Det antikvariske Selskab

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 22september 2021

Tilstede: Anni Møller-Christensen, Jacob Bastholm, Hans Beksgaard, Kirsten Tygesen,

              Jørgen Baungaard Hansen, Flemming Just og Dan Møller

Afbud   : Henrik Tjørnelund

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

 

2. Kommende arrangementer - status

Anni byder velkommen til foredraget d. 5. oktober om Klostre og klosterordener i Ribe.

 

Dan ta med på kør-selv-turen d. 27. oktober til Holocaust-undervisningscentret.

 

Hans byder velkommen til foredraget d. 3. november om Dannevirke og Hedeby

 

Kirsten byder velkommen til jule-dobbelt-foredraget d. 25. november Kirsten køber ind til smøring af håndmadder (rugbrød, paté, spegepølse, ost, sky, peberfrugter m.m.)

 

 

2a. Forårsprogrammet 2022

Forslag til foredrag:

Søren Byskov, SJM, om Indre Mission i Bramming
Jesper Boldsen og Dorthe Pedersen, SDUom undersøgelserne af skeletter i Danmark, herunder fra Ribe Jørgen Baungaard ta kontakt.
Om udgravninger og guldfund i Jelling.  Hans ta kontakt.
Om udgravning af en gravhøj ikke langt fra Egtvedpigen.
FLUGT - Refugee Museum åbner i Oksbøl i 2022. 
Nyt om arkæologien i Ribe. - Kirsten ta kontakt til Morten Søv.
Lars Bisgaard, SDU, om Margrethe d. I. og KalmarunionenJakob ta kontakt.
Niels Wium Olesen, AU, De danske ministerier 1972-93.
Flemming JustOm national identitet med udgangspunkt i Jacob A. Riis
Kirsten hører Lars Ilsøe om vi har en gammel idé-liste liggende.

 

Forslag til ture:

Gravlunden i Esbjerg. Velegnet til en tur, - SJM har en fin formidling af stedet.
Ribe Byhistorisk Arkiv Kirsten har talt Mette Guldberg, der leder arkivet.  Hun vil gerne ha besøg.
Besøg af det nye museum i Kannikegården: De første kristne v/Morten Søvsø
Besøg på Tårnborg. Fortælling v/ Bente og Torben Bramming

 

Deadline for levering af billeder og tekster til vores forårsprogram er d. 10.november.

 

 

3. Terkel Jørgensens Legat

Kirsten spørger, om Selskabets bestyrelse er involveret i udpegningen af medlemmer til Therkel Jørgensens Legats bestyrelse. - Dan undersøger sagen.

Af fundatsen for fonden fremgår det, at bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf de 2 udpeges af Sydvestjyske Museer.  Det antikvariske Selskab er således ikkeinvolveret i udpegningen af bestyrelsesmedlemmer til fonden.

 

 

4. Siden sidst

Efterårets første to foredrag med Søren Byskov og Trine Kellberg Nielsen var meget vellykkede Ligeledes vores tur til Moesgård og Vejle Museum.

 

 

5. Folkemødet  vores opgaver

Kirsten sender en mail med oversigt over de foredrag på Museet Ribes Vikinger, hvor Folkemødet beder os om at være til stede og sikre velkomst og praktik under foredragene.  Museet er ansvarlig for at teknikken fungerer.  Dem der kan bidrage bedes melde tilbage til Kirsten.

 

 

5. Nyt fra SJM 

Hans meddelte, at der ikke har været afholdt bestyrelsesmøde i SJM siden voresseneste bestyrelsesmøde i Selskabet.

 

Flemming meddelte:

− Der afholdes bestyrelsesmøde i SJM onsdag d. 29. september, hvor budgettetkommer til at fylde en del.  Der er et misforhold mellem indtægter og udgifter, som ikke kun skyldes coronaen, men også en stor reduktion afbasisbevillingen fra stat og kommune gennem de seneste 8 år.
− Museet arbejder med idéer til at tiltrække børnefamilier
− Museet har succes med events (rundvisninger kombineret med sociale aktiviteter)
− De oprindelige planer for fornyelsen af udstillingen på Museet Ribes Vikinger er revideret.  Samtidig arbejdes der for en åbning af Krügers Anlæg mod vest.
− SAMMUS holder regionalt møde på Museet Ribes Vikinger d. 8. november 2021 kl. 19-21.

 

 

7. Økonomisk status

Hans meddelte følgende økonomiske status:

 

Bankkonto136.277 kr.

Kassebeholdning    2.478 kr.

Deltager betalinger på 7.800 kr. for gårsdagens tur til Moesgård er ikke medregnet.

 

 

8Dato for Visionsdiskussion

Mødet afholdes d. 12. januar 2022 hos Jakob Oplæg og dagsorden følger.

 

 

9Dato for næste bestyrelsesmøde

Mødet afholdes d. 28. oktober kl. 16.00 på Museet Ribes Vikinger.

 

 

10Eventuelt

Ved de seneste foredrag har teknikken i foredragssalen fungeret.  Vi fastholder dog beslutningen om at købe en ny Labtop til brug for regnskab og medlemsregisteringer.

 

 

 

 

ref.  Dan Møller

 

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 11august 2021

 

Tilstede: Anni Møller-Christensen, Jacob Bastholm, Hans Beksgaard, Kirsten Tygesen,

              Flemming Just og Dan Møller

 

Afbud   : Jørgen Baungaard Hansen

 

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

 

2. Fordeling af bestyrelsens opgaver

HansEr kasse- og regnskabsmester.  Hans har behov for hjælp til det løbende vedligehold af vores medlemsliste.  Kirsten vil gerne hjælpe med opgaven (læser dødsannoncer).  Resten af bestyrelsen opfordres også til at bidrage med oplysninger.

 

Jacob: PR-opgaver indtil Eriks tilbagevenden.  Når Erik vender tilbage ta vi fornyet beslutning om opgavefordelingen.

 

Anni: Løbende ikke-lokaliserede opgaver.

 

DanNæstformand. Grafisk layout af vores programmer. - Referent indtil Eriks tilbagevenden. Når Erik vender tilbage ta vi fornyet beslutning om opgavefordelingen.  Har p.t. nøgle til Museet Ribes Vikinger.

 

Kirsten: Formand.  Udarbejdelse af dagsordener, kontakt til SJM og omverdenen. Kirsten kontakter Henrik Kristensen på SJM med henblik på en underskrift for vores nøgle til museet.  Vi har ikke taget stilling til, om det er hensigtsmæssigt, at Selskabet råder over 2 nøgler.

 

 

3. Tjek-op på efterårets arrangementer

26august Fiskeriet der forsvandt v/Søren Byskov SJM

Kirsten konfirmerer aftalen med Søren Byskov og indkøber 2 x vin fra Parmo.  Dan indleder?

 

8septemberNordlige neandertalere og neandertalere generelt v/ Trine K. Nielsen, Aarhus Universitet

Kirsten konfirmerer aftalen med Trine K. Nielsen Honorar + transport.

Indleder?

Annonceringen af busturen d. 21. september slås sammen med annonceringen af foredraget d. 8. september.

 

21septemberBustur til Moesgård Museum og Kulturmuseet i Vejle

Turledere Anni og Jacob.

Clausens Busser er kontaktet for et tilbud, - men der er ikke indgået en endelig aftale.  Anni følger op.  Det besluttes, at Selskabet ikke medbringer kaffe i bussen.

 

2.  3. oktoberBogbazar

Lars Ilsøe leder og fordeler, - men efterlyser hjælp. Han sender en mail til os.

 

5. oktoberKlostre og klosterordener i Ribe v/ Morten Søvsø

Kirsten konfirmerer aftalen og indkøber 2 x vin hos Parmo.

Indleder?

 

27. oktoberKør-selv-tur til Esbjerg Museums Holocaust-undervisningscenter v/ Henrik Lundtofte

Dan konfirmerer aftalen og indkøber 2 x vin hos Parmo.

 

3. novemberDanevirke og Hedeby som Verdens Kulturarv v/ Claus v. Carnap-Bornheim

Hans konfirmerer aftalen. Honorar og transport??

Indleder?

 

25. novemberDobbeltforedrag  Modstandsbevægelsen i Ribe og Nyt fra detektorarkæologien v/ Henrik Lundtofte og Claus Feveile

Dan konfirmerer aftalerne og indkøber 2 x 2 flasker vin hos Parmo.

Indleder?

 

4.  5. decemberBogbazar

Lars Ilsøe leder og fordeler, - men efterlyser hjælp. Hansender en mail til os.

 

 

4. Siden sidst

− Udsendelsen af efterårsprogrammet er forløbet med få fejl.  Vi skal fremover være lidt skarpere på sorteringen af brevene i distrikter og veje.
− Med hjælp fra Hans og Jacob har Lars været ankermand for 3 x bogudsalg sommerens markedsdage.  De indbragte en sum på i alt 6.510 kr. - Lars opfordrer bestyrelsen til at købe en bærbar PC-er for beløbet. PC-eren skalbl.a. anvendes ved vores foredrag.
− Kirkegårdsvandringen med Søren Mulvad forløb meget fint med deltagelse af ca. 27 medlemmer.
− Kirsten har haft kontakt til Mette Guldberg, der er leder af Ribe Byhistoriske Arkiv.   Mette er interesseret i et samarbejde med os, og hun vil gerne vise arkivet frem ved et arrangement for Selskabets medlemmer.
− Vi har fået rådighed over et skab i det lille rum, der har adgang fra skolestuen på Museet Ribes Vikinger.  Døren til rummet er aflåst, - men ikke skabet.

 

 

5. Nyt fra SJM 

Hans meddelte:

− Der har været afholdt møde i bestyrelsen for Sydvestjyske Museer d. 22. juni.
− Der er valgt to nye medlemmer til bestyrelsen, - Kirsten Uhrbrand (Adm. Direktør for Tønder Festivalen) afløser Dorte Kiilerich og Sarah Qvistgaard afløser Mette Slyngborg som medarbejderrepræsentant.
− Museets økonomi fylder p.t. en del.  Grundet coronaen er der udsigt til en 50%nedgang i både entréindtægter og butiksomsætning i indeværende år. Men da museets likviditet er god, er der i bestyrelsen enighed om ikke at overdramatisere situationen.
− Diskussion om en revision af museets vedtægter.
− Samarbejdet med Museum Sønderskov Slot og samarbejdet med Esbjerg Kommune fungerer begge fint.

 

Flemming meddelte:

− På Museet Ribes Vikinger er antallet af udenlandske gæster faldet fra 60% til 29% af det samlede antal gæsterDer har ikke været en tilsvarende stigning i antallet af danske gæster.
− Grundet corona-situationen m.m. har Esbjerg Kommune givet SJM en ekstra-bevilling på 1.2 mill. kr.
− Museumsbutikken i Esbjerg giver underskud og bliver derfor lukket.
− Museet søger ny leder til publikums- og marketingsafdelingen.
− I Esbjerg arbejdes der fortsat med udviklingen af et samarbejde mellem museet og biblioteket.
− Museet er ved at etablere et nyt booking-system til bestilling af guidede ture.
− I Toldboden arbejdes fortsat med etablering af et Museum for Magi
− Planerne for fornyelsen af Museet Ribes Vikinger er revideret således, at de nye udstillinger forventes opbygget uden de helt store bygningsmæssige ændringer.
− Der arbejdes med en særudstilling om Jacob A. Riis, som skal materialiseres ved10 store plancher med rammer i stål, der kan flyttes til forskellige udendørs lokaliteter.
− Mange institutioner/foreninger/organisationer opnår betragtelig støtte ved testamentariske gaver.  For at lette mulighederne for at støtte Sydvestjyske Museer ad denne vej, har museet gjort det nemt at oprette et testamente på via museets hjemmeside.  Flemming beder os om hjælp til at udbrede kendskabet til denne mulighed blandt Selskabets medlemmer.
− For at forbedre forretningsgrundlaget arbejder museet med tilbud om arrangementer som alternativ til det traditionelle museumsbesøg.

 

6. Økonomisk status

Hans meddelte følgende økonomiske status:

 

Bankkonto138.782 kr.

Kassebeholdning    2.687 kr.

Hans har ikke en præcis status for medlemstallet, men Coronaen har ikke givet anledning til en væsentlig nedgang i medlemstallet.

 

 

7. Visionsdiskussion

Kirsten foreslog, at vi planlægger et møde, der primært har en vision for Selskabet på dagsordenen:

− Hvor kan Selskabet se sig selv i 2030?
− Vedtægtsændringer?
− Fastlæggelse af forretningsorden for bestyrelsesarbejdet?
− Samarbejdspartnere?
− Hvad kan vi bruge SAMMUS til?
− Skal vi gøre brug af streamings-foredrag?

 

Kirsten planlægger og indkalder.

 

 

8. Eventuelt

− Kirsten har haft kontakt til Erik Henriksen.  Hun oplever, at Eriks humør og energi er ved at vende tilbage.
− Signe v. Oettingen har bedt os om praktisk hjælp i forbindelse med afholdelsen af udskudte Genforenings-foredrag på Museet Ribes Vikinger d. 15.  og 16. oktober.
− Hvor mange må vi p.t. være til vores foredrag?  Flemming sender os et link til ODMs hjemmeside med opdaterede corona-retningslinjer.  Fra lørdag d. 14. august er der ingen krav om 1 m afstand, ej heller om et arealkrav på 2 kvm pr. person ved vores foredrag Deltagerere skal fortsat kunne vise coronapas.

 

 

7. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til onsdag d. 22september kl. 16.00.

Forårsprogrammet vil være på dagsordenen.

 

 

 

ref.  Dan Møller

 

Det antikvariske Selskab

Referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 29. april 2021 kl. 16 på Museet Ribes Vikinger

Tilstede:Anni Møller-Christensen, Hans Beksgaard, Lars Ilsøe, Jacob Bastholm, Dan Møller og Flemming Just

Afbud:Erik Henriksen og Jørgen Baungaard Hansen

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af et ekstrapunkt: 

”Kommentar til at DET SKER ikke længere udkommer på tryk”

 

2. Meddelelser fra formanden

Selskabets forårsprogram har været aflyst til dato. Vi forventer, at følgende arrangementer kan gennemføres:

Bustur til Svendborg og Odense tirsdag d. 18. maj kl. 8:30 – 17:15
Generalforsamling torsdag d. 27. maj kl. 19.30
Grundlovsmøde i Bispehaven lørdag d. 5. juni kl. 13 - 16
Vandring på den gamle kirkegård torsdag d. 10. juni kl. 15 – 16
Foredrag Danmark-Grønland som arktisk stormagt d. 15. juni kl. 19:30

 

SAMMUS giver os løbende en god opdatering af Corona-retningslinjerne for afholdelsen af vores arrangementer. – På grund af det sidste års nedlukning har SAMMUS besluttet, at museumsforeningerne bliver fritaget for kontingentet for 2021.

 

Vores medlemmer har haft rig lejlighed til at få ryddet op i coronatiden, - så der er indleveret mange bøger til vores bogbazar.

 

3. Økonomisk status ved kassereren

 

Indestående i Danske Bank145.310 kr.

Kontantbeholdning    2.580 kr.

 

Der er sendt rykkere for manglende kontingentbetalinger for 2021 svarende til 18.100 kr.

De indkomne kontingentbetalinger beløber sig til 100.740 kr., hvilket er næsten det samme beløb som i 2020. – Udover døde og fraflytninger, har der ikke været mange udmeldinger i det seneste år.

 

 

4. Gennemførsel af forårsprogrammets sidste arrangementer

Bustur til Svendborg og Odense tirsdag d. 18. maj kl. 8:30 – 17:15

Vi beslutter at gennemføre turen ved tilmelding af 20 betalende deltagere.

Erik og Lars er turledere. Hans og Christine deltager, hvis der bliver plads. Tilmelding til Erik Henriksen.

 

Generalforsamling torsdag d. 27. maj kl. 19.30

Sven Tougaard vil være ordstyrer, - for sidste gang, - til vores generalforsamling.

Lars træder ud af bestyrelsen.
Jacob stiller op til genvalg som bestyrelsesmedlem.
Jørgen Baungaard Hansen stiller op til genvalg som suppleant.
Kirsten Tygesen stiller op til valg som nyt bestyrelsesmedlem.
Henrik Tjørnelund stiller op til valg som ny suppleant.

Flemming Just, Morten Søvsø og Maria Knudsen vil fortælle om nyt fra Sydvestjyske Museer.

Det besluttes, at vi serverer kaffe/the og blomme i madeira i museets ”kantine” i pausen mellem generalforsamlingen og Nyt fra Sydvestjyske Museer. – Bestyrelsen mødes på Ribes Vikinger kl. 18:30 inden generalforsamlingen for at gøre klar.

Den nyvalgte bestyrelse afholder konstituerende møde samme aften jf. Selskabets vedtægter.

Tilmelding til Lars Ilsøe.

 

Grundlovsmøde i Bispehaven lørdag d. 5. juni kl. 13  16

Foredrag ved Anke Sporendonk og Ole Ryborg. Ingen tilmelding.

 

 

Vandring på den gamle kirkegård torsdag d. 10. juni kl. 15 – 16

Med Søren Mulvad. – Tilmelding til Erik Henriksen

 

 

Foredrag Danmark-Grønland som arktisk stormagt d. 15. juni kl. 19:30

Med Martin Breum. – Tilmelding til Jacob Bastholm. – Hans og Dan deltager.

 

5. Efterårsprogrammet

Torsdag d. 26. augustFiskeriet, der forsvandt (tidl. aflyst) v. Søren Byskov.

Dan modtager tilmeldinger.

 

Onsdag d. 8. septemberNordlige neanderthalere v. Trine Kellberg Nielsen.

Hans modtager tilmeldinger.

 

Tirsdag d. 21. septemberBustur til Moesgårds Neanderthal-udstilling og Egtvedpige-udstilling på Kulturhuset i Vejle. – Turledere Anni og Jacob.

Anni modtager tilmeldinger.

 

Lørdag/søndag d. 2/3 okt.Bogudsalg på Høstmarkedet.

Lars, Jacob og Hans.

 

 

Tirsdag d. 5. oktoberKlosterordner og klostre i Ribe (dubleret) v. Morten Søvsø.

Anni modtager tilmeldinger.

 

Onsdag d. 27. oktoberKørselvtur til Holocaustcentret v. Henrik Lundtofte (tidl. aflyst). – Dan modtager tilmeldinger.

 

Onsdag d. 3. novemberDannevirke og Hedeby som Verdens Kulturarv v. Claus v. Carnap-Bornheim (tidl.aflyst).  Hans modtager tilmeldinger.

 

Torsdag d. 25. novemberModstandsbevægelsen i Ribe v. Henrik Lundtofte og

Om udgravning v. XX v. Claus Feveile. Juleafslutning.

Dan modtager tilmeldinger.

 

Lørdag/søndag d. 4/5 dec.Bogbazar i Toldboden.

Lars er ankermand.

 

Muligheden for bogsalg ved markedsdagene i sommermånederne overvejes.

 

6. Kommentar til at DET SKER ikke længere udkommer på tryk

Flemming orienterede om museets beslutning om at indstille udgivelsen af DET SKER i 

papirtryk. - Fremover vil annonceringen af museets aktiviteter, museumsforeningernes

foredrag og arrangementer ske digitalt. Musset vil dog stadig udgive en trykt kalender-

oversigt, som kan omdeles og hænges op på biblioteker m.m.

 

Det var alle bestyrelsesmedlemmers opfattelse, at Det antikvariske Selskab fortsat har behov

for at udgive en halvårlig tryksag med vores program. – Dels fordi vores medlemmer ikke alle

bevæger sig hjemmevant på de digitale platforme, - og dels fordi vi har behov for en tryksag

i vores markedsføring og fastholdelsen af vores medlemmers interesse.

 

Dan har undersøgt muligheden for trykning et program i form af et hæfte i A5 -format.

Efter de foreløbige oplysninger skulle det kunne lade sig gøre for en årlig udgift på ca. 6.000

kr. – Dan forsøger at udarbejde et udkast til efterårsprogrammet, som forelægges på et

møde med deltagelse af Lars, Jacob, Hans og Dan.

 

 

7. Nyt fra Sydvestjyske Museer, herunder prospektet for et nyt museum

Hans redegjorde for bestyrelsesarbejdet i Sydvestjyske Museer.

Som det er fremgået af pressen, har museets økonomiske ”udfordringer” fyldt meget. – På baggrund af ledelsens grundige redegørelse for problemerne og deres løsning har ledelsen bestyrelsens fulde opbakning.
Der arbejdes med en ændring af vedtægterne for udpegningen af bestyrelsesmedlemmer til museets bestyrelse. – Efter de gældende vedtægter vælger:

 

Esbjerg Museumsforening 1 medlem af sin midte

Det antikvariske Selskab 1 medlem af sin midte

De to museumsforeninger i forening 2 medlemmer med kompetencer indenfor hhv. forskning og formidling.

Museets bestyrelse foreslår, at udpegningen af de 2 medlemmer med kompeten-cer indenfor hhv. forskning og formidling fremover foretages af museets bestyrelse. – Det antikvariske Selskabs bestyrelse gør opmærksom på det principielt uheldige i, at museets bestyrelse hermed bliver delvis selvsupplerende, men vi vælger at tro, at den fremtidige fremgangsmåde vil vise sig at være uproblematisk jf. hidtidig praksis.

Flemming orienterede om følgende:

Kommunalpolitikerne tog meget pænt imod museets ønske om en ekstrabevilling på baggrund af det store underskud i 2020. – De har bevilliget 1,2 mill. kr.
Den 18. juni åbner udstillingen ”De første kristne” i ruinen under Kannikegården
Åbningen af Rued Langgaard udstillingen er udskudt til 2022. – Der skal bl.a. produceres en film og undervisningsmaterialer til skolebørn.
Der arbejdes med at opnå tilstrækkelige bevillinger til etableringen af et museum for Magi i Toldboden. – Budgettet er på 25- 30 mill. kr. – Indtil videre er er opnået bevillinger på 10 mill. kr.
Sydvestjyske Museer har indgået en samarbejdsaftale med Nationalmuseet, som både omfatter forskning og formidling.
Museet er med i en arbejdsgruppe angående Porsborgs fremtidige anvendelse. Der arbejdes med placeringen af turistbureauet i Ribe og museets rolle i turistformidlingen.
Museet arbejder med etableringen af en fotodatabase i lighed med genstands-databasen SOL. – Der er udsigt til en nødvendig bevilling.

Som afslutning præsenterede Flemming meget spændende skitser, tanker og ideer til et nyt museum, der skal afløse udstillingerne på Museet Ribes Vikinger, der nu er 26år gamle. - De eksisterende bygninger foreslås ændret og udvidet, - og dermed kan udstillingsarealet udvides til det dobbelte. – Det er ambitionen, at det nye museum RIPA får status som Vikingemuseet, - med en international appel.

Der var positive kommentarer til det nye museums indhold og design, - bl.a. det nye ”skatkammer”, - mens de nye bygningers ”lyskasser” er for voldsomme og fremmede i områdets eksisterende bygningsmasse.

 

Ref. Dan Møller

 

 Referat fra Bestyrelsesmøde d. 4.11.2020

Tilstede: Lars Ilsøe, Dan Møller, Hans Beksgaard, Anni Møller Christensen, Jacob Bastholm, Jørgen Baungaard, Flemming Just og Erik Henriksen

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

 

 

2. Meddelelser fra formanden: Lars oplyste, at foredraget med Jacob Kieffer d. 22.10 blev afviklet på bedste vis med et godt besøgstal.

Grundet meget få – 2 personer i alt- tilmeldinger blev turen til Esbjerg Museums Holocaustcenter aflyst.

SAMMUS har aflyst regionalmøde d. 24/11  i Ribe

By, Marsk og Geest er nu tilgængelig på Museets hjemmeside.

 

3. Afholdelse af arrangementer i november/december

Julemødet d. 25/11 bliver uden den traditionelle servering af smørrebrød i pausen. Da der ikke må ske servering i andre lokaler, vil der blive serveret kaffe samt en godbid i salen.Anni, Lars Dan og Jacob deltager. Tilmelding op til 44 + bestyrelse og taler.

Der udspandt sig en længere debat om afholdelse af årets bogbazar med eventuel afholdelse på Museet Ribes Vikinger.Toldboden er udelukket på grund af for lidt plads til kunder, og  Erik og Lars vil ikke kunne medvirke de annoncerede tidspunkter. Et flertal besluttede at aflyse årets bogbazar.

 

4. Orientering om Museumsklub

Flemming Just redegjorde på god vis om de tanker, der ligger bag en mulig oprettelse af en museumsklub og refererede bl.a. til igangværende museumsklubber. Grundlæggende er det tanken at ændre begrebet kunder til medlemmer samt skabe kontakt til flere målgrupper, fx erhvervskunder, børnefamilier og personer uden for lokalområdet. Dette kan bl.a. ske ved et årskort, der sikrer medlemmerne en række goder. Museumsklubben skal bl.a. tilbyde løbende information om og fri adgang til udstillinger, aktiviteter og særudstillinger, samt tilbud om Levende Viden. Ideen med Museumsklubben er at oprette et enkelt, digitalt system, der kan gøre kommunikationen mellem Sydvestjyske Museer og medlemmer af Museumsklubben enkel og effektiv. Prisen for medlemskab for 1 person med ret til en gæst ca 400 kr.

Efterfølgende fandt der en god og saglig drøftelse sted. Museumsklubben blev ikke set som en konkurrent til Det antikvariske Selskab. Medlemskab i Selskabet er væsentligt billigere  og har også andre tilbud. Selskabet varetager med foredrag og udflugter og gratis adgang til museets udstillinger den lokale interesse og baggrund for SJMsvirksomhed. Museumsklubben vil mere henvende sig til folk uden for lokalområdet.

Flemming Just lovede en fortsat dialog med Selskabet, når planerne får en mere konkret udformning.

5. Evt. Lars melder ud om pakning af forårsnummeret af DET SKER.

 

Ref. Erik Henriksen

 

 Referat fra Bestyrelsesmøde d. 04.03.2020.

Tilstede: Lars Ilsøe, Anni Møller Christensen, Jacob Bastholm, Flemming Just og Erik Henriksen

Fraværende med afbud: Dan Møller, Hans Beksgaard, Jørgen Baungaard.

1.  Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.

2.  Meddelelser fra formanden. Lars berettede om foredraget om Saxo - et spændende foredrag, som havde samlet knap 100 tilhørere. Fastelavnsarrangementet blev trods regn og blæst afviklet på bedste vis i Toldbodens Gård - 65 børn og voksne have fundet vej til tøndeslagningen.

Selskabet var til stede ved afskeden for Mogens Hansen Bramming Egnsmuseum ligesom Selskabetsendte en buket i forbindelse med en af Selskabets trofaste udbringere, der er afgået ved døden. Selskabet er inviteret til forårsmarked (salg af bøger) i Quedens Gård d. 04.04, men har grundet andre gøremål måtte takke nej. Lars har været i bogdepotet for at tjekke mulige vandskader, men alle bøger står tørt og godt.

En enig bestyrelse bakker op om forslaget til at Claus von Carnap-Borheim indtræder i bestyrelsen for Sydvestjyske Museer.

3. Økonomisk status. Selskabet har et indestående på 119.665,oo kr. Der er sendt rykkere ud for kontingent, og der resterer stadig omkring 40 indbetalinger. Lars omdelte regnskabet for 2019 og her udspandt der sig en drøftelse omkring udgivelse/betaling for By, Marsk og Geest. 52 af Selskabets medlemmer har hentet By, Marsk og Geest. Flemming Just oplyste at der arbejdes på at gøre By, Marsk og Geest digitalt - et forslag som Bestyrelsen kunne bakke op om. Selskabets økonomi er stram bl.a. grundet øgede udgifter til porto og annoncering, og der var enighed om at forslå en mindre kontingentforhøjelse på Generalforsamlingen d. 11.03.

4.  Generalforsamlingen. Svend Tougård har indvilliget i at være ordstyrer. Anni og Jacob er på valg og begge modtager genvalg. Henrik Præstholm modtager genvalg som revisor. Lars er i gang med at finde kandidater til den ledige post som suppleant. Der serveres sædvanen tro gratis øl, vand, kaffe og the til Generalforsamlingen.

5.  En enig bestyrelse indstiller Hans Beksgaard til bestyrelsen for Sydvestjyske Museer. Hans erstatter Dan Møller, der efter to perioder skal forlade Bestyrelsen.

6.  Forårsprogrammet 2020.

16.04. Heksejagt og heksemuseum. Lars indleder.

05.05. Rundvisning på Jacob A. Riis Museum. Erik er ansvarlig for tilmeldinger samt kontakt til Flemming Just. I tilfælde af mange tilmeldinger gentages arrangementet dagen efter.

05.06. Grundlovsmøde i Bispehaven. Der foreligger ikke endelig aftale om talere - Lars orienterer når tingene er faldet på plads. Der bliver brug for frivillige til at hjælpe med borde, bænke m.m.

13.06 : Udflugt til Forsorgsmuseet i Svendborg. Lars og Erik er ansvarlige for turen, og Lars står for tilmeldinger til turen.

7. Efterårsprogram 2020. Der blev bragt en del emner i spil under dette punkt. Foredrag om de stridbare danskere, foredrag om økohavet og stormfloder, danske middelalderkirker, foredrag om Grønland,besøg på Holocaustmuseet i Esbjerg, besøg i Frøslevlejren, besøg på Moesgård. Der arbejdes videre med de forskellige muligheder for arrangementer.

8. Lars orienterede om de dårlige lydforhold i foredragssalenhvilket har med de anvendte mikrofoner at gøre. Der er brug for en ny type mikrofon, og Flemming Just tilkendegav at han ville tage sig af dette problem.

9. Nyt fra Sydvestjyske Museer. Flemming Just kunne berette at Heksemuseet åbner d. 19.06 og der arbejdes med planer for åbningen, hvor man gerne vil invitere mange mennesker. Der nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med en total fornyelse af Museet Ribes Vikinger - dette bl.a. i samarbejde med Museet på Moesgård. Ribes Vikinger skal tænkes ind i helt nye sammenhænge og det gælder såvel Museet som de tilhørende udenomsarealer. Lejligheden i Toldboden sættes til udlejning - det er et krav i forbindelse med modtagelse af bygningstilskud.

Man er ligeledes gået i gang med udarbejdelse af planer for udvidelse af Magasinet, der på sigt skal rumme genstande fra de fire statsanerkendte museer i Esbjerg Kommune. Der er også sat gang i arbejdet med at fusionere Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Sydvestjyske Museer.

10. Evt. I forbindelse med Folkemødet om Genforeningen bliver der brug for frivillig hjælp til foredragene på Museet Ribes Vikinger. Lars vil på et senere tidspunkt rundsende nærmere information.

 

Næste Bestyrelsesmøde afholdes d. 02.04.2020 kl. 16.00 på Museet Ribes Vikinger.

Ref. Erik Henriksen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 08.01.2020.

 

Tilstede: Lars Ilsøe, Hans Beksgaard, Anni Møller Christensen, Jacob Bastholm, Jørgen Baungaard, Flemming Just og Erik Henriksen.

Fraværende med afbud: Dan Møller.

 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden. Lars Ilsøe kunne berette om en særdeles vellykket bogbazar med et salg på ca. 14.000,oo kr. Pakningen af program og publikationer i december måned forløb på allerbedste vis. I anledning af Mogens Bencards 90 års fødselsdag har Selskabet sendt en hilsen.

3. Økonomisk status: Kassebeholdning 8.895,oo kr. Indestående på konto 74.068,oo kr. Hans Beksgaard gjorde sig betragtninger over to udgiftsposter som er steget markant. Det drejer sig om portoen, der er steget til 60,oo kr. pr. udsendelse i december. Ligeledes er udgiften til trykning af publikationer steget markant. Hans Beksgaard opfordrede til at Bestyrelsen kigger grundigt på disse udgiftsposter, og der var enighed om at dette punkt sættes på dagsordenen til bestyrelsesmødet før Generalforsamlingen.

4. Aftale om betaling til de to nye museer. Lars Ilsøe og Dan Møller har haft et meget konstruktivt møde med direktør Flemming Just, hvor man drøftede forskellige modeller, der betyder at Selskabets medlemmer fremover har gratis adgang til såvel Jacob A. Riis Museet som Heksemuseet. Lars Ilsøe forelagde forslaget, der betyder at Selskabet betaler en fast årlig ydelse, hvorefter Selskabets medlemmer har gratis adgang til de to museer. En enig bestyrelse kunne bakke op om forslaget.                                                                                                                        Flemming Just bekræftede, at Selskabets medlemskort er gyldigt fra 1. januar til 1. februar i det følgende år med fri adgang til alle Sydvestjyske Museers udstillinger og museer. Dette er praktisk for udbringning af medlemskort i løbet af januar.

5. Forårsprogrammet.                                                                                                                    

23.01.  Foredrag om Saxo. Dan indleder. Lars, Anni og Erik deltager.                                                
23.02
.  Fastelavnsfest. Afholdes i Toldbodens Gård. Dan og Erik er ansvarlige.                            

11.03.  Generalforsamling. Alle deltager.                                                                                      
05.05
.  Rundvisning Jacob A. Riis Museet. Erik ansvarlig for tilmeldinger.                                   
05.06.  Grundlovsmøde. Der foreligger ikke endeligt program. Lars opfordrede til at give en praktisk hånd med ved forberedelsen af mødet.                                                                              
13.06.  
Udflugt til Forsorgsmuseet, Svendborg. Lars og Erik er turledere. Lars er ansvarlig for tilmelding til turen.

Evaluering årets publikationer.

Det sker. Generel tilfredshed med såvel typografi som billeder. Selskabets aktiviteter har fået en god og iøjefaldende placering. Det blev påpeget at den sorte bjælke med tekst under fotografierne skabte en uheldig virkning.

Levende Viden: Der var enighed om at Levende Viden fremstår som en spændende publikation med vidtrækkende og interessante emner. Der var generel tilfredshed med typografi og billeder -dog blev det påpeget at enkelte billeder og tekster var blevet meget mørke og i et enkelt tilfælde nærmest ulæselig. Der udspandt sig efterfølgende en konstruktiv debat om størrelsen af Levende Viden. Der var enighed om at Levende Viden er blevet bedre og bedre med årene, men har nu nået en størrelse, hvor det er realistisk at drøfte omfanget. Der var generel enighed om reducere størrelsen på Levende Viden ved at reducere antallet af artikler og/eller reducere i de enkelte artiklers længde, hvilket kan forbedre såvel læselighed som økonomi.

By, marsk og Geest. Enighed om at By, marsk og Geest fremstår i en flot udgave både hvad billeder og tekst angår. By, marsk og Geest er en meget velskrevet publikation til fagfolk, men ikke i udpræget grad målrettet til Selskabets medlemmer, hvorfor det bør overvejes, hvorvidt Selskabet økonomisk fortsat skal være involveret i trykning og udgivelse. Der fremkom i den konstruktive debat et forslag om fremover at lade By,marsk og Geest alene være en digital formidling.

7. Nyt fra Sydvestjyske Museer. Flemming Just kunne fortælle at der som følge af rotationsprincippet skal ske udskiftninger i Bestyrelsen for Sydvestjyske Museer. Man er for tiden i gang med at finde egnede kandidater til de kommende ledige poster i Bestyrelsen.                        
Arbejdet med Heksemuseet skrider planmæssigt frem, og der forventes officiel åbning d.19.06.  Arbejdet med at skabe udstillingen De første Kristne i Kannikegården er i en god udvikling - der er bevilliget fondsmidler og Flemming Just var optimistisk i forhold til det manglende restbeløb. Flemming Just orienterede endvidere om arbejdet med at udvikle Det gamle Rådhus. Der er givet en større bevilling til Museet Ribes Vikinger, og man går nu i gang sammen med Moesgård og et arkitektfirma at tænke Museet Ribes Vikinger ind i nyere og tidssvarende forhold. 

Kulturministeriet har givet en større bevilling til Magasinet, og det er tanken at Magasinet på sigt skal opbevare samlinger for de 4 statsanerkendte museer i Esbjerg Kommune: Kunstmuseerne i Ribe og Esbjerg, Fiskeri - og Søfartsmuseet samt Sydvestjyske Museer. Der arbejdes nu med en fusion mellem Byhistorisk Arkiv i Esbjerg (og Ribe) og Sydvestjyske Museer - en meget omfattende proces.                                                                                                                     Sluttelig nævnte Flemming Just at Kulturarvstyrelsen har været på et to dages evalueringsophold i Ribe og har vurderet Sydvestjyske Museers virksomhed. Det er der kommet en meget flot kvalitetsrapport ud af, hvor Sydvestjyske Museer får de allerbedste vurderinger, og Flemming Just kunne i sagens natur være yderst tilfreds med denne kvalitetsvurdering.

8.  Evt. Der var ingen punkter til eventuelt.

Næste møde finder sted Onsdag d. 04.03 kl. 16.00 på Museet Ribes Vikinger.

 

Ref. Erik Henriksen


Referat fra 
Bestyrelsesmøde d.2.10.2019.

Tilstede. Lars Ilsøe, Dan Møller, Hans Beksgaard, Anni Møller Christensen, Jacob Bastholm,  Jørgen Baungaard og Erik Henriksen.

Fraværende med afbud: Flemming Just.

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden.                                                                                   
Havnerundfarten i Esbjerg havde samlet 58 deltagere, der fik en meget udbytterig og spændende rundfart på Esbjerg Havn med en rigtig god og engageret guide. Foredraget med Søren Sindbæk og Jesper Olesen var en stor succes, der havde samlet 95 deltagere. Der indkommer stadig mange bøger til bogbazaren. Der har været et problem med fugt i kælderen - problemet er nu løst ved at alle bogkasser står på paller. Der afholdes bogsalg ved Høstmarkedet d. 5.10 og 6.10 - Lars udarbejder en vagtplan.

3. Økonomisk status.                                                                                                                    
Hans oplyste at Selskabet pt. har et bankindestående på 93.429,00 kr. samt en kassebeholdning på 3.479,00. I forbindelse med foredrag har Selskabet fået 6 nye medlemmer. Hans foreslog at vi ved fremtidige arrangementer ikke kræver betaling for kaffe og the, men alene tager penge for øl og vand - Bestyrelsen var enig i dette forslag, som blev vedtaget.

4. Efterårsprogrammet.                                                                                                                
29.10
. Damhusskatten. Lars indleder. Anni, Hans, Jacob og Erik er tilstede.                               
28.11. Dobbeltarrangement. Lars indleder. Erik ansvarlig for indkøb samt hjælp til smørebrød.        
 
7.12 - 8.12. Bogbazar. Lars udarbejder vagtliste for dagene.

5.  Forårsprogrammet 2020.                                                                                                          
23.01  Professor Lars Boje Mortensen om Saxo.                                                                            
23.02. Fastelavnsfest. Det blev drøftet hvorvidt Fastelavnsfesten skulle flyttes til Museet Ribes Vikinger, men der var enighed om at bibeholde arrangementet i Toldbodens Gård.                     
11.03. Generalforsamling. Claus Feveile og Morten Søvsø giver oplæg.                                      
16.04.  Lulu A. Hansen om tankerne bag Heksemuseet.                                                                          
Maj måned. Rundvisning(er) på Jacob A. Riis Museet.                                                                  
05.06.  Grundlovsmøde i Bispehaven.                                                                                                
13.06.  Tur til Forsorgsmuseet/ fattiggården i Svendborg samt Sct. Knuds Kirke i Odense.

6. Nyt fra Sydvestjyske Museer.                                                                                                              
Der har været afholdt bestyrelsesmøde d. 04.09. Dan kunne oplyse, at der næste år sker en del udskiftninger i Bestyrelses, idet flere medlemmer efter 4 perioder (rotationsprincip) nu forlader Bestyrelsen. Sydvestjyske Museer har udarbejdet arbejdspapirer for hhv. Samlingsstrategi og Formidlingsstrategi. Under dette punkt udspandt der sig en drøftelse omkring entre til Jacob A. Riis Museet for Selskabets medlemmer. Bestyrelsen enedes om at Lars og Dan udarbejder et oplæg med henblik på en senere drøftelse.                                                                                                                 

7. Eventuelt.                                                                                                                                           
Når det bliver aktuelt med pakning af program / kontingentopkrævning vil Lars indkalde til en mødedato.                                                                                                                                              Der aftaltes ikke en ny dato for bestyrelsesmøde.

Ref. Erik Henriksen                                                                                                              


Referat fra Bestyrelsesmøde d. 1
4.08.2019.

Tilstede: Lars Ilsøe, Dan Møller, Hans Beksgaard, Anni Møller Christensen, Jacob Bastholm, Jørgen Baungaard, Flemming Just
og Erik Henriksen.

 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden. Lars Ilsøe indledte med at mindes Selskabets tidligere kasserer Flemming Holm, der var afgået
ved døden d. 18.07. 
Bestyrelsen var repræsenteret ved begravelsen, hvor præsten nævnte Flemming Holms store glæde ved at
være i Bestyrelsen.                                                                                        
Udflugten til Hedeby var meget vellykket og ikke mindst forevisningen af alteret i Løjt Kirke var en stor 
oplevelse. Mange af
deltagerne udtrykte stor tilfredshed med arrangementet. Der kommer 
stadig bøger til årets bogbazarbøgerne er i meget fin stand, 
og
 der er mange spændende emner blandt de indkomne bøger. Lars gav herefter ordet til Hans Beksgaard, der er repræsenteret i
arbejdsgruppen, der forbereder folkemødet om Genforeningen i 2020. Hans 
gav en orientering om det hidtidige forløb og kunne 
konstatere at der bliver tale om mange forskelligearrangementer med forskellige indfaldsvinkler.

3. Økonomisk status: Hans Beksgaard gav udtryk for at Selskabets økonomi virker tilfredsstillendeog de iværksatte
besparelser virker på en god måde. 
Selskabet har et bankindestående på 108.357 kr. samt en kontantbeholdning på 2.182 kr.
Der har været fremgang i 
medlemstallet - denne fremgang kan bl.a. skyldes det nye Jacob A. Riis Museum.

4. Efterårsprogrammet 2019.

27.08.  Havnerundfarten er fuldt besat, og der er oprettet venteliste. Lars og Erik er ansvarlige for turens afvikling.                                                                                      
25.09.  Dan Møller indleder aftenens foredrag. Lars, Anni, Hans, Jacob og Erik
5 - 6.10. Lars og Erik sørger for bøger til Høstmarkedet. Lars udsender vagtliste, hvor man kan tilmelde
29.10.  Lars indleder foredraget. Anni, Hans, Jacob og Erik deltager.

28.11.  Lars indleder foredraget. Erik er ansvarlig for indkøb samt arbejdsliste.

7 - 8.12. Lars, Jacob og Erik sørger for afhentning/opsætning af bøger. Lars udarbejder en vagtplan.

5. Forårsprogrammet 2020. Der blev bragt en del spændende emner på banen inklusive en forårsudflugt. Lars vil lave en aftale
med 
Jacob Kieffer om et foredrag om Middelalderens kirker. Herudover blev to arrangementer datosat : Fastelavnsfest d. 23.02 
samt Generalforsamling d. 11.03. For så vidt angår Fastelavnsfesten skal det afklares, hvorvidt tøndeslagningen kan afvikles 
indendøre på Museet. Der arbejdes videre med de fremkomne forslag og punktet tages op ved næste bestyrelsesmøde.

6.  Nyt fra Sydvestjyske Museer. Flemming Just kunne fortælle om en meget vellykket åbning af Jacob A Riis Muset, hvor der 
fra alle sider blev udtrykt stor anerkendelse og ros af det nye 
museumIkke mindst filmen om Jacob A Riis har fået stor
anerkendelse. 
Presseomtalen har været rigtig god, og Museet har siden åbningen væres særdeles godt besøgt. Der har været stor
interesse fra bl.a. uddannelses
institutioner (Sydjysk Universitet, Ribe Katedralskole) for at kunne bruge Museet i
undervisningsøjemed.  
Arbejdet med det kommende Heksemuseum skrider godt frem og samarbejdet med Moesgård fungerer
fint. Der satses på en officiel åbning
 d. 12.06.2020Flemming Just nævnte tre andre projekterder nu arbejdes med. Det drejer
sig om 
en udstilling om de første kristne med baggrund i de fritliggende udgravninger i Kannikegården. Der arbejdes ligeledes
med planer for Det 
gamle Rådhus ligesom der er gjort tanker om en kommende renovering af Rosenhaven.

Evt.  Der var ingen punkter under eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 02.10.2019 kl. 16.00 på Museet Ribes Vikinger.

 
Ref.  Erik Henriksen                                                                                                                                         2.                                 

 Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 08.05.2019.

 

Tilstede: Lars Ilsøe, Dan Møller, Anni Møller Christensen, Hans Beksgaard, Jacob Bastholm og Erik Henriksen.  

Fraværende med afbud: Jørgen Baungaard.

 

Pkt. 1. Konstituering af Bestyrelsen.                                                                                                    
Lars Ilsøe fortalte at den nyvalgte kasserer Torben Hestehave har frasagt sig jobbet som kasserer af personlige årsager. Lars Ilsøe havde efterfølgende kontaktet Hans Beksgaard, der har indvilliget i at overtage jobbet som kasserer. 
Bestyrelsen godkendte efterfølgende valget af Hans Beksgaard.          Der er hermed skabt en ledig plads som bestyrelsesmedlem og Lars Ilsøe kunne oplyse at han havde kontaktet suppleant Jacob Bastholm om at indtræde i Bestyrelsen, hvilket Jacob Bastholm har sagt ja til. Bestyrelsen kunne herefter godkende valget af Jacob Bastholm til bestyrelsen.

Pkt. 2. Betaling for medlemmer ved besøg på Jacob A Riis Museet og Heksemuseet.                          
Lars Ilsøe refererede til det sidste bestyrelsesmøde, hvor Flemming Just havde oplyst at Selskabets medlemmer skal betale entre ved besøg på de to nye museer.

Det er Bestyrelsens klare holdning at Selskabets medlemmer bør have fri adgang til såvel Jacob A Riis Musset som Heksemuseet. Der udspandt sig en god og konstruktiv debat, og Bestyrelsen bemyndigede Lars Ilsøe og Dan Møller til at tage kontakt til direktør Flemming Just og drøfte den opståede situation omkring betalingen til de to nye museer.

Evt.  Lars Ilsøe kunne oplyse at begge talere nu er fundet til Grundlovsmødet i Bispehaven d. 05.06. Der bliver tale af Ingeborg Svennevig, Direktør for de kulturhistoriske Museer i Holstebro samt Torben Vind Rasmussen, formand for efterskoleforeningen.

Lars Ilsøe efterlyste frivillige hjælpere til arrangementet. Jacob Bastholm, Hans Beksgaard og Erik Henriksen gav tilsagn om at være frivillige medhjælpere.

 

Ref. Erik Henriksen.

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 04.04.2019.

 

Tilstede : Lars Ilsøe, Dan Møller, Torben Hestehave, Hans Beksgaard, Jørgen BaungaardJacob Bastholm, Flemming Just og Erik Henriksen.

Fraværende med afbud: Anni Møller- Christensen.

 

1.  Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.

2.   Meddelelser fra formanden. Lars kunne fortælle at vores hjemmeside er blevet opdateret og fungerer på bedste vis. Der kommer stadig mange bøger til bogbazaren, og mange af bøgerne er i en meget fin kvalitet. Lars og Erik har aflagt besøg hos Flemming og Benedikte og overrakt gave fra Bestyrelsen. Flemming og Benedikte var meget glade for besøget, og det blev til mange gode snakke. Flemming sender sine varmeste hilsener til Bestyrelsen med tak for erkendtligheden.

3.   Økonomisk status. Indestående i bank: 119.586 kr. Kassebeholdning: 3.165.                                
Lars har
 gennemgået medlemslisten meget nøje og Selskabet har dags dato 711 medlemmer. Der er stadig restanter, og i de tilfælde, hvor der er sendt rykker uden respons, vil personerne blive slettet af medlemslisten.                                                                                                                                    
Lars og Torben mødes i en nær fremtid, hvor der bliver lavet egentlig overdragelse af kassererjobbet til Torben.

4.   Forårsprogrammet 2019. Erik indleder foredraget om Jacob A. Riis Museet. Der er endnu ikke sat navne på talere til Grundlovsmødet - så snart der foreligger mere konkret vil Lars informere Bestyrelsen. Anni og Lars er turledere på ekskursionen til Hedeby -  Erik er ansvarlig for tilmeldinger til turen.

5.   Efterårsprogrammet 2019.                                                                                                              
August:
 Havnerundfart i Esbjerg. Torben er godt i gang med planlægning samt diverse kontakter.   Der arbejdes med lørdag d. 17.08 eller lørdag d. 24.08 - eventuelt en hverdag. Det blev aftalt at der sker buskørsel fra og til Ribe.                                                                                                                 
September: Northern Emporium udgravningen ved Kunstmuseet. Søren Sindbæk og Jesper Olsen. Lars aftaler den konkrete dato.
Oktober: 5 og 6. oktober: Høstmarked, hvor vi deltager med bogsalg. Lars og Erik er ansvarlige.              
Foredrag om 
Damhusskatten ved Claus Feveile. Lars aftaler den konkrete dato.                              
November: Dobbeltforedrag  d. 28.11: Søren Mulvad: Kaptajn Poulsen fra Ribe. En eller to detektorførere om deres arbejde med metaldetektorer. Servering af smørrebrød og drikkevarer.                     December:                                                                                                                                       
Lørdag d. 07.12 kl. 10 - 16.00 og søndag d. 08.12 kl. 12 - 16.00 (evt. fra kl. 11): Bogbazar.          

6.  Nyt fra Sydvestjyske Muser. Flemming Just kunne berette at 2018 har været et økonomisk godt år for SJM, idet regnskabet for 2018 udviser et overskud på ca. 600.000 kr. Samtidig har året også bragt en markant nedgang i besøgstallet, der er faldet med 15 %. Der er indgået en ny samarbejdsaftale med Museet på Sønderskov ligesom der er truffet en associeringsaftale med Fanø. I forhold til Billund kommune er der indgået en aftale om fremtidig betaling for ydelser fra Sydvestjyske.  Der er ansat en butiksleder til det kommende Jacob A. RiismuseumDer arbejdes meget konkret på at skabe indtægtsgivende aktiviteter for SJM - dette varetages bl.a. af Kenneth Mørk. I samarbejde med menighedsrådet ved Domkirken arbejdes der med konkrete planer for hvorledes der kan indrettes en udstilling om de første kristne i KannikegårdenI forbindelse med Toldboden tænkes denne inddraget i et kommende Heksemuseum, og der er sendt fondsansøgninger til dette. Den 27.06 åbnes Jacob A. Riismuseet officielt og d. 28.06 er der gratis adgang for medlemmer af Det antikvariske Selskab.                                                                                                                  Flemming Just kunne fortælle at der i weekenden 08 - 09.06 afholdes Middelaldermarked i  RibeI den forbindelse vil der blive holdt tre miniforedrag, hvortil der er gratis adgang.

7.  Eventuelt. Der var ingen punkter under eventuelt.

 

         Næste møde afholdes Onsdag d. 14.08.2019 kl. 16.00 på Museet Ribes Vikinger.

 


Referat fra Bestyrelsesmøde d. 17.01.2019.

Tilstede: Lars Ilsøe, Dan Møller, Anni Møller Christensen, Hans Beksgård, Flemming Just og Erik Henriksen.

Fraværende med afbud: Flemming Holm, Jacob Bastholm.

Fraværende uden afbud: Jørgen Baungaard.

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.

2.  Meddelelser fra formanden. Lars kunne berette at årets første foredrag havde været et tilløbsstykke med 130 deltagere. Der er fortsat problemer med IT systemet i foredragssalenmendet forventes snart udbedret. Hans Beksgård nævnte under dette punkt at vi som bestyrelse skal have kendskab til planer vedr. evakuering af salen, herunder flugtveje m.m. Der var enighed om vigtigheden i dette punkt som vil blive taget op på et senere tidspunkt. Lars omtalte det vellykkede julemøde - især gættelegen om genstande havde vakt stor glæde hos deltagerne.                                                                                                                                           Bogbazaren var forløbet på bedste vis og havde givet et pænt overskud. Lars og Erik arbejder for tiden med at bringe orden i bogkælderen. Selskaber har rigtig gode forhold i kælderen og samarbejdet med pedellen fungerer på allerbedste vis.

3. Økonomisk status.  Indestående i bank: 68.000,oo kr., i kassen 4.377,oo kr. I fremtiden angivesmedlemskortets gyldighed til 01.02 på selve kortet.

4. Forårsprogrammet:                                                                                                                            
D. 05.02: Fæstedskatten. 
Deltagere Anni, Lars, Hans og Erik.                                                             

D03.03: Fastelavn. Dan og Erik ansvarlige, Lars og Hans vil gerne hjælpe til. Under punktet blev det drøftet hvorvidt Fastelavnsarrangementet kan afholdes indendørs. Der blev skitseret forskellige muligheder, men årets arrangement holdes i Toldboden som annonceret.                                             

D. 13.03: Generalforsamling: Alle aftaler er i hus og alle bestyrelsesmedlemmer forventes at deltage i Generalforsamlingen.                                                                                                             

D. 22.05 : Jacob A. Riismuseet: Lars, Anni, Dan og Erik deltager.                                              

D. 05.06 : Grundlovsmødet. Planlægningen er i fuld gang, Lars deltager på vegne af Selskabet.        

D. 15.06 : Ekskursion til HedebyLars og Erik er tovholdere.                                                        

5. Evaluering af Museets publikationer.                                                                                              
Det 
sker: Generel tilfredshed med Det sker - tydelig tekst, god layouog fint billedmateriale. Det kunne være ønskværdigt med en mere tydelig overgang fra den ene forening til den anden. En enkelt fejl i teksten vedr. udstillingen d. 06.04 – udstillingen afholdes på Museet Ribes Vikinger.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Levende viden: Generel tilfredshed med Levende viden. Sprog og indhold rammer et bredt interessefelt. Billedmaterialet er meget fint i opsætningen, og spredningen i teksterne vurderes som en kvalitet ved publikationen. Det er vigtigt at Levende Viden lægger vægt på den gode fortælling

By, marsk og Geest: Generel tilfredshed med By, marsk og Geest fraset en enkel artikel som indeholder for mange gentagelser. Der udspandt sig en debat om begrebet fagfællebedømmelse med hensyn til såvel Levende Viden som By, Marsk og Geest. 

Nyt fra Sydvestjyske Museer: Museets ledelse har iværksat en ny,omfattende strategiplan, Det Næste Trin, som skal bringe museets samlede virksomhed op på et højere trin. Der er stort fokus på at udvikle klare og selvstændige profiler for udstillingsstederne, iværksættelse af en omfattende digital strategi, en ny forskningsstrategi og en samlet markedsførings - og kommunikationsstrategi. Hertil kommer formulering af en frivillig politikPå et strategiseminar for Bestyrelsen i juni skal disse emner diskuteres, således der kan vedtages en række nye planer i løbet af efteråret. En del af strategiarbejdet handler om, hvordan vi i endnu højere grad kan stille vores vidensressourcer og materialer til rådighed for offentligheden. Derfor går vi nu i gang med et udviklingsprojekt omkring tilgængeliggørelse af hele eller dele af vores genstands - og billedsamling.                                                                                                                                  Marketingschef Kenneth Mørk vil skabe et stort julemarked i hele december måned på Museet Ribes Vikinger. Han vil gerne i dialog med Selskabet herom. Det er tanken, at en del af overskuddet skal gå til velgørende formål, og vi skal forsøge at finde en virksomhed, der vil doble op.                 

Planerne for indretning af Toldboden har ændret sig. Det har vist sig vanskeligt at begejstre fondefo9r tanken om et tredje museum Ribe og Verden. Derfor, men lige så meget fordi vi tror heksetemaet vil blive meget stort og efterspurgt, er tanken nu, at vi vil skabe en tilføjelse til Heksemuseet, hvor vi fokuserer på magi.                                                                                             

Vi vil gå i gang med at udvikle Det gamle Rådhus til et udstillings - og mødested, hvor vi på 1. sal vil have mindre og skiftende udstillinger med fokus på temaer fra Ribes historie efter år 1200. I samtaleværelset vil vi indrette en vægterstue / et vægtermuseum. Vi vil sammen med Venskabsbyforeningen, som har et lokale på 1., sal søge at indrette en mere spændende udstilling og sammen med foreningen vil vi søge Therkel Jørgensens fond.

Eventuelt. Her drøftedes muligheden for et foredrag med Søren Sindbæk og Jesper Olsen med henblik på status over de seneste fund i Ribe - bl.a. fra Northern Emporium.                                                                                                                                                                                           

Maria Østerby, SJM er ved at færdiggøre en afhandling om hvorfor hekse  og trolddomsprocesser pludselig ophørte. Hendes afhandling kunne være et oplagt emne for et foredrag.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 07.03.2019 på Museet Ribes Vikinger.

 

Ref. Erik Henriksen                                                                                                                                                           

 


Referat fra Bestyrelsesmøde d. 15.08.2018.

 

Tilstede: Lars Ilsøe, Flemming Holm, Dan Møller, Anni Møller-Christensen, Hans Beksgaard, Jørgen Baungaard og Erik Henriksen.

Fraværende med afbud: Flemming Just.

Dagsordenen blev godkendt.

1. Meddelelser fra formanden. Lars Ilsøe udtrykte stor tilfredshed med pakningen af efterårsprogrammet, ligesom han udtrykte tilfredshed med trykning og layout af efterårsprogrammet. Senere på året evalueres Det Sker sammen med de øvrige publikationer. Lars omdelte den nyoptrykte brochure for Det antikvariske Selskab, og brochuren blev godt modtaget af Bestyrelsen.

Lars omtalte de nye regler som Persondataloven har medført - regler, der også har betydning for Det antikvariske Selskabs håndtering af personfølsomme oplysninger. Der vil blive udarbejdet et notat til hjemmesiden, hvoraf håndteringen af disse oplysninger vil fremgå..

Grundlovsarrangementet i Bispehaven var en stor succes, og Det antikvariske Selskab fortsætter samarbejdet med de øvrige parter, der er involveret i dette arrangement.

2. Økonomisk status. Flemming Holm kunne fortælle at Selskabets likvide beholdning er på 69.000,oo kr. – heraf 2.500,oo kr. i kontantbeholdning. Selskabet har fortsat en stram økonomi, men der er sket en bedring i den økonomiske situation. Der har på det seneste været en tilgang af 6 medlemmer. Via en donation fra Terkel Jørgensens fond kan Selskabet nu indkøbe en ny og forbedret printer. Flemming og Lars arbejder med dette indkøb.

3. Efterårsprogram 2018.                                                                                                                  
D. 25.08: Udflugt til Kongernes Jelling. Der er pt. 33 tilmeldte, hvilket betyder at turen gennemføres som planlagt. Lars og Erik er 
tovholdere og turledere.   

D. 13.09: Foredrag om New ZealandLars Ilsøe indleder. Jacob og Flemming deltager.

D. 10.10: Foredrag om digital museumsformidling. Anni indleder. Lars, Flemming, Jacob og Hans deltager.

D. 20.11: Om Sydvestjyske Museers samling. Erik indleder. Lars, Flemming, Anni, Jacob, Hans og Jørgen deltager. Erik sørger for indkøb samt indkaldelse af smørrebrødsaktivister.

D. 8.12 - 9.12: Lars sørger for indkaldelse af mandskab til såvel opsætning samt salg af bøger i åbningstiden. Lars nævnte at Selskabet på det seneste har modtaget virkelige flotte bogdonationer – ikke mindst mange flotte kunstbøger.
4.Høstmarkedet d. 29. - 30.09. Det antikvariske Selsskab har lejet en bod på det loppemarked, som arrangeres af Quedens Gård. Der vil blive solgt bøger begge dage, og Lars og Erik sørger for udvælgelsen af bøger. Lars skriver rundt mht. deltagelse i salget såvel lørdag som søndag.

5. Nyt fra SJM (inkl. reference til notat fra Flemming Just)Dan Møller refererede fra afholdt Bestyrelsesmøde d. 19.06. Indenfor de næste to år skal der ske en række nyvalg til Bestyrelsen, idet valgperioden (max. 4 x 2 år) udløber for en del af de nuværende medlemmer. Byrådet har endeligt godkendte tilbagekøbet af Toldboden.

Man havde på Bestyrelsesmødet drøftet såvel Vision - som strategiplaner. Der var bred enighed om at øge markedsføringen af Sydvestjyske museer, hvorfor det er besluttet at ansætte en person, der skal vare tage den kommende markedsføring.

Der er meget travlt i arkæologienheden. Første del af site Esbjerg skal undersøges - det er et område der totalt dækker 2,8 mio. kvm. Første del skal være afsluttet d. 01.02.19 og dette betyder ansættelsen af 10 unge arkæologer.

6. Evt. Lars Ilsøe foreslog en udflugt til det nyrenoverede Hedeby i foråret 2019, og der skal forinden holdes et oplæg om Hedeby. Morten Søvsø har peget på en spændende foredragsholder, hvis emne er Danmark Riges opståen Lars arbejder videre med såvel tur som foredrag. Der kom efterfølgende gode bud på kommende foredragsholdere, herunder et arrangement i forbindelse med åbning af det kommende  Jacob A Riis museum i juni 2019. Man enedes om at drøfte forslagene ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Næste Bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 04.10.2018 kl. 16.00 på Museet Ribes Vikinger. 

 

Ref. Erik Henriksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     2.


Referat fra Bestyrelses
møde d. 01.03.2018.

Tilstede: Lars Ilsøe, Flemming Holm, Anni Møller Christensen, Hans Beksgaard og Erik Henriksen.

Fraværende med afbud: Dan Møller, Jørgen Baungaard, Jacob Bastholm og Flemming Just.

Godkendelse af dagsorden.                                                                                        
Dagsordenen blev godkendt.

Meddelelser fra formanden.                                                                                    
Lars pointerede at dette møde var af stor vigtighed, idet Bestyrelsen skal forholde sig til Selskabets økonomi, som udviser et underskud, og der skal arbejdes med at reducere dette samt sikre en fremtid, der kan tage hånd om de opståede problemer. Lars pointerede at dette arbejde er alles ansvar, og han så frem til en god drøftelse med konstruktive løsningsforslag.  Lars, Dan og Erik havde deltaget i genåbningen af Esbjerg Museum efter endt ombygning og nyopsætning af udstillingerne - en rigtig god oplevelse med mange deltagere. Grundet vejrliget blev Tøndeslagningen aflyst, men der blev serveret varm chokolade og boller for de fremmødte, og der var en fin og god stemning samt forståelse for aflysningen.

Økonomisk status.                                                                                                       
Flemming fremlagde den økonomiske statuts. Indestående i bank er 65.000,oo kr. ogkassebeholdningen er på 6.400,oo kr. Flemming gjorde sig betragtninger over Selskabets økonomi - bl.a. henstår der en meget stor udgift til trykning af program og årsskrifter. Antallet af restanter er rimelig højt ligesom der har været et fald i medlemstallet. Flemming havde et udarbejdet forslag til et sparekatalog, og der udspandt sig en drøftelse om hvilke forslag i kataloget, der kan arbejdes videre med. Der var bred enighed om at der skal kigges nærmere på økonomien, ligesom der var enighed om at Selskabets kerneydelser - foredrag og ekskursioner i videst muligt omfang skal undtages for besparelser.

Forhøjelse af kontingent.                                                                                              
Lars foreslog at Bestyrelsen indstiller en kontingentforhøjelse til Generalforsamlingen. Der var enighed om en stigning på 25,oo kr. pr. medlem. Lars har orienteret Esbjerg Museumsforening om denne stigning, og Esbjerg Museumsforening finder det ikke relevant med en kontingent forhøjelse i forhold til deres medlemmer.    

Tilrettelæggelse af Generalforsamlingen.                                                                       
Lars kunne berette at Svend Tougård gerne vil være ordstyrer ligesom de øvrige aftaler om indlæg på Generalforsamlingen
 er på plads.

Efterårsprogrammet 2018.                                                                                         
Der blev drøftet konkrete emner til efterårets program – herunder ekskursion til Kongernes Jelling, foredrag om Grønland, mulige emner til Julemødet samt et foredrag om museumsformidling ved Mikkel Kirkedal. Der arbejdes videre med nærmere fastsættelse af de enkelte aktiviteter.

Nyt fra SJM.                                                                                                                   
Der var ingen emner til dette punkt.

Evt.                                                                                                                          
Ingen punkter til eventuelt.

 

Efterfølgende er det aftalt at der afholdes Bestyrelsesmøde Onsdag d. 04.04.2018 kl. 16.00 på Museets Ribes Vikinger.

 

Ref. Erik Henriksen

                                                                                 

Referat fra Bestyrelsesmøde afholdt d. 09.01.2018.                                                                   
Tilstede: Lars Ilsøe, Dan Møller, Flemming Holm, Anni Møller Christensen, Hans Beksgaard, Jørgen Baungård, Flemming Just og Erik Henriksen.                                                          Fraværende uden afbud: Jacob Bastholm.

1.  Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.

2.  Meddelelser fra formanden. Lars Ilsøe kunne berette om en meget vellykket Bogbazar, som har indbragt Selskabet 11.800,oo kr. Lars nævnte ligeledes de gode sponsorer som gør det muligt at indrette en god bazar - det drejer sig om STARK, Ribe Festudlejning samt sodavandsfabrikken FREM. Selskabet har i 2017 reduceret antallet af By, Marsk og Geest som følgende af mindre forbrug end forventet. Desværre må det konstateres at den ønskede økonomiske effekt ikke bliver helt så god, idet prisen for trykning er steget. Lars Ilsøe henledte opmærksomheden på at Esbjerg Museum åbner d. 19.01 efter endt renovering - ønsker man at deltage i åbningen, skal dette meddeles SJM.

3.  Økonomi. Flemming Holm kunne fortælle at regnskabet nu føres via Excel regneark, der giver en langt bedre oversigt. Selskabet har dags dato en beholdning på 82.500,oo kr. samt en kassebeholdning på 2.500,oo kr. Regnskabet for 2017 kommer til at balancere - dette ikke mindst i kraft af Bogbazaren.                                                                                                                               Nogle af de store udgiftsposter hidrører blandt andet fra trykning af programmer samt publikationer(53.000,oo kr.) samt porto (5.000,ookr). Der er slettet 43 restanter fra Selskabets medlemsliste. Flemming Holm udtrykte stor kritik af Selskabets nuværende bankforbindelse - det er meget besværligt at gennemføre ganske ordinære pengetransaktioner. Der var enighed i Bestyrelsen om at Flemming Holm undersøger eventuelle alternativer til den nuværende bankforbindelse med henblik på en mere smidig kundebetjening.

4. Evaluering af Det Sker, Levende Viden samt By, Marsk og Geest. Der blev udtrykt en genereltilfredshed med årets publikationer. Enighed om en flot layout, gode artikler og i programmet en tydelig opsætning af de enkelte aktiviteter. Hans Beksgaard gjorde sig nogle  betragtninger om den redaktionelle linje i Levende Viden, og om hvorledes formidlingen finder sted. Flemming Just takkede for de positive tilbagemeldinger, som han vil forelægge redaktionsgruppen.

5. Forslag om prøvemedlemskab og gratis/ rabat for unge. Under punktet udspandt der sig en god og konstruktiv debat med det tema om hvorledes vi som Selskab kan hverve nye medlemmer i en tid hvor medlemstallet er faldendeDer blev fremført ideer om en større synlighed, initiativer i forhold til børnefamilier, artikler i dagspressen, synliggørelse eks. ved uddeling af flyers og informationsmateriale. Kontingentet er i forvejen så billigt, at der ikke var opbakning til ideen om prøvemedlemskab/gratis medlemskab. Der var enighed om at dette punkt igen diskuteres ved næstebestyrelsesmøde og gøres til et punkt på Generalforsamlingen.

6.  Forårsprogram 2018:                                                                                                                      
24.01: 
Herregårde i Vestjylland. Lars, Dan, Anni. Erik møder kl. 18.45.                                            
06.02 : Ulven i vores historie, kultur og samtid: Jørgen Baungård indleder. Hans, Anni, Lars          
11.02:  Fastelavn: Erik, Lars, Hans. Erik er hovedansvarlig - briefer med Dan omkring aftaler og indkøb.                                                                                                                                                   08.03: Generalforsamling. Alle deltager - Dan deltager ikke.                                                        
11.04: 35 år med metaldetektor: Lars, Dan, Flemming, Anni og Erik.                                                    
26.05: Udflugt til Stadil Kirke og Sea War Museum: Lars, Flemming og Erik er ansvarlige.       
05.06: Grundlovsmøde i Ribe. Der kan blive brug for hjælp til diverse praktiske gøremål.
7. Nyt fra SJM. Dan Møller refererede fra bestyrelsesmøde afholdt d. 13.12.2017. Takket være fondsmidler har SJM været i stand til at købe den gamle Toldbod, som nu kan indgå i det samlede projekt for Quedens Gård. Der er ligeledes skaffet penge til etablering af Jacob A Riis Museet og projekteringen er gået i gang - Museet forventes åbnet juni 2019.                                                Budgetterne for de næste 4 år ser positive ud, og det samme gælder for regnskabet 2017. Der har i Bestyrelsen været en fornyet drøftelse af SJM - hvordan skal SJM profilere sig i forhold til de enkelte udstillingsstederog hvorledes skal den fremtidige formidling finde sted. 

Flemming Just supplerede og kunne fortælle at der sidst i januar afholdes et møde, hvor der på baggrund af visionsoplæg skal drøftes hvilken fremtid museerne skal tage hånd omMødet er arrangeret af Kulturministeriet og vil være med til at give en pejling på de kommende års indsats på det museale område.

Omkring Jacob A. Riis arbejdes der med en dokumentar udsendelse til DR ligesom der i forbindelse med Museet arbejdes på en præsentationsvideo. Flemming Just var positiv i forhold til etableringen af Heksemuseet og regner med at man om nogle måneder har finansieringen på plads. 

Flemming Just kunne oplyse at SJM i år har udgivet 6 publikationer. SJM overtager nu Det gamle Rådhus, og man er i gang med at udarbejde planer for anvendelsen af Rådhuset. Ripensersamfundet har givet udtryk for ønsket om at kunne optrykke forskellige artikler fra Museets publikationer. Flemming Just efterlyste arbejdskraft til Magasinet, hvor der forestår et meget stort arbejde med at solde den opgravede jord fra udgravningen ved Kunstmuseet.

Evt. Ingen punkter under eventuelt.

Næste møde af holdes torsdag d. 01.03 kl. 16.00 på Museet Ribes Vikinger.

 
Ref. Erik Henriksen


Det antikvariske Selskab.
                                         

Referat fra Bestyrelsesmøde afholdt d. 26.09.2017.

Tilstede: Lars Ilsøe, Flemming Holm, Dan Møller, Anni Møller-Christensen og Erik Henriksen.

Fraværende med afbud: Hans Beksgaard, Jørgen Baungård, Jacob Bastholm og Flemming Just.

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden. Lars kunne berette om en meget vellykket til Søby Brunkulslejer samt Uhre Kirke. Guiden i Søby Brunkulslejer havde været en enestående oplevelse. Arrangementet d. 21.09 i Catharinæ Kirke med Danmarks Radio havde været en god oplevelse, der havde samlet mange tilhørere og på samme vellykket vis var der lørdag d. 23.09 afviklet en tur til Mandø for frivillige, der havde siddet vagt under Kina udstillingen.

Lars havde deltaget i møde vedr. Grundlovsdag 2018, og der var enighed om at gentage succesen fra i år. Forskellige oplægsholdere var blevet drøftet, og der arbejdes videre med at finde en såvel mandlig som kvindelig oplægsholder.  Fremover vil publikationen Danske Museer alene tilgå formand og næstformand.

3. Økonomisk status. Flemming Holm kunne berette at Selskabet pt. har 63.111 kr. i indestående og kassebeholdningen er på ca. 1.000 kr. Der er stadig en del restanter, og det drøftedes hvorledes vi skal forholde os til restanter.

Flemming kunne oplyse at Selskabet har doneret 3.000,oo kr. til afholdelse af arrangementet d. 21.09, idet Sydvestjyske Museer uventet skulle finansiere et større beløb til arrangementet med Danmarks Radio.

Der udspandt sig en drøftelse af Selskabets økonomi, og herunder blev det besluttet at reducere indkøbet af By, Marsk og Geest. Hidtil har Selskabet indkøbt 200 eksemplarer, men vi kan konstatere at der kun er udleveret/sendt 52 eksemplarer. Fremover vil der blive indkøbt 100 .
Med henblik på næste års Generalforsamling skal bestyrelsen drøfte hvorvidt der kanindføres rabatordninger i forhold til kontingentet - bl.afor måske ad denne vej at kunne hverve nye medlemmer.

4. Forårsprogram 2018. Følgende emner/oplægsholdere foreslås:

Januar : Britta Andersen, Gl. Estrup om herregårde.

Februar: Niels Hein: Om ulve.  11.02: Fastelavnsfest i Quedens Gård.

Marts: Generalforsamling med to oplæg fra SJM udover Flemming Justs beretning.

April: Claus Feveile om detektorarkæologi på Nordøstfyn.

Maj: Ekskursion til Sea War Museum i Thyborøn.

5. Nyt fra SJM. Dan kunne berette om et nyligt afholdt strategiseminar. Dorthe Killerich og ledelsesgruppen ved Sydvestjyske Museer havde drøftet hvorledes den strategiske kommunikation omkring Sydvestjyske Museer skal tegne sig i fremtiden. Sydvestjyske Museer er i princippet en paraplyorganisation, der rummer adskillige udstillingssteder ligesom organisationen varetager forskningsmæssige opgaver.

Udfordringen er, hvorledes man kan tydeliggøre de enkelte udstillingssteder og derved skabe øget opmærksom omkring udstillingsstederne egenart. Der var fremkommet mange ideer, som der nu skal arbejdes fremadrettet med. 

Dan kunne oplyse at Sydvestjyske Museer havde to ønsker til det kommende års budget - dels midler til øget markedsføring, dels nybyggeri i forbindelse med Magasinet på Ørstedsvej. Begge ansøgninger var blevet afvist ved budgetbehandlingen.

6. Evt. Der var ingen punkter til eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 09.01.2018 kl. 16.00 på Museet Ribes Vikinger.

  •  

ref. Erik Henriksen.

 

   

 


Det antikvariske Selskab.

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt d.16.08.2017.

Tilstede: Lars Ilsøe, Dan Møller, Flemming Holm, Anni Møller Christensen, Hans Beksgaard, Jacob Bastholm, Jørgen Baungård, Flemming Just og Erik Henriksen.

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden. Lars fortalte at der generelt var stor tilfredshed med Det Sker – dette gælder såvel typografi som layout. Vi skal være opmærksomme på ikke at annoncere arrangementer, der finder sted før udsendelsen af Det Sker.

Med hensyn til administration af vagtplan samt kommunikation i forbindelse med Kinaudstillingen udtrykte Lars stor tilfredshed med Line Frickes arbejde.

Der har været afholdt et meget vellykket Grundlovsmøde og arrangementer vil blive gentaget næste år, hvorfor Lars efterlyste navne på evt. oplægsholdere.

På hjemmesiden vil der fremkomme en opfordring til frivillige i forbindelse med Folkemødet OM Luther – der er brug for hjælpere til diverse udstillinger.

3. Økonomisk status. Der er på kontoen 65.594 kr. og i kassen 2.000,oo kr. Flemming kunne berette om en nettomedlemstilgang

4. Kontingentbetaling: Det blev besluttet, at personer, der melder sig ind i Selskabet fra august måned, betaler medlemskab for en halv sæson. Under dette punkt drøftedes forskellige rabatordning med henblik på at hverve nye medlemmer – dette drøftes ved et senere møde.

5. Efterårsprogrammet: Som udgangspunkt deltager nedenstående i de enkelte foredrag

08.09: Vikingeskibet Skjoldungen i Grønland: Lars, Flemming, Jacob og Erik.              
11.10: Ny videnskab i arkæologien: Lars, Flemming, Anni og Erik.                            
30.11:  Den antikvariske Samling (Julemøde): Lars, Anni, Jørgen, Jacob,Dan og Erik. Erik er ansvarlig for indkøb og arbejdsplan                                                                 
9.12 - 10.12Lars udarbejder arbejdsplan for bogbazaren. Erik er forhindret i at deltage lørdag 09.12 og kan kun i begrænset omfang søndag d.10.12.     

6. Ideer til forårsprogrammet 2018: 
Der blev foreslået en tur til Sea War Museum i Thyborøn - Flemming arbejder videre med dette.

Foredrag om handelspladser(emporier).                                                                  
Niels Hein: Om ulve.                                                                                                  
Henrik Becker Christensen: Det slesvigske spørgsmål.                                        
Biskop Iver Munck og præsten Niels Lange.
                                                            
Britta Andersen: Om danske herregårde.
                                                       

7. Nyt fra SJM: Flemming Just kunne berette om en fremgang i besøgstallet på 14%. I forbindelse med Kinaudstillingen har der været god opbakning fra Selskabets medlemmer i forhold til vagtplanen.

Den afholdte Vikingekongres i Ribe havde været en succes, og der er blevet udtrykt stor tilfredshed med arrangementer fra flere sider.

Som følge af gave fra medlemmerne i Det antikvariske Selskab samt Esbjerg og Omegns Museumsforening har Museet Ribes Vikinger erhvervet ny skærm og projektor til foredragssalen.

Danmarks Radio starter nye afsnit af Danmarks Historie, og dette markeres med et arrangement i Ribe d. 21.09.2017

Der nu kommet gang i detailprojekteringen af det kommende Jacob A Riis Museum.

8. Evt.

 

Næste møde afholdes tirsdag d. 26.09 kl. 16.30 på Museet Ribes Vikinger. 

OBS: Vær opmærksom på ændret mødetidspunkt….

 

 

Ref. Erik Henriksen


Referat fra Bestyrelsesmøde mandag d. 03.04.2017.

Tilstede: Lars Ilsøe, Flemming Holm, Hans Beksgaard, Jørgen Baungaard, Jacob Bastholm, Flemming Just og Erik Henriksen.

Fraværende med afbud: Dan Møller.

Fraværende uden afbud: Anni Møller Christensen.

 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.

 

2. Meddelelser fra formanden. Foredraget med Mette Holm blev overværet af 100 deltagere og der var efterfølgende foredraget stor spørgelyst fra salen. 

Lars Ilsøe fortalte at Det antikvariske Selskab har sendt en opmærksomhed i forbindelse med bisættelsen af Bent Iversen, Folkeuniversitetet. Lars Ilsøe kunne oplyse at direktør Flemming Just er valgt til formand for Folkeuniversitet og Peter Lindegård er ansat som daglig leder.

 

3. Økonomisk status. Flemming Holm kunne oplyse at der på giro indestår 90.000,oo kr. og kassebeholdningen er på ca. 500,oo kr. Der er pt. 52 restanter.

Under dette punkt udspandt der sig en drøftelse om hvorledes Det antikvariske Selskab kan hverve  nye medlemmer. Der er pt. en nettoafgang af medlemmer og i drøftelserne fremkom forskellige forslag til mulig hvervning af nye medlemmer - herunder gratis medlemskab det første år, særlig rabat, synlig markering i velkomsten til nye borgere i Esbjerg Kommune samt andre forslag. Der var enighed om at Bestyrelsen tager dette punkt op og udarbejder en handleplan for hvervning af nye medlemmer. Denne handleplan skal forelægges Generalforsamlingen i marts 2018.

4. Efterårsprogrammet 2017. Lars Ilsøe kunne meddele at følgende aftaler er på plads:              

Fredag d. 08.09 : Vikingeskibssejlads langs Vestgrønland ved Sissel Kondrup.              

August .Busudflugt til Tirpitzstillingen ved Varde Museum.                                   

Onsdag d. 11.10: Den ny naturvidenskab og arkæologi ved Søren Sindbæk.

Torsdag d. 23.11: Den antikvariske Samlings historie ved Morten Søvsø.

Lørdag 02.12 - søndag 03.12 . Bogbazar.

Der eksisterer et hængeparti med det aflyste foredrag af Eric Messerschmidt - Lars arbejder videre med dette.

Der arbejdes med en tur til Sprogø i efteråret 2018 - der er meget stor interesse for disse ture, bl.a. er hele 2017 på nuværende tidspunkt booket.

5. Brug af donationsmidler til elektronisk udstyr. Puljen på 26.000,oo kr. i forbindelse med donationer til SJM (opnåelse af momsrefusion) foreslås anvendt til forbedring af det elektroniske udstyr i salen på Museet Ribers Vikinger. Der er tilsagn fra Esbjerg og Omegns Museumsforeningom denne anvendelse som efterfølgende vil blive iværksat.

6. Upolitisk Grundlovsmøde. Domkirken og Sct. Cataharinæ kirke arbejder med et upolitiskgrundlovsmøde og har inviteret Det antikvariske Selskab til at deltageog det blev besluttet at sige ja tak til denne invitation.

7. Nyt fra SJM. Flemming Just kunne berette at SJM er kommet ud af 2016 med et overskud på 168.000,oo kr, hvilket er tilfredsstillende.

Der fremsendes anmodning til Esbjerg Kommune om frigørelse af midler til renovering af Quedens Gård.

Jacob A Riis museet forventes færdigggjort i indeværende år - der er en meget positiv opbakning omkring Museet.

Flemming Just omtalte åbningen af den store Kinaudstilling 16.06 ligesom han omtalte at Danmarks Radio i forbindelse med serien om Danmarkshistorien gæster Ribe d. 17.08.

Museets årsberetning er tilgængelig via hjemmesiden, og der arbejdes på en kortere og redigeret udgave af Årsberetningen.

8. Eventuelt: Lars Ilsøe fortalte at der er deadline på efterårsprogrammet 2017 d. 01.05. Pakning finder sted i begyndelsen af juni måned og Lars opfordrede så mange som muligt til at deltage ved pakningen.

Næste møde blev fastsat til onsdag d. 16.08 kl. 16.00

NB: Efterfølgende bestyrelsesmødet er vi blevet opmærksomme på at Historisk Samfund i Ribe har planlagt en udflugt til Tirpitzstillingen i august måned. For ikke at skabe unødig konkurrence har Lars Ilsøe og Erik Henriksen drøftet alternative  muligheder for en udflugt i August og vil melde tilbage når der foreligger et konkret forslag.

Bogbazaren er ikke d. 02 -03.12.2017, men derimod d. 09- 10.12.20217. Dette betyder at foredraget med Morten Søvsø rykkes frem til uge 48.

Ref. Erik Henriksen    

                                                                                                                                                                       


Referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 17.01.2017.

 

Tilstede: Lars Ilsøe, Flemming Holm, Anni Møller Christensen, Jørgen Baungaard, Jacob Bastholm, Flemming Just og Erik Henriksen.

 

Fraværende med afbud: Hans Beksgaard

 

Fraværende uden afbud: Dan Møller.

 

 

1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt.

 

2. Meddelelser fra formanden: Lars fortalte at Selskabets medlemmer er inviteret til premiere på skuespillet om Dronning Dagmar. Forestillingen er skabt i samarbejde mellem SJM og amatørscenen Drakomir.

Folkeuniversitet har taget afsked med Kirsten Olesen, og Peter Lindegård er ansat som ny leder af Folkeuniversitet.

Selskabet har indkøbt 200 eks. af By, Marsk og Geest.

 

3. Økonomisk status: Det nye system med medlemskort fungerer fint -Selskabet har ca. 800 medlemmer. Saldo på giro pr. 31.12.2016 var 35.842,oo kr. efter regning for trykning er betalt.

Saldo pr. 15.01 : Giro kr. 53.337,oo kr. og kontantbeholdning 2.500,oo kr.

Indtægt for årets bogbazar var ca. 13.000,oo kr.

 

4. Forårsprogrammet 2017.

24.01 : Foredrag om luftarkæologi i Danmark. Lars indleder.

21.02 samt 28.03: Foredrag om Kina. Flemming Just indleder.

26.02 : Fastelavnsfest - Dan og Erik ansvarlige.

08.03: Generalforsamling. Bl.a. Claus Feveile giver oplæg.

26.04: Foredrag om Carsten Niebuhr. Lars indleder.

18.05: Byvandring. Lars tager mod tilmeldinger.

17.06: Sønderborg Slot. Erik tager mod tilmeldinger.

 

 

                                                                                                                                    1.

 

 

 

5. Indhold og form af Det sker, Levende Viden samt By, Marsk og Geest.

Drøftelserne under dette punkt angik primært Det sker, og der var en del kritikpunkter til programmet for 1. halvdel af 2017. Blandt kritikpunkterne kan nævnes:

• Teksten side 3 er tydelig med en mørk skrifttype, mens de efterfølgende sider ikke er gode med det lysere tryk. Det lysere tryk gør at teksten er meget vanskelig at læse.
• Generelt virker programmet uoverskueligt - der bør være en tydeligere markering af hvilken forening der står for arrangementet. Eksempelvis bør der anvendes tydeligere bjælker for hver enkelt forening /arrangør.
• Størrelsen af det anvendte billedmateriale er kraftigt beskåret, og de anvendtebilleder virker uhensigtsmæssige og forvirrer mere end de skaber tydelighed.

Den anvendte typografi og opsætning af billeder - eks. de mange trekanter omkring billederne virker ligeledes uhensigtsmæssig og forstyrrende.                                                               

• Der var enighed om at del af utilfredsheden med forårsprogrammet skyldes det reducerede format, der har til formål at begrænse udgiften til porto. Der varbred enighed om at se bort fra den mulige portobesparelse og i stedet sikre et program, der er tydeligt og klart i såvel opsætning som typografi.
• Der var generel tilfredshed med Levende Viden samt By, Marsk og Geest.

 

 

6. Nyt fra SJM: Flemming Just kunne fortælle at SJM til efteråret udgiver en bog om Hugo Mathiesen. 

I Esbjerg arbejdes der på at færdiggøre en udstilling om Holocaust i december 2017 -

Skoletjenesten bliver en aktiv del af denne formidling.

Der arbejdes løbende med efteruddannelse og dygtiggørelse af byguiderne i Ribe.

Den store renovering af Quedens Gård har ikke modtaget de ønskede tilskud fra fonde, så nu sættes der fokus på arbejdet med at skabe såvel Jacob A. Riis Museet som Heksemuseet.

 

7. Eventuelt: Der var intet under dette punkt.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 28.02 kl. 16.00 Museet Ribes Vikinger.

Ref. Erik Henriksen.

 


Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag d. 27.09.2016.

Tilstede: Lars Ilsøe, Dan Møller, Flemming Holm, Anni Møller-Christensen, Hans Beksgaard og Erik Henriksen.                                                                                                                       Fraværende med afbud: Flemming Just.                                                                                     
Fraværende uden afbud: Jørgen Baungaard og Jacob Bastholm.

 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.                                                                                               

2. Meddelelser fra formanden. Lars Ilsøe kunne berette om en særdeles vellykket udflugt til Gottorp Slot og Slesvig Domkirke. Mange deltagere udtrykte stor tilfredshed med turen som også var velbesøgt fra de to andre museumsforeninger. Lars har arrangeret det således at der kan benyttes mobil pay ved. f.eks. Bogbazaren. Lars har været i kontakt med medlemmer der ikke har fornyet deres medlemskab. Der har for nogles vedkommende været tale om en forglemmelse, mens andre meddelte at de ikke længere ønskede medlemskab af Det antikvariske Selskab. Der var enighed om at vi ikke længere rykker manglende betalere, men sletter dem af medlemslisten.                                                                                        
Søndag d. 02.10 arrangeres fortidsmindedag i Ribe Morten Søvsø leder en guidet tur med udgangspunkt fra Domkirken.

3. Økonomisk status. Flemming Holm kunne oplyse at Selskabet pt. har et indestående i bank på 83.106,75 kr. samt en kassebeholdning på 1.200,oo
kr.
 Der er fortsat besvær med banken, som er pålagt et stort registreringsarbejde med hensyn til Selskabets virke.                                                              
 Webitall har varslet en mindre prisstigning på vores abonnement 
- enighed om at betale beløbet.

4. Efterårsprogram 2016. Lars indleder foredraget d. 29.09 med Hans Boll-Johansen.                                                             
Til mødet d. 23.11 vil Anni, Lars, Dan og Flemming gerne give en hånd med til smørrebrødet. Erik er ansvarlig for indkøb samt besked om mødetidspunkt.                                                                    
Der kommer fortsat mange bøger til årets bogbazar, som forventes afholdt i Toldboden. Vi har gode 
opbevaringesfaciliteter på Sygehuset, men det vil være en fordel med to trailere og nok flittige hænder når bøgerne skal flyttes til Toldboden. Lars og Erik laver løbende en sortering af bøger, og Lars informerer yderligere om arbejdet med bogbazaren - herunder udarbejdelse af vagtplan.

 

5. Forårsprogram 2017. Lars har været i kontakt med Lars Holten vedr. foredrag om Sagnlandet Lejre, men grundet arbejdspres kan Lars Holten ikke afse tid til foredrag. I stedet vil Lars kontakte Lis Helles Olesen, Holstebro Museum om et foredrag vedr. fortiden set fra luften (luftarkæologi) i januar måned.

Februar måned indeholder Fastelavnsfesten i Quedens Gård - Dan og Erik er ansvarlige.                   
I marts måned (d. 08.03) afholdes ordinær Generalforsamling med oplæg fra Flemming Just og tre museumsinspektører.                                                                                                                           Den 28.03 holder Mette Holm foredrag om Kinas nyere historie - dette arrangement i samarbejde med Sydvestjyske Museer.                                                                                                                     I april måned giver Lulu A. Hansen et foredrag om Carsten Niebuhrs rejsedagbøger.                          
I maj/ juni arrangeres ekskursion til Sønderborg Slot - Lars, Anni og Erik laver den nødvendige research.                                                                                                                                                 I maj/juni vil der være en byvandring med Anne Margrethe Paludan om Reformationens Ribe.

Anni nævnte muligheden for et foredrag om hekse - Anni laver yderligere research og foredraget planlægges til efteråret 2017.

Af hensyn til annoncering, presseomtale (evt. aflysning af arrangement) var der enighed om at bruge onsdage og torsdag til foredrag og arrangementer, idet vi herved kan sikre os omtale i Ugeavisen.


Pkt.
 6. Nyt fra SJM. Der har været afholdt bestyrelsesmøde d. 21.09 og Dan Møller kunne referere følgende: Det har indtil nu været et godt år for såvel Museet Ribes Vikinger som Esbjerg Museum - begge steder meldes om stigende besøgstal. Dan refererede til handlingsplanen, hvor de to hoved-opgaver er renovering og fornyelse af hhv. Quedens Gård og Esbjerg Museum. Der er kommet gode bevillinger til såvel Heksemuseet som Jacob A Riis Museet, men man afventer stadig svar fra store fondssansøgninger. Med de statslige besparelser på landets museer er der kommet et stigende pres på fondsmidlerne, og dette falder sammen med at de forskellige fonde råder over færre midler.

Dan Møller refererede fra Strategiplanen, hvor Bestyrelsen kan konstatere at mange af målene er indfriet - eks. kan nævnes: Sydvestjyske Museer har fået en stor tyngde på det forskningsmæssige område. Målet om øget publikation og bogudgivelser er nået, rapporter, der ikke har været færdiggjorte er nu ved at blive færdiggjort. Registreringen af genstande og materialer er for Ribes vedkommende afsluttet, og man er godt på vej til at afslutte registreringen for Esbjerg Museum. Besøgstallet er steget fra 70.000 - 130.000 (blandt andet takket være Domkirkemuseet). Det er gåetgodt med indbetaling af frivillige bidrag med henblik på at opnå øget momsrefusion - målet med 100 indbetalinger a´ 200,00 kr. er nået.


7. 
Evt. Der var ingen punkter under eventuelt.  

Lars Ilsøe indkalder til næste bestyrelsesmøde.
Ref. Erik Henriksen.