Det antikvariske Selskab

 

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 27. maj 2021 kl. 19.30

 

Dagsordenens pkt. 1 - 3

Velkomst ved formanden for Selskabet Lars Ilsøe.

Steffen Steffensen valgtes til dirigent ved akklamation og takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt jf. vedtægternes § 9 og dermed beslutningsdygtig. På grund af corona har generalforsamlingen ikke kunnet afholdes i marts. - Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

4. Formandens beretning

Lars Ilsøe aflagde sin formandsberetning for 2020 og beretning om Selskabets aktiviteter i 2019-20

Dirigenten takkede for beretningerne.

Formandsberetning og beretning om Selskabets aktiviteter blev godkendt ved akklamation.

Formandens beretning lægges på Det antikvariske Selskabs hjemmeside.

 

 

5. Forelæggelse af revideret regnskab

Kasserer Hans Beksgaard fremlagde det reviderede regnskab for 2020 (runddelt ved generalforsamlingen). Regnskabet udviser et overskud på 27.486 kr.

 

Overskuddet er ikke prangende i betragtning af de færre udgifter til trykning (Levende viden udkom ikke i 2020 grundet coronaen). En af forklaringerne er det manglende bogsalg i 2020. – På plussiden tæller, at de ansatte ved museet giver foredrag uden væsentlige honorarer og alle vores frivillige postbude sparer os for væsentlige portoudgifter. – Så tak til museets ansatte for deres formidling, - tak til Lars og Erik m.fl. for deres arbejde med bogsalget og tak til Selskabets postbude.

 

Bestyrelsen har givet tilsagn om at støtte en social aktivitet for museets ansatte med 10.000 kr., som påskønnelse af deres indsats under corona-epidemien. Pengene udbetales og bogføres i 2021.

 

Kontingentet er uændret på 200 kr. for enkeltmedlemmer, - og 330 kr. for samboende par.

 

Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt.

 

 

6. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som hver vælges for 3 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg hvert år. 

 

Jacob Bastholm og Lars Ilsøe er på valg. Jacob modtager genvalg, mens Lars ikke modtager genvalg.  Bestyrelsen foreslår genvalg af Jacob og nyvalg af Kirsten Tygesen til bestyrelsen.Generalforsamlingen havde ingen andre forslag. – Begge blev valgt ved akklamation.

 

 

7. Valg af suppleanter

Jf. vedtægterne vælges suppleanterne for ét år ad gangen.

Jørgen Baungaard Hansen er suppleant. - Den anden suppleant-plads er ubesat. Jørgen modtager genvalg. – Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen og nyvalg af Henrik Tjørnelund.Generalforsamlingen havde ingen andre forslag. Jørgen Baungaard Hansen og Henrik Tjørnelundblev valgt ved akklamation.

 

 

8. Valg af revisor

Selskabets revisor Henrik Præstholm er villig til genvalg. Der var ingen andre forslag. Han blev genvalgt ved akklamation.

 

 

9. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

 

10. Eventuelt

Dan Møller takkede den afgående formand Lars Ilsøe for hans meget store indsats for Det antikvariske Selskab gennem 11 år.

 

 

11. Beretning om Sydvestjyske Museers virksomhed og planer v/ direktør Flemming Just

I sin beretning for Sydvestjyske Museers virksomhed i det forgangne år omtalte direktøren følgende:

• 2020/2021 har stået i coronaens tegn og været præget af hjemsendelser af medarbejdere og manglende billetindtægter. – De kommunale politikere har vist stor forståelse og har bevilliget hjælp til at løse museets økonomiske problemer.
• Flemming Just’s formandsjob i ODM (Organisationen for danske Museer) har medført stor mødeaktivitet med politikere m.fl. relateret til museernes økonomiske vanskeligheder under coronaen. – De tildelte kompensationsordninger og ”corona-pakker” har samlet set været gode.
• Udgivelsen af Levende Viden måtte aflyses i 2020 på grund af hjemsendelsen af medarbejdere.
• Det fagfællebedømte årsskrift By, marsk og geest udkommer fremover kun digitalt. Hermed spares udgifter til trykning, samtidig med at en bredere kreds af forskere har lettere adgang til årsskriftet.
• Mortens Søvsø’s bog ”Ribe 700 – 1050, from Emporium to Civitas in South Scandinavia” udkom i 2020.
• Sydvestjyske Museer er det tredje mest forskningstunge i Danmark efter Nationalmuseet og Moesgård Museum.
• Bygningsrenovering og museumsindretning i Quedens Gaard karéen har fyldt meget i de sidste 5 år. – Renoveringerne har givet anledning til overraskelser (behov for forstærkning af gulve på 1. salen i Quedens Gaard) og særligt dyre delelementer (ny støbejernstrappe til havestuen).
• De to nyåbnede udstillinger ”Jacob A. Riis Museet” og ”HEX, - Museum of witch hunt” har fået godt fat i det østdanske publikum.
• Næste opgave i Quedens Gaard karéen er etablering af et museum for magi i Toldboden: ”Museum of Magic and Witchcraft”. – Indtil videre er det opnået en økonomisk støtte på 10 mill kr. - Der bliver behov for yderligere ca. 20 mill kr.
• Den 18. juni åbner en ny udstilling i teglstensbygningen under Kannikegården med titlen: ”De første kristne”. – Der bliver gratis adgang til udstillingen.
• Udstillingen på Museet Ribes Vikinger er nu 26 år gammel. – Meget ny viden er kommet til i mellemtiden, - så der er behov for en fornyelse. – Velux-Fonden har bevilliget penge til en projektbeskrivelse. Ambitionen er, at 
den ny udstilling opnår internationalt status som ”Vikingetids-Museet”
kan tiltrække mindst 60.000 besøgende årligt
kan tiltrække flere børnefamilier
• Sydvestjyske Museer arbejder målrettet med markedsføring og kommunikation:
5 museer i 5 dage for kun 200 kr.
Udnyttelse af lokaler til andre formål
Ny hjemmeside med bookingportal og webshop
Museumsklub
• Aktuel udstilling med Agnete Brinch med titlen: Kvinder der forandrede verden, heltinder og hekse.
• Holocaust Undervisningscentret på Esbjerg Museum (HUC) bliver fremover også et tilbud for voksne.

 

Tak til Flemming Just for sin beretning og til Steffen Steffensen for ledelse af generalforsamlingen. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Efter kaffepausen med Blomme i Madeira var der fortællinger af to af museets inspektører:

 

Museumsinspektør Maria Knudsen

Maria fortalte om en spændende udgravning vest for Hunderup Kirke, som sammen med de tidligere udgravninger, der har været i Hunderup, giver os et meget godt billede af landsbyens struktur gennem hele middelalderen (11-1400- tallet). – Der er tale om en ”Forte-by”. – Det er en betegnelse, der stammer fra dyrkningsfællesskabets tid i 1600-1700-tallet, hvor gårdene lå omkring en åben plads (Forte), der var fællesjord og ikke måtte bebygges. – Fællesjorden brugtes til møde- og festplads.

 

Overinspektør Morten Søvsø

Fortalte om årets gang i Sydvestjyske Museers arkæologiske arbejde:

• Den mest spændende udgravning har været Hunderupudgravningen jf. ovenfor
• Delvis udgravning og præcis lokalisering af fundamenterne til det tidligere Sønderport. Porten er nedrevet i slutningen af 1700-tallet, og der er tale om en væsentlig større bygning end Nørreport. – Sønderport har formentlig været i 3-4 stokværk. Det resterende fundament er nu et underjordisk, fredet fortidsminde.
• Detektorfundene udgør efterhånden en væsentlig del af fundene i det åbne land. Pt. er der registreret 6590 detektorfund i museets gravområde. Fundene ligger alle på agerjorde.

 

Herefter fortalte Morten Søvsø om vadehavets bebyggelse fra jernalderen til nyere tid og det relative havspejlsniveau, som har været den afgørende faktor for, hvor bebyggelse har været mulig.

Når der har været store bebyggelser i vadehavet nord for Ejdersted (Nordstrand og Pelworm), som blev oversvømmet ved den store manddranke i 1362, skyldes det ikke, at befolkningerne i tidligere tid var mere risikovillige end i dag, - men det skyldes, at der gennem årtusinder sker landsænkninger i området. – Så længe der ikke inddiges, giver tidevandet anledning til aflejring af finkornet materiale, som kan følge med landsænkningen. – Men ved digningen stopper denne proces, - og koten for de bagved digerne liggerne arealer falder gennem århundreder. 

 

Lars Ilsøe takkede for en spændende gennemgang af aktiviteterne i 2020 og for det gode samarbejde med medarbejderne fra Sydvestjyske Museer.

 

Selskabets næste arrangement er torsdag d. 10. juni, hvor Søren Mulvad vil vise os rundt på den gamle kirkegård.

 

 

ref. Dan Møller