen af Den antikvariske Samling i 1855 som landets første provinsmuseum og baggrunden herfor. Vi hørte om de store navne og deres indsats for museet. Vi hørte om samlingernes første beskedne størrelser og skiftende anbringelser. Foredragets kup var en meget oplysende gennemgang af byprospekter og bykort over Ribe. Det var utroligt så megen information, de kunne give fra sig set med kyndige øjne.
Bogbasaren blev som altid afholdt i den gamle Toldbod. Det gik rigtig godt med salg af bøger, vinylplader og plakater. Vores elskede Kamelplakat fik ben at gå på.  Men vi må jo så forny os til jul. Vi siger tak til Torkil Funder for hans bidrag til at gøre basaren eventyrlig, og tak til Gammelt Præg for at give os husly. Også tak til STARK, FREM og RIBE FESTUDLEJLING, der velvilligt låner os planker, ølkasser og borde til basaren
I januar fortalte Mikael Frausing fra Dansk Center for Herregårdforskning grundigt og kronologisk om udvikling og afvikling af de vestjyske herregårde. Der var særligt fokus på Nr. Vosborg, Lønborggård og Nørholm. Overraskende var det, at der på Nørholm har eksisteret en kvindelig arvefølge. Smukke fotos ledsagede foredraget, og man fik lyst at opsøge nogle af de stadigt eksisterende smukke vestjyske herregårde, fx Brejninggård med den fine terracottastribe på tværs af hovedbygningen.
I februar underholdt den unge journalist og forfatter Niels Hein os om ” Ulven i vores historie, kultur og samtid”. Han kom godt over rampen med gode iagttagelser og ikke mindst et væld af spændende illustrationer fra alle hjørner af kulturen. Ulven har været anset for et ondt, glubsk, seksuelt og lidt dumt væsen i en tidsperiode, og i en anden anset for et mindre farligt dyr i sin egen ret. Foredraget sluttede med en god diskussion, om ulven skal være her i Danmark.
Senest måtte vi desværre aflyse vores traditionsrige tøndeslagning i Quedens Gaard på grund af snestorm og kulde. Aflysningen var ikke nået frem til alle, men heldigvis kunne vi byde nogle trods alt fremmødte børn og voksne indenfor og servere varm chokolade og fastelavnsboller. Et par herlige udklædninger i form  af to spillekort og  den yndigste valmue dukkede op.  Vi takker Café Quedens for chokoladen og bager Møller for de lækre fastelavnsboller

 

Formandens beretning 2016-2017

Vi har en by og en egn, hvor der er en usædvanlig stor interesse for arkæologi, historie, kultur, kunst og museumsvirksomhed. Denne interesse mærker vi i høj grad også i Det antikvariske Selskab. Vi har et stort medlemstal , og vi har  en stor tilslutning til vores arrangementer. Til foredragene kommer der i snit ca. 60, og på busudflugterne er bussen godt fyldt op. Det er vi meget glade for, og bestyrelsen lægger sig også i selen for at vedligeholde og at leve op til denne jeres store interesse for historie.

Vi er godt hjulpet af Ribes og egnens historie, der hele tiden byder på spændende udgravninger og fund. I årets løb er der kommetresultater fra udgravningerne ved Domkirken og ved Rosen Allé,og nu  i nær fremtid begynder forsknings-udgravningerne ved Kunstmuseet, som museumsinspektør Claus Feveile her efter pausen vil fortælle nærmere om.

Vi er også i den grad godt hjulpet af det tætte samarbejde med Sydvestjyske Museers direktør og medarbejdere.Museumsinspektørerne giver os gode ideer og holder gerne foredrag om deres arbejde, og direktør Flemming Just deltagerinteresseret i vores bestyrelsesmøder med orientering om museets virksomhed og input til vores arrangementer. Vi oplever, at vi støtter et museum fuldt af dynamik og initiativ og får meget igen.Senest to foredrag som optakt til museets Kinaudstilling til sommer. Det ene foredrag er endda en gave fra Museet. Vi nyder også godt af at måtte låne denne sal til vores foredrag kvit og frit.  Det antikvariske Selskab siger tak til direktøren, museumsinspektørerne og medarbejderne ved Ribes Vikinger for det gode samarbejde.

Det er nu første år med forhøjet kontingent. Betalingen foregår nu gennem netbank eller ved kontant afregning ved informationen i Museet Ribes Vikinger. Det har fungeret fint. 

Vi har ganske vist fået et større kontingentbeløb ind i 2016, men må samtidig konstatere et lille underskud  på ca. 4.500 kr. Det skyldes ekstraordinære udgifter og vil blive afhjulpet i det nuværende regnskabsår. Dog vil vi ikke give køb på foredragene. – Vi skylder vores udbringere stor tak for, at vi kan holde portoudgifterne nede på samme niveau som sidste år trods portostigninger. 

Selskabet har haft en mindre nedgang i medlemstallet. Det kan skyldes kontingentforhøjelse, fraflytning, alder eller andre interesser. Men vores konklusion er trods alt, at vi i 2016 har været en pæn stor forening på 750 medlemmer.

Ved udsendelsen af vores museumsblad DET SKER i december er der kommet  en berettiget kritik af bladets layout og svært læselige teksttryk. Vi har drøftet det i bestyrelserne i Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening med Sydvestjyske Museer, og vi er alle enige om, at det kan gøres bedre ved næste udsendelse. Trykket skal være tydeligere, fotos skal have en meningsfuld størrelse og overskueligheden skal forbedres.Vi er blevet flere om at meddele os i bladet. Historisk samling fra Besættelsestiden og Bramming Egnsmuseum er glædeligvis kommet til. Vi må derfor om nødvendigt udvide bladet med nogle sider.

I får som sidste år museumsbladet DET SKER to gange om året og ved juletid årbogen Levende Viden med de gode historier fra Sydvestjyske Museers område. Derudover kan I hente fagtidsskriftet By, Marsk og Geest på Museet Ribes Vikinger. Alt sammen gratis for medlemmerne. 

I har som altid gratis adgang til Esbjerg og Omegns Museumsforenings foredrag eller til gunstig medlemspris til andre arrangementer.  Jeg vil i den forbindelse sige tak for godt samarbejde til Poul Larsen som er vores søsterforenings formand. 

Vi samarbejder også med FIMUS, som er Fiskeri- og Søfartsmuseets museumsforening. Deres medlemmer kan deltage i vores busudflugter til medlemspris og vi kan tilsvarende deltage i deres ture på samme vilkår.

FIMUS’ s ture kan I orientere jer om på vores hjemmeside eller på FIMUS’s egen hjemmeside.

Vi siger stor tak til vores webmoster, Lizzi Thamdrup, der så dygtigt og utrætteligt ajourfører og udbygger vores hjemmeside.  Brug den jævnligt om alt vedrørende foreningen. Næste arrangement, eventuelle ændringer eller afbud, referater, vedtægter og links vil I fx kunne finde her.

Jeg siger mange tak til bestyrelsen for deres inspiration,arbejdsindsats og gode humør. En særlig tak går til Erik Henriksen, vores håndgangne mand, der hjælper med alt forefaldende manuelt arbejde ikke mindst med at hente, bære og stable bøger i depot og bogbazar. En anden særlig tak går til vores kasserer Flemming Holm, der med stort engagement og gåpåmod har ordnet regnskab, kontingenter og udbringning af medlemskort.  Sidst men ikke mindst en tak til jer medlemmer for jeres opbakning. Det gør det sjovt at være i Det antikvariske Selskab.
Lars Ilsøe

 

Formandens årsberetning 2016 -2017

Vi regner fra generalforsamling til generalforsamling. 

Vi fik i april et pust fra den store verden af i dag, da antropolog Ann Benwell fortalte om Håb og relationer i Mongoliet i dag. I 1990 var 70 % af befolkningen nomader, i dag bor 60 % i byerne, heraf halvdelen af landets befolkning alene i hovedstaden  Ulaanbatar, mange i telte.  Hovedstaden mangler el, vand, kloakering, boliger, arbejde og er på randen af sammenbrud om vinteren. Håbet er uddannelse og sammenhold.

I juni gentog vi en udflugt til det nye Moesgårdmuseum bl.a.  forde mange, der ikke kom med første gang.  Vi fik en gennemgang af arkitekturen af veloplagte guider og kunne selv se udstillingerne. Særlig opmærksomhed tiltrak denne gang gladiatorudstillingen med de mange autentiske ting fra romerrigetMen  pludselig befandt man sig midt i en gladiatorkamp i Colosseum, der blev levendegjort  overbevisende elektronisk i stort format. Tilskuerne hujede, kejseren tronede og gav dem brød og skuespil. Larmen ebbede ud, aftenen sænkede sig over arenaen, mens der blev gjort klar til næste dags kampe.- Der var udbredt tilfredshed med museumsbesøget. Og tak til Erik Henriksens rejselederskab.

Efterårsæsonen begyndte i august med endnu en udflugt. Denne gang til Gottorp Slot og Slesvig Domkirke. Vores egen Anni Møller-Christensen var vores guide og en god og vidende fortæller. Vi var ikke kommet langt syd for Ribe i bussen, før hun af overskud fortalte vilde lokale historier. Deltagerene vil sent glemme ” Grisehovedet fra Spandet”. Anni førte os rundt på Slottet, hvor fokus var Sydslesvigs kirkekunst, slottets historie og indretning, hvoraf jagtsalen og slotskirken gjorde stort indtryk.. Efter frokost i parken, kørte  vi til Domkirken i Slesvig, hvor hovedpunktet var Brüggemans altertavle. Derefter var der fri byvandring og  nydelse af kaffe og kage udendørs på caféer. Tak til Anni for en god tur.

Første foredrag i august var dr. Phil Hans Boll- Johansens meget oplysende foredrag om De danske og de tyske i Sønderjylland under og efter besættelsen. Udfra opvækst  i Åbenrå og materiale fra en skolekammerat med tysksindede  forældre fik vi en sjælden fremstilling set fra  begge sider af forholdet mellem de tyske og de danske . Perspektivrigt var synspunktet, at de tysksindede nord for grænsen og de dansksindede syd for grænsen  i dag har to identiteter. De er både danske og tyske, zweiströmige, ligesom indvandrere og asylmodtagere er det. Der var en levende og fyldig dialog med de hele 80 tilhørere efter foredraget.

I september hørte vi museumsinspektør Esben Graugaard fra Holstebro fortælle medrivende  om ”Vestjyder og verdensmænd på landets yderste kant”. Foredraget var foreslået af Ribe Træskibslaug. Der var efter 1864  et vældigt opsving i Vestjylland, hvor driftige mænd oprettede svineslagterier, teglværker, maskinværksteder og tobaksfabrikker. Udskibningen foregik fra vestjyske havne, fx Hjerting med fast forbindelse til London i 1847 og senere statshavnen i Esbjerg. Modsat myterne om Udkantsdanmark lå Vestjylland midt i verden med internationale handelsforbindelser i alle retninger.

Til julens dobbeltforedrag fortalte først museumsinspektør Steen Frydenlund fra Sydvestjyske Museer om sit arbejde med tilsynet af fortidsminder i regionen. Vi fik ikke mindst gennem meget flotte og oplysende fotos eksempler på, hvad fortidsminder er, og hvor godt og skidt det kan gå med bevaringen af dem. Nyt var nok, at der også findes usynlige fortidsminder, fx en kirke- eller herregårdstomt en meter under en græsmark. Dernæst tog museumsinspektør Mette Søvsø fra Sydvestjyske Museer fat på ” Pilgrimsmærker og andre religiøse genstande fra Museets samling.”  Foredraget gav et usædvanligt fint indblik i almindelige menneskers trosliv i middelalderen. Der er fundet mange ofte smukke brocher, smykker og pilgrimsmærker, men også simple kors og amuletter. Nogle genstande er sikkert udtryk for en stilfærdig indre fromhed og en tro på genstandens iboende kraft ,mens andre skal vise omverdenen, at man skam er en god kristen. Interessant at høre om Ribe som pilgrimsmål og om ripensiske pilgrimsmærker.

Kort efter dette arrangement kom Bogbazaren, som solgte godt af bøger, tegneserier, vinylplader, jazz-cd-er og gamle turistpostkort fra Ove Madsens sortiment. Ove Madsen har doneret et uopdriveligt postkort stativ til Bogbazaren. Vi siger tak til Ove og til alle jer andre givere, der gennem året i en lind strøm har doneret  bøger m.m. til bazaren. I er stadig velkomne til at levere. Også tak til Gammelt Præg, der endnu engang har givet os husly i  Tolboden, der er den perfekte ramme for en bogbazar.

Forårssæsonen begyndte med museumsinspektør Lis Helles Olesen fra Holstebro Museum, som fortalte veloplagt i januar om det landsdækkende projekt  ” Luftarkæologi i Danmark”. Vi fik Luftarkæologiens historie og et væld af nutidige flotte luftsfotosfra især Vestjylland af kendte og nyopdagede spor efter voldsteder, bebyggelser, grøfter, dysser osv.. Luftarkæologien gør det muligt at finde spor i vanskeligt overskuelige områder, som fx skove og lave vådområder. Hvad Klosterhede Plantage ikke gemte af spor fra oldtid og besættelsestid?  Til projektet er knyttet en udstilling, som senere vil komme til Museet Ribes Vikinger. Det glæder vi os til.

Desværre måtte vi på grund af sygdom aflyse Eric Messerschmidts kinaforedrag, men han har lovet at komme ved en senere lejlighed.

Senest har vi afholdt vores hyggelige fastelavnsfest i QuedensGård med sminkning, musik, tøndeslagning og bager Møllers lækre boller og Lise Fredriksens luksuskakao. Ca. 100 glade børn, forældre, bedsteforældre og løsgængere. Tak til museet for lån af renæssancestuen og tak til Erik Henriksen og Hans Beksgaardmed fruer og de gode frivillige hjælpere, alle i festlige dragter. Bedste udklædning vandt dog en pige som omvandrende Heinz tomatketchupflaske og en pige som sødeste eksemplar af dansk sortbroget malkekvæg. Og så kom vi på forsiden af Ugeavisen.

Ribe 5. marts

Lars Ilsøe

 

 

 

 


Formandens beretning 2015-2016

Vi er glade for at kunne sige, at vi har haft endnu et godt år for Det antikvariske Selskab.
Vi oplever en levende interesse for kulturhistorie og museets arbejde og en stor deltagelse i Selskabets arrangementer. Vi har et godt samarbejde med Sydvestjyske Museer, vi har et stort medlemstal, vi kan give medlemmerne stadig flere tilbud, og vi kan informere bedre gennem en udbygget hjemmeside og  stadig flere medlemmers mailadresser, der giver mulighed for at modtage Sydvestjyske Museers Nyhedsbreve.
Den historiske interesse stimuleres i høj grad af den store arkæologiske aktivitet , der foregår i og omkring Ribe. Det er en gave for byen og Selskabet. Hver sæson nyder vi godt af, at museets inspektører så villigt kommer og fortæller om deres fund og forskning, så vi, der bor her, er godt informerede om stedets historie og kultur. -  Da den smukke hele vinkande fra uddannelsesudgravningerne ved Rosen Allé i Ribe officielt blev nævnt blandt de 10 bedste fund i Danmark 2015, var det jo betryggende og rart at kunne sige, at vi havde været fremme i skoene og allerede havde fået den beskrevet i et foredrag. Vi er dog ikke kun lokale, men også åbne for emner fra den store verden, det være sig terracottafigurerne fra Kinas første kejsers grav eller nomader i Mongoliet.
I avisen kunne man i sidste uge læse, at kvinderne er de kulturbærende i vores samfund, og at de udgør et stort flertal blandt medlemmer i kulturforeninger, blandt lånere på bibliotekerne og blandt museumsbesøgene. Det er jeg ikke uenig i, men jeg vil blot konstatere, at Det antikvariske Selskab er lidt atypisk, og at der er tæt på lige mange kvinder og kvinder, idet  45 % af medlemmerne udgøres af  mænd. Jeg vil ikke granske i hvorfor, blot sige, at det er et gode med  oplevelser fælles for kvinder og mænd og en opgave for os at leve op til.
Vi har fået en ny betalingsform med netbank og gironummer og et lidt forhøjet medlemskontingent. Måske er det en af forklaringerne på, at vi i år har lidt flere restanter end ellers. Vi håber, der vil komme flere betalinger i den nærmeste fremtid. Vi er dog stadig en af de største kulturhistoriske foreninger i byen med over 700 medlemmer (?)
Vi har god kontakt til museet og Flemming Just, der deltager i vores møder med interesse for vores aktiviteter og bestyrelsesarbejde og kommer med gode forslag til foredrag. Vi opdateres med nyt om museets virksomhed og planer og bliver bedt om vores mening til forskelligt. Det er positivt at opleve et museum fuld af dynamik og initiativ. - Som I måske har læst, har museet sammen med andre planer om at  indrette denne sal, så den også kan bruges som biograf . Det sker i fuld forståelse med bestyrelsen, da Flemming Just har forsikret, at vi kan bruge salen som før til vores foredrag -  og med den gevinst, at udstyret bliver bedre.
Det antikvariske Selskab siger tak for, at vi kan bruge denne sal kvit og frit. Vi siger også tak til museet for gunstige priser for tidsskrifterne til medlemmerne.
I får som sidste år to gange vores program DET SKER og ved juletid årbogen Levende Viden med de gode historier fra Sydvestjyske Museers område, derudover kan I hente fagtidsskriftet By, Marsk og Geest i informationen på Museet Ribes Vikinger. Alt sammen er gratis for medlemmerne.
Vores søsterforening Esbjerg- og Omegns Museumsforening har fået ny formand ved navn Poul Larsen. Vi har allerede haft goder møder med hinanden og indledt et godt samarbejde. Vi samarbejder bl. a. med Fiskeri- og Søfartsmuseets museumsforening FIMUS om arrangementer.  Man vil kunne deltage i deres arrangementer til medlemspris. I vil kunne se medlemstilbud på vores hjemmeside i løbet af året, og vi vil også kunne sende tilbud til jer med mail. Vi har allerede 100 mailadresser i medlemskartoteket, men vil opfordre jer til at skrive jer på listen, hvis I endnu ikke står der. Der går en liste rundt i salen.
Vi siger mange tak til vores webmoster, der utrætteligt ajourfører og udbygger vores hjemmeside. Brug den til informationer om arrangementer og tilbud, eller når I er tvivl om noget angående Selskabet.
Til vores mange udbringere siger vi også tak. Hvis I ikke gik rundt med DET SKER og Levende Viden, ville vores portoudgifter blive astronomiske. Det koster 34 kr. at sende Levende Viden med post !!
Jeg siger mange tak til bestyrelsen for deres inspiration, arbejdsindsats og opmuntring, der gør det sjovt at være i Selskabet.  En særlig tak går til Erik Henriksen for at hjælpe mig med bære og stable bøger og derved har forbygget rygskader og mismod. En anden tak går til vores nye kasserer Flemming Holm for hans engagerede og omfattende arbejde med at sætte sig ind i og ordne regnskab, kontingent og medlemskort.
Sidst men ikke mindst en stor tak til jer medlemmer for jeres interesse og store fremmøde ved arrangementerne.  Det svinger mellem 60 og 110 til hvert foredrag. Det er meget positivt. Og med disse ord  vil jeg slutte beretningen for 2015.
 
Arrangementer 2015-2016   Vi regner her fra generalforsamling til generalforsamling
I april 2015 fortalte byplanlægger Jørgen Henneke om adelens og det københavnske storborgerskabs anlæg af palæer og plantager i Jylland efter 1864. De store og ofte smukke anlæg blev set som et led i den nationale genrejsning efter tabet af Sønderjylland, men vel mærk på privat initiativ.
I maj havde vi en velbesøgt tur til Det nye Moesgård Museum i Århus. Allerede kl. 10.30 på tilmeldingsdagen var de 50 pladser besat. Vi fik en spændende gennemgang af den opsigtsvækkende arkitektur og så museets nyskabende udstillinger, bl.a. udgravninger fra Alken Enge. Størst opmærksomhed tiltrak nok særudstillingen af de fantastiske legemsstore terracottafigurer fra Kinas første kejsers grav fra 210 f. Kr. Her var udstillet et lille udvalg af de 8.000 figurer af mennesker og dyr, der blev fundet 1974. Men hvilken kvalitet i de gamle figurer! – Der var hele 40 medlemmer på venteliste, så bestyrelsen har besluttet at gentage turen til Det nye Moesgårdmuseum nu den 28. maj med  guidet gennemgang af arkitektur og mulighed for at bese udstillingerne på egen hånd . Denne gang handler særudstillingen ikke om terracottafigurerne, men om Roms gladiatorer.
I september kunne vi endnu engang fylde en bus med 50 personer, denne gang til en solskinstur til den sydslesvigske havneby Tønning. Guide var vores næstformand Dan Møller, der veloplagt fortalte om byens historie og sin egen barndom i Tønningpræstegård. Vi så Ejderen, hørte om Vermund og Uffe, så barndommens gader, slotsanlægget og kirken med det store tøndehvælv. På vejen hjem fik vi kaffe og kage i rigelige mængder i Roter Hauberg, hvis stråtag løfter sig op i 16 meters højde. Det var en dejlig dag.
I oktober fortalte vores nye kasserer og lektor ved Rybners gymnasium Flemming Holm meget kompetent om Det armenske folkedrab i 1915, hvor det skønnes at ca. 800.000 armenier mistede livet. Anledningen til foredraget var jo, at det lige præcis var 100 år siden. Baggrunden var det osmanniske rige kraftige reduktion omkring 1900 og dannelsen af det nye moderne Tyrkiet. Med filmklip og danske kvinders vigtige øjenvidneskildringer af grusomhederne viste Flemming, hvorfor man taler om folkedrab. Det officielle Tyrkiet benægter stadigvæk betegnelsen folkedrab. Foredraget sluttede med tankevækkende betragtninger om forholdet mellem EU og Tyrkiet i dag.
I november havde mere end 100 tilhørere fundet vej til professor Søren Sindbæks spændende foredrag om de danske ringborge fra Harald Blåtands tid. Vi fik en kyndig oversigt over udgravningerne af ringborgene og de forskellige teorier om deres funktion, og vi fik en levende beretning om den nyfundne 5. ringborg ved Køge, hvis opdagelse og udgravning Søren Sindbæk har dybt engageret i. Han opstillede en hel lille håndbog i, hvordan det gøres: Først finder man noget, der ligner en ringborg, så giver man den et navn, Borgringen, dernæst beviser man, at den er fra vikingetiden, og så endelig kan man opnå national og international interesse og anerkendelse. Og det var sådan det gik.
Julearrangementet var et dobbeltforedrag. Arkæologerne Lars Grundvad og Martin Egelund Poulsen fra Museet på Sønderskov fortalte muntert og klart om bondestenalderen i Vestjylland. Særlig udgravning af en hel bakkeø ved Holsted, før Danish Crown anlagde sit nye slagteri, var spændende med fundaf et kæmpe langhus på 47 X 7 m. De bestemte også mange flintefund fra tilhørerne til glæde og oplysning for ejerne. Derefter tog Sarah Croix fra Institut for Kultur og Samfund ved Århus  Universitet fat på en spændende beretning om Ribes udvikling fra driftig markedsplads til egentlig by. Sarah Croix argumenterede -  bl.a. ud fra resultater fra de seneste uddannelsesudgravninger ved Rosen Allé  -  for at lægge dateringen af Ribe som by længere tilbage end hidtil antaget. Ribe by har det med at blive ældre og ældre ikke bare i tiden, men også i forskningen.
Så kom bogbazaren, der trods dårligt vejr gav et godt resultat og mange gode oplevelser. Salget spændte fra 10 bind Danmarks Natur til Seem Sogns historie i et bind, fra digtsamlinger til krimier. En dame spurgte om vi havde Sushi- bøger? Ork ja, der står en hel kasse med kogebøger henne ved indgangen. Nå, nej, sagde damen,det var sådan set  ikke japansk sushi, men romaner om pigen Susy, det handlede om. Det havde vi ikke den dag, men en glad giver, der hørte om forvekslingen har doneret et stak Susy-bøger til næste gang. - Vi siger tak for de mange bøger, som I har doneret til bogbazaren . Vi modtager også gerne bøger til næste bogbazar hele året. Vi er taknemmelige for, at Sydvestjyske Museer har stillet et kælderrum til vores disposition til opmagasinering af indkommende bøger. Gammelt Præg skal have tak, fordi vi måtte bruge den gamle Toldbod endnu engang. Tak for også til dem, der hjælper os med at etablere bogbazaren.
Det største tilløbsstykke oplevede vi i januar, da 110 mødte op for at høre museumsoverinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortælle om de slesvigske hertuger.  Og de blev ikke skuffede. Sjældent er så uoverskueligt og forvirrende et emne blevet serveret så underholdende. Det er svært at huske den vanvittige detaljerigdom, men man fik i den grad lyst til at gå videre med emnet. Porskrog har vi nok ikke hørt for sidste gang.
Fastelavns søndag afholdt Selskabet traditionen tro tøndeslagning i Quedens Gård, hvor over 100 var mødt op. Der blev spillet musik, slået katten af tønden for forskellige aldersgrupper og afslutningsvis spist boller og drukket chokolade. En stor tak til bager Møller for fastelavnsbollerne, og til Lise Fredriksen, Café Quedens Gård for chokolade. Også tak til Dan Møller, Erik Henriksen, musikere, smikøser og andre hjælpere, der sørgede for alt gik godt og festligt for sig.
I senest kunne vi høre om museumsinspektør Per Ethelberg fortælle om Olgerdiget ved Haderslev. Olgerdiget eksisterede fra 31 e. Kr. til 150 e. Kr. og er således ældre end Dannevirke, og ifølge Ethelberg er det vendt mod nord og bygget af folkestammen anglerne, der i en periode ekspanderede mod nord helt op til Horsens. Ekspansionen blev begrundet med fund af en særlig angelsk gårdtype. Anglerne er kendt for Nydambåden og for deres senere udvandring til England, hvis navn jo er dannet af angland= anglernes land.

(Lars Ilsøe)


2014-2015
Vi er glade for at kunne sige, at vi har haft endnu et godt år for Det antikvariske Selskab og Sydvestjyske Museer.
Formandens beretning  2014-2015
Vi er glade for at kunne sige, at vi har haft endnu et godt år for Det antikvariske Selskab og Sydvestjyske Museer.
Vi har levende interesse for og god deltagelse i vores aktiviteter, vi har stabilt medlemstal, vi har et godt samarbejde med Sydvestjyske Museer, vi har kunnet give medlemmerne flere tilbud ,og vi kan informere dem bedre gennem en ny hjemmeside. 
Vores medlemstal er præcis det samme som sidste år, nemlig 848.  Og det, selvom der både har været afgang og tilgang i årets løb. Det er lidt pudsigt , at resultatet bliver eksakt det samme som sidst, men det er  først og fremmest glædeligt, at vi stadig er en stor forening. Det giver også bestyrelsen den opgave at stimulere og fastholde medlemmernes store historiske interesse. Og vi kan da glæde os over, at vores foredrag har været godt besøgt. I gennemsnit ca 60 tilhørere, med udsving fra 35 til 120. Det er ikke de samme, der kommer hver gang, og vi er også klar over, at enkelte foredrag har et smallere publikum, men vi mener spredningen og mangfoldigheden er vigtig for Det antikvariske Selskabs liv.
Den store interesse for historie og kultur i Ribe skyldes mange ting. Den vigtigste er nok stedet. Ribe og omegn er en gave for et museum og en museumsforening, for historien og kulturen er i sjælden grad til stede omkring os. Vi kan hele tiden se historien i de arkæologiske udgravninger rundt om i byen og i landsbyerne og på markerne udenfor. Derudover er Ribe skrevet ind i historien. Der er masser af gamle og nye skrifter om byens liv og historie. Og der vil komme mange flere. Om de kristne vikinger, om middelalderen, om renæssancen, om reformationen, om industrien , om besættelsestiden o.s.v. Det antikvariske Selskab skal nok være opmærksom på at levere stof til interessen herfor.
Et vigtigt input til Det antikvariske Selskabs stimulering af den historiske interesse er Sydvestjyske Museers direktør Flemming Just og museumsinspektørerne, der kommer med gode ideer og forslag til kommende arrangementer. Desuden nyder vi i høj grad godt af at kunne bruge museets ansatte som foredragsholdere om lokale udgravninger og emner. Vi kan så til gengæld bidrage til at præsentere nyansatte og give dem et forum at udfolde sig i, ligesom de mere kendte museumsinspektører  kan fortælle om deres seneste resultater. Vi mener, at denne kontakt mellem by, museum og forening er meget nyttig og væsentlig. Den er også efter vores mening en del af Det antikvariske Selskabs formål ifølge vedtægterne. I det hele taget har vi et godt samarbejde med direktør Flemming Just, der orienterer os løbende om Sydvestjyske Museers virksomhed og interesseret følger med i Selskabets bestyrelsesarbejde og aktiviteter.  Vi oplever et museum,  der er fuld af dynamik og initiativer, og vi glæder os over øget besøgsantal til museets udstillinger. Men herom skal I høre nærmere i direktørens beretning senere.
Det nye for medlemmerne er udsendelsen af museets to tidsskrifter  : Levende Viden og By, Marsk og Geest. Det antikvariske Selskabs vedtægtsbestemte økonomiske støtte til museet er i år gået hertil. Alle medlemmer har fået Levende Viden tilsendt. Levende Viden er tidsskriftet med de gode historier fra Sydvestjyske Museers arbejdsområde. Bestyrelsen er meget positiv over for indholdet i det udsendte nummer, men har drøftet layoutet med direktøren. Måske vil næste nummer komme i blød indbinding og mere postvenlig udgave. Det videnskabelige fagtidsskrift By, Marsk og Geest har medlemmerne kunnet hente gratis på Museet Ribes Vikinger eller rekvirere mod en mindre portobetaling.  Der er stadig frie eksemplarer, som I, der måtte være interesseret, kan få her i pausen efter generalforsamlingen ved at henvende jer til Hans Beksgaard mod at opgive jeres medlemsadresse.  Det er et prøveår, så vi venter med at drage konklusioner om, hvordan vi skal administrere tidsskrifterne i fremtiden.
Som I forhåbentligt allerede har set, har vi i år fået en ny og mere tidssvarende hjemmeside. Den er blevet til i et godt samarbejde mellem Lizzi  Thamdrup, Else Agergård ,bestyrelsen og  firmaet Web-it-all , der også står bag Fiskeri- og Søfartsmuseets hjemmeside. Bestyrelsen er meget tilfreds med resultatet. Den er smuk, aktuel,nyttig og funktionsdygtig. Her kan I altid finde information om arrangementer, referater, foreningens vedtægter, medlemskab,  tilbud, eventuelle afbud ( Gud forbyde det) og adresse til gode ideer og forslag. Vi opfordrer jer derfor til at se og bruge hjemmesiden! Vi vil dog også fortsat annoncere i museumsbladet DET SKER og Ugeavisen. Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at takke Lizzi Thamdrup for hendes engagement og store arbejde med at passe og vedligeholde vores hjemmeside.
På hjemmesiden kan I for eksempel aktuelt se et tilbud til Det antikvariske Selskabs medlemmer om at deltage i en bustur til Flynderupgård og Museet for Søfart i Helsingør med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg til medlemspris lørdag d. 18. april. Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening har indgået en aftale med  Fiskerimuseet om at deltage i enkelte af hinandens arrangementer efter aftale til medlemspris. Det er især aktuelt ved ekskursioner, hvor det er godt at få fyldt bussen op til gavn for alle arrangører. Desuden giver det medlemmerne af de 3 foreninger nogle ekstra tilbud.
Det har været endnu et godt år, ja, men bestyrelsen må dog erkende, at stigende udgifter også rammer Det antikvariske Selskabs økonomi. Vi har ved regnskabsårets slutning været bekymret over en lav kassebeholdning og har derfor besluttet at foreslå en mindre kontingentforhøjelse. Herom  mere under punktet kontingent på dagordenen.
Arrangementer 2014-2015
Året har budt på arrangementer, hvis emner i tid rækker fra jernalder til vores tid og i geografi fra Sydvestjylland til det nordlige Afghanistan.
I april 2014 hørte vi marinarkæolog Lars Froberg Mortensen fortælle engageret om Nordsøen under 1.verdenskrig i anledning af 100året for 1.verdenskrigs udbrud. 60 sømil ud for Thorminde 31. maj 1916 udkæmpedes Jyllandsslaget mellem den engelske og tyske flåde . Der er historiens største søslag. Man diskuterer stadig , hvem der vandt. Danmarks såkaldte neutrale rolle i verdenskrigen blev også belyst
I maj tog vi med bus til Flensborg Skibfartsmuseum., hvor vi fik en rundvisning om Flensborg som vigtig dansk havneby, om  dansk slavehandel og om romproduktion . Trods regnvejr havde vi en god tur med mange oplevelser, bl.a. var mange deltagere helt vilde med at smage deres barndoms kiksekage i cafeen.
I august fortalte den unge etnobotaniker Jens Soelberg medrivende  om sin enmandsekspeditionsrejse til de uudforskede dele af Pamirbjergene i det nordlige Afghanistan. Et af formålene var at undersøge, hvor virksomme bjergfolkenes plantemedicin var. 14 ud af 29 viste sig at være virksomme efter vestlig standard. Ekspeditionens resultater blev formidlet tilbage til bjergfolkene i form af en illustreret skolebog på engelsk og på bjegfolkenes  eget sprog. Det var oplysning på mange måder.

2013-2014
Vi kan alle endnu engang glæde os over, at det har været et godt år for Det antikvariske selskab og Sydvestjyske Museer.
Der er initiativ og dynamik i Sydvestjyske Museers virksomhed, som Det antikvariske Selskab ifølge sine vedtægter på forskellig måde støtter. Vi har 848 medlemmer i Det antikvariske Selskab, og der kommer 60-70 i gennemsnit til vores foredrag. Det er vi meget glade for og tager det som udtryk for et stort lokalt engagement og en veludviklet interesse for historie og kultur. I dette år har der været særlig fokus på de udgravninger, der været foretaget i og omkring Ribe. Og medlemmernes fremmøde til foredrag om resultaterne fra disse udgravninger har været overvældende. Jeg tænker på udgravningerne omkring Domkirken, der både kan belyse tidlige kristne grave i Vikingetiden og middelalderlig bygningshistorie i Ribes centrum . Vi er som museumsforening meget privilegerede i Ribe, fordi byen har så meget historisk stof at byde på. Vi er i bestyrelsen også meget opmærksomme på at tilgodese denne byhistoriske interesse i vores sæsonprogram. Hvis der medlemmer, der har gode ideer til foredrag eller udflugtsmål til overvejelse, er I meget velkomne til at henvende jer til mig og bestyrelsen. I kan finde mailadresse i programbladet Det Sker og på vores hjemmeside.
Vi har en god kontakt til Sydvestjyske Museers direktør Flemming Just og museumsinspektører. Vi kan lægge op til museets kommende udstillinger, som fx udstillingen De kristne vikinger, som kommer nu til april. Vi får ideer til vores arrangementer og kan glæde os over, at rigtig mange af museumsinspektørerne vil holde foredrag om deres virksomhed for Selskabet. Jeg ser det som noget meget værdifuldt, at der denne kontakt mellem museum og historisk interesserede gennem Det antikvariske Selskab.
Sydvestjyske Museer har i 2013 lanceret to tidsskrifter: By, marsk og geest og Levende viden. By, marsk og geest har alle medlemmer fået tilsendt i dec. Og udenbys medlemmer har fået Levende viden med posten, mens medlemmer under postnummer 6760 denne gang har kunnet hente et eksemplar her på museet mod forevisning af medlemskort. Ikke alle har hentet deres eksemplar, men I kan stadig få det ved henvendelse ved informationen her i museet. Begge tidsskrifter har været gratis for medlemmer, og I har kunnet orientere jer i dem.
Levende Viden er en årbog, der er skrevet og redigeret med henblik på det bredt interesserede publikum. Den dækker hele Sydvestjyske Museers arbejdsområde i tid og emner. Her fortælles de gode historier fra Ribe, Esbjerg og Fanø og fra egnens land og landsbyer. I tid rækker det fra stenalder, over vikingetid til de nyeste tider. 
By, marsk og geest har, som I har kunnet læse, ændret sig til et mere fagspecifikt tidsskrift, der henvender sig til et snævrere publikum af museumsfolk og fagligt interesserede. Sydvestjyske museer har ønsket et sådant tidsskrift for at profilere sig i forhold andre museer, forskning og bevilgende myndigheder. Det betyder noget strategisk for museets faglige anseelse. Indholdet vil have fagligt fokus på arkæologiske og historiske artikler før 1850
Selskabets bestyrelse har besluttet efter drøftelse med museet, at alle medlemmer i fremtiden skal have Levende viden gratis tilsendt sammen med museums bladet Det Sker omkring 1. dec. Levende viden er som sagt den bredt redigerede årbog.
Hvis medlemmer også gerne vil have det fagspecifikke tidsskrift By, marsk og geest, kan man gratis hente et eksemplar i informationen her på museet omkring 1.dec. mod forevisning af medlemskort. Eller man kan som medlem rekvirere By, marsk og geest og få det tilsendt mod at betale portoen. Kort sagt: alle medlemmer vil få Levende viden tilsendt, og de interesserede medlemmer kan derudover gratis afhente By, marsk og geest her på museet , eller evt. få det tilsendt ved betaling af porto. Vi gør det sådan, fordi vi ikke tror interessen er lige stor for begge skrifter, og fordi vi derved vil spare på vores midler.
Efter aftale med Lizzi Thamdrup, der passer vores hjemmeside, har bestyrelsen besluttet at modernisere vores hjemmeside og gøre den teknisk lettere at betjene. I vil altså inden så længe kunne se en ny hjemmeside under vores adresse www.antikvariskselskab.dk. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke Lizzi Thamdrup for hendes energiske arbejde med at opdatere og vedligeholde vores hjemmeside. 
 
Arrangementer 2013-2014
Året 2013-2014 har budt på arrangementer, der i tid spænder fra jernalder til besættelsestid.
I april 2013 holdt museumsinspektør Torben Egebjerg fra Ringkøbing-Skjern Museum foredrag om vikingetidens landbebyggelser og vandmøller ud fra udgravninger af Omgård ved Ringkøbing. Sjældent er vandmøllers mangfoldighed og betydning blevet så spændende belyst.
I maj kom professor Martin Rheinheimer fra Syddansk Universitet og fortalte om stormfloder og stormflodsmyter. Stormfloder har været en konstant trussel for befolkningen langs Vadehavet, især når stormfloden kom som en tyv om natten og stjal land og mange menneskeliv. Mange byer langs Vadehavet har som en del af en historisk og kulturel fortælling rejst stormflodssøjler med angivelse af de største stormfloder.Rheinheimer var skeptisk over for nøjagtigheden i angivelser på stormflodssøjlerne.Men en stormflodssøjle giver menneskene ved Vadehavet en særlig identitet. Vi kan tænke på vores egen Stormflodssøjle på Skibbroen og på dens anvendelse som Det antikvariske Selskabs logo.
Så tog Selskabet i juni på en udflugt til to museer. Først til Bunkermuseet i Ringkøbing, hvor vi så hverdagsting fra den nyligt opdagede bunker fra 2.verdenskrig og hørte et aktuelt interview med en, der som 18årig tysk soldat oplevede 2. verdenskrig fra denne bunker. Derefter kørte vi til Strandingsmuseet i Thorminde, hvor vi blev fuldstændig tryllebundet af Lars Froberg Mortensens skildring af Danmarks sømagts historie og forliset af to store engelske linjeskibe lige udfor Thorsminde i 1811.
I august kunne arkivleder Henrik Lundtofte berette kyndigt om Hipokorpsets historie. Vi hørte om korpsets tilblivelse, dets mennesketyper, dets brutale modstandsbekæmpelse og dets placering i retsopgøret. Henrik Lundtofte leder Besættelsestidsarkivet i Esbjerg, og det er lige i år blevet fusioneret med Sydvestjyske Museer.
I september afholdt vi en udflugt til Føhr i godt samarbejde med Ribe Kunstmuseum. Vi fik en fin rundvisning i det imponerende Museum Kunst der Westküste, herunder en inspirerende introduktion til udstillingen af Edvard Munchs centrale grafiske værkserie Alfa og Omega. Derefter kørte vi rundt på øen med en ualmindeligt vidende dansksproget guide. Vejret var rigtig dårligt, men turlederne Bent Mortensen og undertegnede takker for munter overbærenhed.
Torben Bramming fortalte i oktober om Den hellige gral i Ribe og kunne fremføre nyt og spændende stof om biskop Radulf, der var biskop i Ribe ca. 1162-1172. Der kommer en bog herom inden så længe.
Museumsinspektør Niels Algreen Møller fra Sydvestjyske Museer fortalte i november dygtigt og anskueligt om dynamiske jernalderbebyggelser i Vestjylland. Der er intet andet sted i Nordeuropa, hvor der er kortlagt så meget materiale fra jernalderen som i Vestjylland. Tilhørerne fornemmede, hvordan tidlig bydannelse og industri voksede frem i jernalderens Danmark.
Til julearrangementet fortalte vores egen Kurt Juul veloplagt om at skrive historiske romaner. Vi hørte om forskellige slags historiske romaner, og Kurt Juul underholdt med eksempler på godt og skidt, når man skriver historiske romaner. Han talte også om sine egne erfaringer med at skrive historiske romaner. Kurt Juul sluttede med en oplæsning af Johs. V. Jensens Kongens fald, der stadig er det danske mesterstykke i denne genre.
Så kom bogbasaren, der denne jul havde et rekordstort salg på 11.000 kr., der går ubeskåret til Det antikvariske selskabs arrangementer. Vi siger tak til Gammelt Præg for lån af Toldboden, og til Nepalgruppen for godt samarbejde i forbindelse med opstilling af borde. Vi kan kun afholde bogbasar, hvis I mellem ikke var så flinke til at levere mange gode bøger ind til os i årets løb. Tak for det, og I må fortsat gerne give bøger til næste basar. Også tak til Sydvestjyske Museer, der giver os depotplads i Sortebrødregade 3. Bestyrelsen og gode medhjælpere har mange gode oplevelser under salget. En ældre dame står med en bog om Danske Herregårde og Slotte og fortæller, at den beskriver netop den herregård, hvor oldemor var kammerjomfru. En ung pige bryder ud i begejstring, da hun får fat i en bog om Montenegro. Hun kommer nemlig derfra.Osv.
I januar i år trak Søren Mulvad mange tilhørere til sit godt researchede foredrag om ”Ripensiske jøder i 1800-tallet” Vi hørte om jødiske familier, der havde store købmandshuse i hovedgaden. Det var købmænd i bred forstand, der handlede med jernvarer, tøj og madvarer og også drev en art bankvirksomhed. For egentlige banker eksisterede endnu ikke i Ribe. De jødiske familier var godt integreret i Ribes byliv og havde mange betroede poster. 
I februar kom der også mange til et dobbeltforedrag om vikingetiden. To unge museumsinspektører fra Sydvestjyske Museer lagde op til den kommende udstilling ” De kristne vikinger” på Museet Ribes Vikinger. Bente Grundvad fortalte om de forskellige typer af skibe og både fra vikingetiden og deres funktioner, og Troels Bo Jensen kastede lys over de hedenske og kristne gravskikke ud fra udgravningerne ved Domkirken. Efter begge foredrag var der stor spørgelyst og diskussion, hvad også foredragsholderne var meget glade for.
Første søndag i marts holdt vi den traditionsrige Fastelavnsfest i Quedens Gaard. Vi havde konkurrence med andre arrangementer, men alligevel mødte der ca. 100 børn, forældre og bedsteforældre op. Musikken spillede op, og der var tøndeslagning, fastelavnsboller og varm chokolade. Der skal lyde en stor tak til Bager Møller for boller og Lises Frederiksen, Quedens Gaard, for chokolade. Også tak til Dan Møller og Erik Henriksen og gode medhjælpere, der endnu endnu engang stod for arrangementet i fuld udklædning.
Til sidst jeg rette en tak til Selskabets medlemmer for trofast fremmøde og til Sydvestjyske Museer, som stiller foredragssalen her på Ribes Vikinger til vores disposition. Endvidere tak til direktør, museumsinspektører og personale på Ribes Vikinger for godt samarbejde.
Bestyrelsen trækker også to gange om året på en række medlemmer, der frivilligt bringer vores museumsblad Det Sker og et tidsskrift ud. Det betyder en betragtelig besparelse i porto. Tak for indsatsen med håbet om fortsat hjælp..
Endelig tak til min egen bestyrelse for inspiration, hjælp og godt samarbejde, hvad angå bestyrelsesmøde, praktisk arbejde og regnskab, udbringning af medlemskort og gennemførelse af arrangementer. 
 
Lars Ilsøe/ formand marts 2014