Det antikvariske Selskab.                                         

Referat fra Bestyrelsesmøde afholdt d. 26.09.2017.

Tilstede: Lars Ilsøe, Flemming Holm, Dan Møller, Anni Møller-Christensen og Erik Henriksen.

Fraværende med afbud: Hans Beksgaard, Jørgen Baungård, Jacob Bastholm og Flemming Just.

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden. Lars kunne berette om en meget vellykket til Søby Brunkulslejer samt Uhre Kirke. Guiden i Søby Brunkulslejer havde været en enestående oplevelse. Arrangementet d. 21.09 i Catharinæ Kirke med Danmarks Radio havde været en god oplevelse, der havde samlet mange tilhørere og på samme vellykket vis var der lørdag d. 23.09 afviklet en tur til Mandø for frivillige, der havde siddet vagt under Kina udstillingen.

Lars havde deltaget i møde vedr. Grundlovsdag 2018, og der var enighed om at gentage succesen fra i år. Forskellige oplægsholdere var blevet drøftet, og der arbejdes videre med at finde en såvel mandlig som kvindelig oplægsholder.  Fremover vil publikationen Danske Museer alene tilgå formand og næstformand.

3. Økonomisk status. Flemming Holm kunne berette at Selskabet pt. har 63.111 kr. i indestående og kassebeholdningen er på ca. 1.000 kr. Der er stadig en del restanter, og det drøftedes hvorledes vi skal forholde os til restanter.

Flemming kunne oplyse at Selskabet har doneret 3.000,oo kr. til afholdelse af arrangementet d. 21.09, idet Sydvestjyske Museer uventet skulle finansiere et større beløb til arrangementet med Danmarks Radio.

Der udspandt sig en drøftelse af Selskabets økonomi, og herunder blev det besluttet at reducere indkøbet af By, Marsk og Geest. Hidtil har Selskabet indkøbt 200 eksemplarer, men vi kan konstatere at der kun er udleveret/sendt 52 eksemplarer. Fremover vil der blive indkøbt 100 .
Med henblik på næste års Generalforsamling skal bestyrelsen drøfte hvorvidt der kanindføres rabatordninger i forhold til kontingentet - bl.afor måske ad denne vej at kunne hverve nye medlemmer.

4. Forårsprogram 2018. Følgende emner/oplægsholdere foreslås:

Januar : Britta Andersen, Gl. Estrup om herregårde.

Februar: Niels Hein: Om ulve.  11.02: Fastelavnsfest i Quedens Gård.

Marts: Generalforsamling med to oplæg fra SJM udover Flemming Justs beretning.

April: Claus Feveile om detektorarkæologi på Nordøstfyn.

Maj: Ekskursion til Sea War Museum i Thyborøn.

5. Nyt fra SJM. Dan kunne berette om et nyligt afholdt strategiseminar. Dorthe Killerich og ledelsesgruppen ved Sydvestjyske Museer havde drøftet hvorledes den strategiske kommunikation omkring Sydvestjyske Museer skal tegne sig i fremtiden. Sydvestjyske Museer er i princippet en paraplyorganisation, der rummer adskillige udstillingssteder ligesom organisationen varetager forskningsmæssige opgaver.

Udfordringen er, hvorledes man kan tydeliggøre de enkelte udstillingssteder og derved skabe øget opmærksom omkring udstillingsstederne egenart. Der var fremkommet mange ideer, som der nu skal arbejdes fremadrettet med. 

Dan kunne oplyse at Sydvestjyske Museer havde to ønsker til det kommende års budget - dels midler til øget markedsføring, dels nybyggeri i forbindelse med Magasinet på Ørstedsvej. Begge ansøgninger var blevet afvist ved budgetbehandlingen.

6. Evt. Der var ingen punkter til eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 09.01.2018 kl. 16.00 på Museet Ribes Vikinger.

  •  

ref. Erik Henriksen.

 

   

 


Det antikvariske Selskab.

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt d.16.08.2017.

Tilstede: Lars Ilsøe, Dan Møller, Flemming Holm, Anni Møller Christensen, Hans Beksgaard, Jacob Bastholm, Jørgen Baungård, Flemming Just og Erik Henriksen.

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden. Lars fortalte at der generelt var stor tilfredshed med Det Sker – dette gælder såvel typografi som layout. Vi skal være opmærksomme på ikke at annoncere arrangementer, der finder sted før udsendelsen af Det Sker.

Med hensyn til administration af vagtplan samt kommunikation i forbindelse med Kinaudstillingen udtrykte Lars stor tilfredshed med Line Frickes arbejde.

Der har været afholdt et meget vellykket Grundlovsmøde og arrangementer vil blive gentaget næste år, hvorfor Lars efterlyste navne på evt. oplægsholdere.

På hjemmesiden vil der fremkomme en opfordring til frivillige i forbindelse med Folkemødet OM Luther – der er brug for hjælpere til diverse udstillinger.

3. Økonomisk status. Der er på kontoen 65.594 kr. og i kassen 2.000,oo kr. Flemming kunne berette om en nettomedlemstilgang

4. Kontingentbetaling: Det blev besluttet, at personer, der melder sig ind i Selskabet fra august måned, betaler medlemskab for en halv sæson. Under dette punkt drøftedes forskellige rabatordning med henblik på at hverve nye medlemmer – dette drøftes ved et senere møde.

5. Efterårsprogrammet: Som udgangspunkt deltager nedenstående i de enkelte foredrag

08.09: Vikingeskibet Skjoldungen i Grønland: Lars, Flemming, Jacob og Erik.              
11.10: Ny videnskab i arkæologien: Lars, Flemming, Anni og Erik.                            
30.11:  Den antikvariske Samling (Julemøde): Lars, Anni, Jørgen, Jacob,Dan og Erik. Erik er ansvarlig for indkøb og arbejdsplan                                                                 
9.12 - 10.12Lars udarbejder arbejdsplan for bogbazaren. Erik er forhindret i at deltage lørdag 09.12 og kan kun i begrænset omfang søndag d.10.12.     

6. Ideer til forårsprogrammet 2018: 
Der blev foreslået en tur til Sea War Museum i Thyborøn - Flemming arbejder videre med dette.

Foredrag om handelspladser(emporier).                                                                  
Niels Hein: Om ulve.                                                                                                  
Henrik Becker Christensen: Det slesvigske spørgsmål.                                        
Biskop Iver Munck og præsten Niels Lange.
                                                            
Britta Andersen: Om danske herregårde.
                                                       

7. Nyt fra SJM: Flemming Just kunne berette om en fremgang i besøgstallet på 14%. I forbindelse med Kinaudstillingen har der været god opbakning fra Selskabets medlemmer i forhold til vagtplanen.

Den afholdte Vikingekongres i Ribe havde været en succes, og der er blevet udtrykt stor tilfredshed med arrangementer fra flere sider.

Som følge af gave fra medlemmerne i Det antikvariske Selskab samt Esbjerg og Omegns Museumsforening har Museet Ribes Vikinger erhvervet ny skærm og projektor til foredragssalen.

Danmarks Radio starter nye afsnit af Danmarks Historie, og dette markeres med et arrangement i Ribe d. 21.09.2017

Der nu kommet gang i detailprojekteringen af det kommende Jacob A Riis Museum.

8. Evt.

 

Næste møde afholdes tirsdag d. 26.09 kl. 16.30 på Museet Ribes Vikinger. 

OBS: Vær opmærksom på ændret mødetidspunkt….

 

 

Ref. Erik Henriksen


Referat fra Bestyrelsesmøde mandag d. 03.04.2017.

Tilstede: Lars Ilsøe, Flemming Holm, Hans Beksgaard, Jørgen Baungaard, Jacob Bastholm, Flemming Just og Erik Henriksen.

Fraværende med afbud: Dan Møller.

Fraværende uden afbud: Anni Møller Christensen.

 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.

 

2. Meddelelser fra formanden. Foredraget med Mette Holm blev overværet af 100 deltagere og der var efterfølgende foredraget stor spørgelyst fra salen. 

Lars Ilsøe fortalte at Det antikvariske Selskab har sendt en opmærksomhed i forbindelse med bisættelsen af Bent Iversen, Folkeuniversitetet. Lars Ilsøe kunne oplyse at direktør Flemming Just er valgt til formand for Folkeuniversitet og Peter Lindegård er ansat som daglig leder.

 

3. Økonomisk status. Flemming Holm kunne oplyse at der på giro indestår 90.000,oo kr. og kassebeholdningen er på ca. 500,oo kr. Der er pt. 52 restanter.

Under dette punkt udspandt der sig en drøftelse om hvorledes Det antikvariske Selskab kan hverve  nye medlemmer. Der er pt. en nettoafgang af medlemmer og i drøftelserne fremkom forskellige forslag til mulig hvervning af nye medlemmer - herunder gratis medlemskab det første år, særlig rabat, synlig markering i velkomsten til nye borgere i Esbjerg Kommune samt andre forslag. Der var enighed om at Bestyrelsen tager dette punkt op og udarbejder en handleplan for hvervning af nye medlemmer. Denne handleplan skal forelægges Generalforsamlingen i marts 2018.

4. Efterårsprogrammet 2017. Lars Ilsøe kunne meddele at følgende aftaler er på plads:              

Fredag d. 08.09 : Vikingeskibssejlads langs Vestgrønland ved Sissel Kondrup.              

August .Busudflugt til Tirpitzstillingen ved Varde Museum.                                   

Onsdag d. 11.10: Den ny naturvidenskab og arkæologi ved Søren Sindbæk.

Torsdag d. 23.11: Den antikvariske Samlings historie ved Morten Søvsø.

Lørdag 02.12 - søndag 03.12 . Bogbazar.

Der eksisterer et hængeparti med det aflyste foredrag af Eric Messerschmidt - Lars arbejder videre med dette.

Der arbejdes med en tur til Sprogø i efteråret 2018 - der er meget stor interesse for disse ture, bl.a. er hele 2017 på nuværende tidspunkt booket.

5. Brug af donationsmidler til elektronisk udstyr. Puljen på 26.000,oo kr. i forbindelse med donationer til SJM (opnåelse af momsrefusion) foreslås anvendt til forbedring af det elektroniske udstyr i salen på Museet Ribers Vikinger. Der er tilsagn fra Esbjerg og Omegns Museumsforeningom denne anvendelse som efterfølgende vil blive iværksat.

6. Upolitisk Grundlovsmøde. Domkirken og Sct. Cataharinæ kirke arbejder med et upolitiskgrundlovsmøde og har inviteret Det antikvariske Selskab til at deltageog det blev besluttet at sige ja tak til denne invitation.

7. Nyt fra SJM. Flemming Just kunne berette at SJM er kommet ud af 2016 med et overskud på 168.000,oo kr, hvilket er tilfredsstillende.

Der fremsendes anmodning til Esbjerg Kommune om frigørelse af midler til renovering af Quedens Gård.

Jacob A Riis museet forventes færdigggjort i indeværende år - der er en meget positiv opbakning omkring Museet.

Flemming Just omtalte åbningen af den store Kinaudstilling 16.06 ligesom han omtalte at Danmarks Radio i forbindelse med serien om Danmarkshistorien gæster Ribe d. 17.08.

Museets årsberetning er tilgængelig via hjemmesiden, og der arbejdes på en kortere og redigeret udgave af Årsberetningen.

8. Eventuelt: Lars Ilsøe fortalte at der er deadline på efterårsprogrammet 2017 d. 01.05. Pakning finder sted i begyndelsen af juni måned og Lars opfordrede så mange som muligt til at deltage ved pakningen.

Næste møde blev fastsat til onsdag d. 16.08 kl. 16.00

NB: Efterfølgende bestyrelsesmødet er vi blevet opmærksomme på at Historisk Samfund i Ribe har planlagt en udflugt til Tirpitzstillingen i august måned. For ikke at skabe unødig konkurrence har Lars Ilsøe og Erik Henriksen drøftet alternative  muligheder for en udflugt i August og vil melde tilbage når der foreligger et konkret forslag.

Bogbazaren er ikke d. 02 -03.12.2017, men derimod d. 09- 10.12.20217. Dette betyder at foredraget med Morten Søvsø rykkes frem til uge 48.

Ref. Erik Henriksen    

                                                                                                                                                                       


Referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 17.01.2017.

 

Tilstede: Lars Ilsøe, Flemming Holm, Anni Møller Christensen, Jørgen Baungaard, Jacob Bastholm, Flemming Just og Erik Henriksen.

 

Fraværende med afbud: Hans Beksgaard

 

Fraværende uden afbud: Dan Møller.

 

 

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt.

 

2. Meddelelser fra formanden: Lars fortalte at Selskabets medlemmer er inviteret til premiere på skuespillet om Dronning Dagmar. Forestillingen er skabt i samarbejde mellem SJM og amatørscenen Drakomir.

Folkeuniversitet har taget afsked med Kirsten Olesen, og Peter Lindegård er ansat som ny leder af Folkeuniversitet.

Selskabet har indkøbt 200 eks. af By, Marsk og Geest.

 

3. Økonomisk status: Det nye system med medlemskort fungerer fint -Selskabet har ca. 800 medlemmer. Saldo på giro pr. 31.12.2016 var 35.842,oo kr. efter regning for trykning er betalt.

Saldo pr. 15.01 : Giro kr. 53.337,oo kr. og kontantbeholdning 2.500,oo kr.

Indtægt for årets bogbazar var ca. 13.000,oo kr.

 

4. Forårsprogrammet 2017.

24.01 : Foredrag om luftarkæologi i Danmark. Lars indleder.

21.02 samt 28.03: Foredrag om Kina. Flemming Just indleder.

26.02 : Fastelavnsfest - Dan og Erik ansvarlige.

08.03: Generalforsamling. Bl.a. Claus Feveile giver oplæg.

26.04: Foredrag om Carsten Niebuhr. Lars indleder.

18.05: Byvandring. Lars tager mod tilmeldinger.

17.06: Sønderborg Slot. Erik tager mod tilmeldinger.

 

 

                                                                                                                                    1.

 

 

 

5. Indhold og form af Det sker, Levende Viden samt By, Marsk og Geest.

Drøftelserne under dette punkt angik primært Det sker, og der var en del kritikpunkter til programmet for 1. halvdel af 2017. Blandt kritikpunkterne kan nævnes:

• Teksten side 3 er tydelig med en mørk skrifttype, mens de efterfølgende sider ikke er gode med det lysere tryk. Det lysere tryk gør at teksten er meget vanskelig at læse.
• Generelt virker programmet uoverskueligt - der bør være en tydeligere markering af hvilken forening der står for arrangementet. Eksempelvis bør der anvendes tydeligere bjælker for hver enkelt forening /arrangør.
• Størrelsen af det anvendte billedmateriale er kraftigt beskåret, og de anvendtebilleder virker uhensigtsmæssige og forvirrer mere end de skaber tydelighed.

Den anvendte typografi og opsætning af billeder - eks. de mange trekanter omkring billederne virker ligeledes uhensigtsmæssig og forstyrrende.                                                               

• Der var enighed om at del af utilfredsheden med forårsprogrammet skyldes det reducerede format, der har til formål at begrænse udgiften til porto. Der varbred enighed om at se bort fra den mulige portobesparelse og i stedet sikre et program, der er tydeligt og klart i såvel opsætning som typografi.
• Der var generel tilfredshed med Levende Viden samt By, Marsk og Geest.

 

 

6. Nyt fra SJM: Flemming Just kunne fortælle at SJM til efteråret udgiver en bog om Hugo Mathiesen. 

I Esbjerg arbejdes der på at færdiggøre en udstilling om Holocaust i december 2017 -

Skoletjenesten bliver en aktiv del af denne formidling.

Der arbejdes løbende med efteruddannelse og dygtiggørelse af byguiderne i Ribe.

Den store renovering af Quedens Gård har ikke modtaget de ønskede tilskud fra fonde, så nu sættes der fokus på arbejdet med at skabe såvel Jacob A. Riis Museet som Heksemuseet.

 

7. Eventuelt: Der var intet under dette punkt.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 28.02 kl. 16.00 Museet Ribes Vikinger.

Ref. Erik Henriksen.

 


Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag d. 27.09.2016.

Tilstede: Lars Ilsøe, Dan Møller, Flemming Holm, Anni Møller-Christensen, Hans Beksgaard og Erik Henriksen.                                                                                                                       Fraværende med afbud: Flemming Just.                                                                                     
Fraværende uden afbud: Jørgen Baungaard og Jacob Bastholm.

 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.                                                                                               

2. Meddelelser fra formanden. Lars Ilsøe kunne berette om en særdeles vellykket udflugt til Gottorp Slot og Slesvig Domkirke. Mange deltagere udtrykte stor tilfredshed med turen som også var velbesøgt fra de to andre museumsforeninger. Lars har arrangeret det således at der kan benyttes mobil pay ved. f.eks. Bogbazaren. Lars har været i kontakt med medlemmer der ikke har fornyet deres medlemskab. Der har for nogles vedkommende været tale om en forglemmelse, mens andre meddelte at de ikke længere ønskede medlemskab af Det antikvariske Selskab. Der var enighed om at vi ikke længere rykker manglende betalere, men sletter dem af medlemslisten.                                                                                        
Søndag d. 02.10 arrangeres fortidsmindedag i Ribe Morten Søvsø leder en guidet tur med udgangspunkt fra Domkirken.

3. Økonomisk status. Flemming Holm kunne oplyse at Selskabet pt. har et indestående i bank på 83.106,75 kr. samt en kassebeholdning på 1.200,oo
kr.
 Der er fortsat besvær med banken, som er pålagt et stort registreringsarbejde med hensyn til Selskabets virke.                                                              
 Webitall har varslet en mindre prisstigning på vores abonnement 
- enighed om at betale beløbet.

4. Efterårsprogram 2016. Lars indleder foredraget d. 29.09 med Hans Boll-Johansen.                                                             
Til mødet d. 23.11 vil Anni, Lars, Dan og Flemming gerne give en hånd med til smørrebrødet. Erik er ansvarlig for indkøb samt besked om mødetidspunkt.                                                                    
Der kommer fortsat mange bøger til årets bogbazar, som forventes afholdt i Toldboden. Vi har gode 
opbevaringesfaciliteter på Sygehuset, men det vil være en fordel med to trailere og nok flittige hænder når bøgerne skal flyttes til Toldboden. Lars og Erik laver løbende en sortering af bøger, og Lars informerer yderligere om arbejdet med bogbazaren - herunder udarbejdelse af vagtplan.

 

5. Forårsprogram 2017. Lars har været i kontakt med Lars Holten vedr. foredrag om Sagnlandet Lejre, men grundet arbejdspres kan Lars Holten ikke afse tid til foredrag. I stedet vil Lars kontakte Lis Helles Olesen, Holstebro Museum om et foredrag vedr. fortiden set fra luften (luftarkæologi) i januar måned.

Februar måned indeholder Fastelavnsfesten i Quedens Gård - Dan og Erik er ansvarlige.                   
I marts måned (d. 08.03) afholdes ordinær Generalforsamling med oplæg fra Flemming Just og tre museumsinspektører.                                                                                                                           Den 28.03 holder Mette Holm foredrag om Kinas nyere historie - dette arrangement i samarbejde med Sydvestjyske Museer.                                                                                                                     I april måned giver Lulu A. Hansen et foredrag om Carsten Niebuhrs rejsedagbøger.                          
I maj/ juni arrangeres ekskursion til Sønderborg Slot - Lars, Anni og Erik laver den nødvendige research.                                                                                                                                                 I maj/juni vil der være en byvandring med Anne Margrethe Paludan om Reformationens Ribe.

Anni nævnte muligheden for et foredrag om hekse - Anni laver yderligere research og foredraget planlægges til efteråret 2017.

Af hensyn til annoncering, presseomtale (evt. aflysning af arrangement) var der enighed om at bruge onsdage og torsdag til foredrag og arrangementer, idet vi herved kan sikre os omtale i Ugeavisen.


Pkt.
 6. Nyt fra SJM. Der har været afholdt bestyrelsesmøde d. 21.09 og Dan Møller kunne referere følgende: Det har indtil nu været et godt år for såvel Museet Ribes Vikinger som Esbjerg Museum - begge steder meldes om stigende besøgstal. Dan refererede til handlingsplanen, hvor de to hoved-opgaver er renovering og fornyelse af hhv. Quedens Gård og Esbjerg Museum. Der er kommet gode bevillinger til såvel Heksemuseet som Jacob A Riis Museet, men man afventer stadig svar fra store fondssansøgninger. Med de statslige besparelser på landets museer er der kommet et stigende pres på fondsmidlerne, og dette falder sammen med at de forskellige fonde råder over færre midler.

Dan Møller refererede fra Strategiplanen, hvor Bestyrelsen kan konstatere at mange af målene er indfriet - eks. kan nævnes: Sydvestjyske Museer har fået en stor tyngde på det forskningsmæssige område. Målet om øget publikation og bogudgivelser er nået, rapporter, der ikke har været færdiggjorte er nu ved at blive færdiggjort. Registreringen af genstande og materialer er for Ribes vedkommende afsluttet, og man er godt på vej til at afslutte registreringen for Esbjerg Museum. Besøgstallet er steget fra 70.000 - 130.000 (blandt andet takket være Domkirkemuseet). Det er gåetgodt med indbetaling af frivillige bidrag med henblik på at opnå øget momsrefusion - målet med 100 indbetalinger a´ 200,00 kr. er nået.


7. 
Evt. Der var ingen punkter under eventuelt.  

Lars Ilsøe indkalder til næste bestyrelsesmøde.
Ref. Erik Henriksen.