Referat fra ordinær Generalforsamling d. 11.03.2020.

1-2. Formand Lars Ilsøe bød velkommen til de omkring 25 fremmødte og foreslog Svend Tougaard som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte.

3. Svend Tougaard kunne konstatere at Generalforsamlingen var rettidigt annonceret og gav herefter ordet til Lars Ilsøe.

4. Lars Ilsøe indledte sin beretning med betragtninger over begrebet historisk interesse, som er markant i forhold til Det antikvariske Selskab, der har 720 medlemmer. I vedtægterne fremgår det at Det antikvariske Selskab er en støtteforening for Sydvestjyske Museer, og Lars Ilsøe kunne glæde sig over et flot og inspirerende samarbejde med Sydvestjyske Musser. Museets inspektører er flittige foredragsholdere i Selskabet, og direktør Fleming Just deltager i bestyrelsesmøderne. Dette giver Selskabet en god og grundig indsigt i de mange forskellige tiltag samt ofte navne på spændende foredragsholdere. Dertil kommer Selskabets fri afbenyttelse af foredragssalen samt et fortrinligt samarbejde med Museets forskellige medarbejdere.

I juli måned 2019 havde Selskabet den store sorg at miste sin kasserer Flemming Holm, der efter længere tids sygdom afgik ved døden. Flemming Holm udførte et stort og konstruktivt arbejde som kasserer og var i høj grad med til at udtænke økonomiske strategier i forbindelse med at styrke Selskabets økonomi. Flemming Holm var en Selskabet en god mand.

Selskabets nyvalgte kasserer Torben Hestehave måtte efter kort tid trække sig af personlige grunde, og Selskabet takker for det gode samarbejde vi nåede.

Hans Beksgaard fra Bestyrelsen indvilligede i at overtage kassererposten, og i Hans Beksgaard har Selskabet fået en dygtig person med såvel overblik samt evnen til at være talknuser. Hans Beksgaard er ligeledes af Bestyrelsen udpeget til Bestyrelsen for Sydvestjyske Museer, hvor han afløser Dan Møller som har siddet i Bestyrelsen i to valgperioder, hvilket er længden for den tid et bestyrelsesmedlem kan sidde.                                                                                                            Der var en endnu en ledig post i Bestyrelsen efter Per Kristian Madsen. Museumsforeningen for Esbjerg og Omegn samt Det antikvariske Selskab har i enighed bakket op om, at denne plads tildeles Claus von Carnap Bornheim, der til daglig er leder af Landesmuseum Schleswig Gottorf Schloss.

Lars Ilsøe fortalte at man i forbindelse med åbningen af Jacob A Riis Museet havde haft positive drøftelser med Sydvestjyske Museer om betaling af entre. For Det antikvariske Selskab er det vigtigt at medlemmer har gratis adgang til alle museer og udstillinger under Sydvestjyske Museer. Der blev mellem Bestyrelsen og Sydvestjyske Museer opnået enighed om fri adgang, og Det antikvariske Selskab bidrager med et beløb på 10.000,oo kr.

Lars Ilsøe rettede en stor og velment tak til Lizzi Thamdrup, der forbilledlig vis bestyrer Selskabets hjemmeside, som i stigende grad er kommunikationen mellem Selskabet og dets mange medlemmer.                                                                                                                                         

Ligeledes rettede Lars Ilsøe en stor tak til de mange frivillige, der bringer Selskabets publikationer ud - deres indsats er i høj grad med til at minimere udgifterne til porto. 

Som afrunding på første del af formandsberetningen rettede Lars Ilsøe en tak til bestyrelsen og udtrykte stor tilfredshed med det arbejde der udføres i Bestyrelsen.                                                 

I anden del af formandsberetningen gennemgik Lars Ilsøe årets arrangementer fra sidste Generalforsamling. Det har været et positivt år med stor opbakning til foredragene - eks. var der omkring 120 personer tilstede ved foredraget om kaptajn Jespersen i november måned.

Årets to ekskursioner gik til henholdsvis Hedeby og Esbjerg Havn. Begge udflugter forløb på bedste vis og gav deltagerne mange spændende og nye oplevelser.

Ved bogsalget til høstmarkedet og den store bogbazar i december var der rigtig godt gang i salget af bøger, og indtjeningen fra disse arrangementer er i høj grad med til at styrke Selskabets økonomi. Der skal i forbindelse med bogbazaren lyde en stor tak til Ribe Festudlejning for udlån af borde. Også en tak til Quedens Gård for udlån af møbler samt god forplejning.

Lars Ilsøe takkede Selskabets mange medlemmer for den store opbakning til arrangementerne, det glæder Bestyrelsen meget at opleve den store interesse.

Årsberetning blev herefter godkendt uden kommentarer.

5. Forelæggelse af revideret regnskab for 2019.                                                                                       

Lars Ilsøe fortalte indledningsvis at Selskabets kasserer Hans Beksgaard ikke deltog i Generalforsamlingen, idet han søndag var vendt hjem fra en længere udlandsrejse og efter situationen med risiko for spredning af smitte, valgte Hans Beksgaard at melde afbud.

Herefter forelagde Lars Ilsøe det reviderede regnskab. På udgiftssiden er der især tre poster, som økonomisk er meget tunge. Det drejer sig om trykning, porto og annoncering. Der arbejdes meget bevidst i bestyrelsen på at reducere disse udgifter, men jævnlige prisstigninger gør dette arbejde vanskeligt.

Selskabet kommer ud af regnskabsåret 2019 med et overskud på 8.0122,oo kr., hvilket Lars Ilsøe betegnede som tilfredsstillende. Herefter blev regnskabet sat til afstemning, og regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

6. Kontingentstigning.                                                                                                                         
Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning. Kontingentet hæves med 15,oo kr. pr. medlem, således kontingentet for 2021 bliver 200,oo kr. for enkeltmedlemmer og 330,oo kr. for par på samme adresse.

Generalforsamlingen vedtog uden bemærkninger den af Bestyrelsen foreslåede kontingentstigning.                                                                                                                                                       

7. Ændring af tilbud og By, Marsk og Geest.                                                                              
 
Lars Ilsøe omtalte By, Marsk og Geest, som er et velskrevet fagtidsskrift med meget høj kvalitet. Imidlertid er læserkredsen i Det antikvariske Selskab beskeden - 52 personer har afhentet By, Marsk og Geest. Bestyrelsen har drøftet situationen og konkluderer at med virkning fra årsskiftet    vil By, Marsk og Geest ikke længere blive tilbudt medlemmerne gratis. Dette skyldes Bestyrelsens ønske om at reducere udgifterne til trykning. Bestyrelsens forslag blev vedtaget uden bemærkninger.

                                                                                                                                                                                                                         8 Valg til Bestyrelsen.                                                                                                                       
Anni Møller Christensen, Hans Beksgaard og Jacob Bastholm var på valg, og alle tre blev indvalgt i Bestyrelsen.                                                                                                                                                                                                          

9. Valg af suppleanter.                                                                                                                            
 
Jørgen Baungaard Hansen blev genvalgt som suppleant.                                                                          
Lars Ilsøe oplyste at det pt. ikke har været muligt at finde en 2. suppleant, hvorfor Bestyrelsen har valgt at lade 2. suppleantposten være vakant indtil næste Generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte denne beslutning.

10. Valg af revisor.                                                                          
Henrik Præstholm blev genvalgt til revisor.

11.  Indkomne forslag.                                                                                                                             
Der var ikke indkommet nogen forslag.

12.  Eventuelt.                                                                                                                                           
Der var ingen punkter under eventuelt.

13.  Beretning om årets virksomhed på Sydvestjyske Museer.                                                        
Flemming Just indledte med at takke Det antikvariske Selskab for godt samarbejde - han oplever Bestyrelsen som meget dynamisk og velfungerende.

Flemming Just indledte med at gøre sig betragtninger om hvor står Sydvestjyske Museer blandt andre museer og hvad er de næste trin i en fortsat udvikling af Sydvestjyske Museer..                                                                                                                                      

I efteråret 2019 har Slots- og Kulturarvstyrelsen været på et to dages ophold i Ribe med henblik på at evaluere arbejdet på Sydvestjyske Museer. Dette besøg er der kommet en meget flot rapport ud af og dermed et meget synligt bevis på det dygtige, faglige arbejde, der præsteres af Museets ansatte. I evalueringen hedder det bl.a. at Sydvestjyske Museer har en meget tydelig profil såvel lokalt, regionalt, nationalt og internationalt og rapporten slutter af med at tildele Sydvestjyske Museer topkarakteren i den samlede bedømmelse.                                                                                     Flemming Just kunne oplyse at Kulturministerier har bevilget 2,6 mio. kr. til opførelse af ny magasinbygning ved siden af den nuværende bygning på Ørstedsvej. Det er på sigt planen at Magasinet bliver Magasin for de statsanerkendte museer i Esbjerg Kommune.                                                                      

Flemming Just omtalte Museets publikationer, som han fandt har et højt fagligt niveau og standard. Der arbejdes med planer om på sigt at digitalisere By, Marsk og Geest - det vil få den betydning  at endnu flere personer kan få adgang til tidsskriftet.                                                                                                                                                                           

Der arbejdes hen mod en specialisering af de tre museer i Esbjerg, Ribe og Bramming. Esbjerg skal fremover repræsentere Det borgernære, Ribe skal stå for det oplevelsesøkonomiske (kulturturisme) og Bramming skal dække det lokale.                                                                          

Renoveringen af Quedens Gård fortsætter i forbindelse med indvielsen af Heksemuseet. Flemming Just fortalte at Quedens Gård på sigt skal rummer fem enheder : Jacob A. Riismuseet, Heksemuseet, Museum for magi og heksekunst, Skoletjenesten samt Rosenhaven. Der er udarbejdet planer for en udstilling i ruinerne på Kannikegården - udstillingen vil hedde De første kristne. Der arbejdes ligeledes med Det gamle Rådhus. Dels er ønsket at kunne bruge Det gl. Rådhus til forskellige begivenheder og events, dels skal der etableres løbende udstillinger om f.eks kendte ripensere.

En nedsat arbejdsgruppe har taget fat på Museet Ribes Vikinger, der med sine 25 år på bagen trænger til en kraftig renovering og ikke mindst nytænkning. Arbejdsgruppen har deltagelse af Museet Moesgård samt AART architects. Intet er helligt i denne kreative fase og der skal ske en virkelig radikal nytænkning af såvel bygninger som udenomsarealer.

Som led i øget markedsføring er der skabt en ny ordning: 5 museer, 5 dage - 200,oo kr. Denne billet giver ubegrænset besøg inden for 5 dage på : Museet Ribes Vikinger, Det gl. Rådhus, Jacob A Riismuseet, Heksemuseet samt Ribe Kunstmuseum.

Generalforsamlingen tog Flemming Justs årsberetning til efterretning og godkendte årsberetningen med akklamation.

Efterfølgende kunne dirigenten Svend Tougaard erklære Generalforsamlingen for sluttet.         

Årets gang i arkæologien på Sydvestjyske Museer.

Overinspektør Morten Søvsø fortalte at Sydvestjyske Museer i 2019 havde foretaget i alt 33 udgravninger, og han valgte at fokusere på to udgravninger - udgravninger i og omkring Gørding samt udgravningen i Andrup - også kendt som Facebook grunden.

Udgravningen i Gørding har koncentreret sig om det gamle Gørding, som er beliggende ved kirken.                                                                                                                                     Ikke mindst takket være ihærdige detektorførere har man fået en kolossal viden om det gamle Gørding. De første fund blev gjort i 2017 og indtil nu er der afdækket 204 spektakulære fund som har mangedoblet den arkæologiske viden om dette område. I 2019 gjorde detektorfolket et unikt fund - et enestående smykke (Gørdingslangen), der blev kåret til årets detektorfund 2019. Dette pragtfulde smykke, der trods sin lidenhed repræsenterer det ypperligste smykkehåndværk kan sammenlignes med fund fra Fæstedskatten samt Okholmskatten fra Vester Vedsted, og fundet peger klart tilbage til Jelling kongerne og placerer dermed Gørding som et lokalt magtcenter, hvilket også understreges af Gørding status i Middelalderen som Herredsby.                                                       

Udgravningsfeltet i Andrup som dækker 2,5 mio. kvadratmeter har givet en enestående viden om landsbysamfundets udvikling gennem jernalderen. Hvor der i starten var tale om enkeltbygninger, har udgravningen vist forløbet frem mod en samlet bebyggelse i en landsby, som finder sted omkring år 50 f.kr. 

Morten Søvsø sluttede sit foredrag af med at omtale arkæologiske undersøgelser ved Hønen på Fanø. Fund af  bl.a. potteskår på stranden førte tilbage til jordlagene i klitten, og disse jordlag viste hvorledes en tidlig bebyggelse på Fanø har fundet sted og udviklet sig.

SOL - samlingen on line.                                                                                                                  Museumsinspektør Claus Feveile beskrev på glimrende vis udviklingen i registreringen af fund og genstande. Fra de første håndskrevne protokoller og papirer, fortalte Claus Feveile hvorledes man efter forsøg med forskellige IT systemer og styresystemer i perioden 1999 - 2014 fik styr på registreringen af de mange genstande og fund, der rummes på Sydvestjyske Museer. Udviklingen i denne periode betød at man forlod tidligere anvendte styresystemer i takt med at teknologien blev mere og mere udviklet og avanceret, og man fik i 2013 - 2014 det nutidige styresystem, som nu kendes som SOL – samlingen on line. For nærværende er der registreret over 1 million genstande, og Claus Feveile demonstrerede, hvorledes systemet kan bruges - ikke alene af fagfolk, men også af borgere, der har en historisk interesse. Billedmaterialet er af en rigtig god kvalitet - eksempelvis giver det mulighed for at zoome ind og studere fundet på nært hold. Med SOL er der skabt optimale mulighederr for at formidle viden om og indsigt i de mange genstande der rummes i Sydvestjyske Museer.

Bestyrelsen vil gerne takke Morten Søvsø og Claus Feveile for meget relevante og inspirerende indlæg, som blev præsenteret  med stor faglig viden og engagement.

Ref. Erik Henriksen

 

 

 

 

 


 
Referat fra ordinær Generalforsamling d. 08.03.2018.                                      

Formand Lars Ilsøe bød velkommen til de 80 fremmødte deltagere og foreslog Svend Tougaard som dirigent - et forslag, som Forsamlingen godkendte.

Svend Tougaard takkede for valget og kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter han gav ordet til formand Lars Ilsøe.

Formandens beretning.                                                                                            
Formand Lars Ilsøe kunne berette at det forgangne år havde været et godt år med stor opbakning til Selskabets mange arrangementer, der i gennemsnit samler 60 - 65 deltagere. Det er tydeligt at der i Ribe er en meget stor og levende interesse for det historiske aspekt, og Det antikvariske Selskab tilstræber i sin formidling at dække de historiske og kulturelle perioder så bredt som muligt.

Det antikvariske Selskab er stadig en meget stor forening, selvom der kan konstateres en nedgang i det aktuelle medlemstal.

Formand Lars Ilsøe rettede i sin årsberetning en stor tak til Sydvestjyske Museer, som Det antikvariske Selskab har et meget konstruktivt samarbejde med. Direktør Flemming Just deltager i bestyrelsesmøderne ligesom Selskabet gør flittigt brug af Museets inspektører til foredrag.

Endvidere rettede Lars Ilsøe en stor tak til Lizzi Thamdrup, der med stort engagement og dygtighed bestyrer Selskabets hjemmeside, der i stadig stigende grad er et aktuelt bindeled mellem Selskabet og dets mange medlemmer.

Formand Lars Ilsøe rettede en meget varm tak til de mange frivillige som bringer program og publikationer ud til medlemmerne - deres stor indsats giver Selskabetmeget store besparelser på porto, som er en markant udgiftspost. Sluttelig rettede Lars Ilsøe en tak til Bestyrelsen for godt samarbejde.

Lars Ilsøe nævnte at økonomien i Det antikvariske Selskab har været genstand for mange drøftelser i Bestyrelsen. Trykning af program samt de to publikationer Levende Viden og By, Marsk og Geest tynger budgettet mere og mere ligesom udgifter til annoncer, porto, vedligehold af hjemmesiden også er markante udgiftsposter. Bestyrelsen har indledt arbejdet med at finkæmme budgettet med henblik på at kunne finde reduktioner på udgiftssiden.                                                                                                                              

Sluttelig omtalte Lars Ilsøe det sidste års mange, gode aktiviteter. En helt speciel oplevelse var udflugten til Søby Brunkulslejer og Uhre Kirke - en ekskursion som mange efterfølgende har rost i høje toner. Årets bogbazar var endnu engang et tilløbsstykke og bidrog også positivt på indtægtssiden. I den forbindelse takkede Lars Ilse Gammelt Præg for lån af Toldboden ligesom der var tak til Ribe Festudlejning, STARK samt sodavandsfabrikken FREM for gratis udlån af materialer, der bruges til indretning af bogbazaren. Lars Ilsøe sluttede sin beretning med at konstatere at årets Tøndeslagning i Quedens Gård måtte aflyses grundet vejrgudernes rasen, men der var en hyggelig stemning, mens de fremmødte nød varm kakao og lækre fastelavnsboller.

Hermed satte dirigenten formandens beretning til afstemning og beretningen blev godkendt.

Forelæggelse af revideret regnskab.                                                             
Selskabets kasserer Flemming Holm gennemgik det uddelte regnskab og knyttede oplysende kommentarer til de enkelte posteringer.

Udover et mindre fald i indtægterne fra 2016 til 2017, resterer der indbetaling for program, Det sker samt By, Marsk og Geest. Denne indbetaling andrager 49.000 kr., hvilket i sagens natur belaster Selskabets regnskab i indeværende år. Det antikvariske Selskab har aktuelt 764 medlemmer.

Dirigenten satte herefter det reviderede regnskab til afstemning, og Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Ændring af kontingent.                                                                                            
Med baggrund i 
Selskabets økonomi fra det fremlagte regnskab, foreslog Bestyrelsen en kontingentforhøjelse på kr. 25 pr. person, således kontingentet fra 01.01.2019andrager 185,oo kr. for enkeltpersoner og 300,oo kr. for par. 

Formand Lars Ilsøe opregnede i sin fremlæggelse af kontingentforhøjelsen de mangeydelser man som medlem modtager. Udover ubegrænset adgang til Sydvestjyske Museers udstillinger, dækker kontingentet også adgang til arrangementer i Esbjerg og Omegn Museumsforening samt Bramming Egnsmuseum. Dertil kommer to halvårlige programmer samt publikationerne Levende Viden samt By, Marsk og Geest.

Dirigenten satte forslaget om kontingentforhøjelse til afstemning og Generalforsamlingen vedtog enstemmigt kontingentforhøjelsen.                               

Valg til bestyrelsen: Flemming Bechgaard Holm og Lars Ilsøe var på valg, og begge modtog genvalg.

Valg af suppleanter: Jørgen Baungaard og Jacob Bastholm var på valg og begge modtog genvalg.

Valg af revisor: Henrik Præstholm var på valg og modtog genvalg.

Indkomne forslag: Der var ikke forslag til behandling på Generalforsamlingen.

Evt.Der var ingen punkter under eventuelt.

Herefter kunne dirigenten Svend Tougaard erklære Generalforsamling for afsluttet og gav ordet til direktør for Sydvestjyske Museer Flemming Just.

Beretning om årets gang på Sydvestjyske Museer:                                      
DirektørFlemming Just omtalte den igangværende strategiplan for 2017 - 2020. Den store Kinaudstilling har været en stor succes som har givet Sydvestjyske Museer en meget fin omtale. Museet har overtaget udlejningen af lokaler i Det gamle Rådhus og forventer et øget brug af bygningen.

Herefter fortalte Flemming Just detaljeret om arbejdet med Quedens Gård ikke mindst i forhold de mange fondsmidler der er blevet fremskaffet. Planerne for Quedens Gård som tog form for fem år siden nærmer sig nu igangsætning, og der påbegyndes i starten af april 2018 ombygninger, der skal rumme det kommende Heksemuseum samt Jacob A Riismuseet. 

Det var en meget tilfreds museumsdirektør, der kunne fortælle at der på dagen for Generalforsamlingen var kommet et tilsagn fra A.P. Møller fonden på knap 9 millioner kroner. Samtidig kunne Flemming Just glæde sig over at Museet gennem Willumfonden har fået mulighed for at tilbagekøbe Den gamle Toldbod, således man nu kan se på Quedens Gård som ét samlet projekt med mulighed for at lave forskellige udstillinger om eks. Ribe og verdenen. Arbejdet med Quedens Gård bliver meget omfangsrigt og detaljeret, idet denne unikke karre´ er underlagt Kulturarvstyrelsens bestemmelser for fredede bygninger.

Det var en meget tilfreds direktør der kunne konstaterer at Sydvestjyske Museer er i fuld gang med det spændende projekt det er at renovere Quedens Gård og derigennem skabe to nye museer.                                                                                                                                  

Efterfølgende pausen gav Museumsinspektør Claus Feveile en medrivende orientering om udgravningen ved Kunstmuseet - kendt som Northern Emporium. Udgravningen finder sted på den centrale del af markedspladsen og har afdækket mange enestående og spektakulære fund - eks. støbeforme og en stor mængde glasperler. Anvendelsen af den nyeste udgravningsteknologi giver eneståendemulighed for at bestemme og datere de mange fund som dukker op efter ihærdige personer har soldet store bunker af afgravet jord. Selve udgravningen nyder meget stor opmærksomhed - ikke mindst via de sociale medier.

Museumsinspektør Morten Søvsø gav i sit oplæg en glimrende og meget detaljeret gennemgang af de udgravninger, der har fundet sted gennem de sidste år i regi af Sydvestjyske MuseerMorten Søvsø tog deltagerne med til mange forskellige steder i nærområdet og fortalte på bedste vis om fund fra tidlig stenalder, bronzealder og jernalder og et spændende fund fra nyere tid - en teglovn fra 1700 tallet. Et begreb som hulbælte fik i Morten Søvsøs fortælling langt mere spændende dimensioner end ordet umiddelbart frembyder.

Begge foredrag var meget veldisponerede og gav tilhørerne en rigtig god indsigt i det store spændende arkæologiske arbejde, der foregår hos Sydvestjyske Museer.

Der skal fra Bestyrelsen lyde en stor tak til Flemming Just, Claus Feveile og Morten Søvsø for gode og berigende indlæg.

Ref. Erik Henriksen

                                                                                                                               

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                               
    Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag d. 08.03.2017.

1.  Formand Lars Ilsøe bød velkommen til de omkring 60 fremmødte deltagere.

2.  Bestyrelsen foreslog Sven Tougaard som dirigent, hvilket Generalforsamlingen tilsluttede sig.

3.  Svend Tougaard kunne konstatere at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægternes § 9 og gav herefter ordet til Lars Ilsøe.

4. Lars Ilsøe kom i sin formandsberetning ind på det gode samarbejde der eksisterer mellem Det antikvariske Selskab og Sydvestjyske Museer. Selskabet gør flittigt brug af Museets inspektører som foredragsholdere ligesom der fra inspektørerne ofte kommer gode ideer til foredragBestyrelsen kan med stor glæde konstatere at direktør Flemming Just altid deltager i bestyrelsesmøderne, hvilket er med til på bedste vis at holde Bestyrelsen løbende orienteret om Sydvestjyske Museer. Endvidere rettede Lars Ilsøe tak til Museets øvrige medarbejdere for godt samarbejde ligesom der lød en tak for brug af foredragssalen.

Der er fortsat rigtig god opbakning til Selskabets aktiviteter. Til hvert foredrag deltager i gennemsnit 60 personer, ligesom ekskursionerne altid sker i fyldte busser. Denne store opbakninger til stor inspiration for Bestyrelsen, der bestræber sig på at leve op til medlemmernes storehistoriske interesse. Det antikvariske Selskab er til trods for en tilbagegang i medlemstallet stadig en stor, dynamisk forening med 750 medlemmer.

I 2016 har Selskabet trods kontingentforhøjelse måtte konstatere et mindre underskud, som Bestyrelsen fremover vil forsøge at reducere ved kritisk gennemgang af samtlige udgiftsposter. Trods en markant portostigning i 2016 er det lykkedes Bestyrelsen at holde udgifter til porto på næsten samme niveau som i 2015 - dette skyldes den flotte indsats, der ydes af de frivillige udbringere som i denne forbindelse skal have en stor tak for deres indsats.

Lars Ilsøe kommenterede den sidste udgave af Det Sker, hvor der fra såvel Det antikvariske Selskab som Esbjerg og Omegns Museumsforening har været kritik af bladets layout, størrelsen på de anvendte fotos samt en svær læselig tekst. Der er fuld enighed om at Det Sker skal forbedres på disse områder - om nødvendigt med en udvidelse af bladets sideantal.

Lars Ilsøe rundede sin beretning af med at konstatere at tilbuddene til medlemmerne er mange. Udover to årlige programmer modtager medlemmerne årsskriftet Levende Viden ligesom fagtidsskriftet By, Marsk og Geest kan afhentes vederlagsfrit. Dertil kommer samarbejdet med Esbjerg og Omegns Museumsforening, hvor der er adgang til foredrag og ekskursioner for Selskabets medlemmer. I den forbindelse rettede Lars Ilsøe en tak for godt samarbejde til Poul Larsen som er formand for Esbjerg og Omegns Museumsforening. Lars Ilsøe rettede ligeledes en stor tak til Lizzi Thamdrup der på allerbedste vis styrer og vedligeholder Selskabets hjemmeside

Formandens beretning affødte ingen kommentarer fra Generalforsamlingen og kunne hermed godkendes.     

Lars Ilsøe fortsatte herefter med årsberetningen for 2016 med en gennemgang af de afholdte arrangementer - såvel foredrag, ekskursioner, bogbazar samt Fastelavnsarrangement. Efter endt gennemgang tog Generalforsamlingen årsberetningen til efterretning uden bemærkninger.

Såvel formandens beretning samt årsberetningen kan ses i deres fulde ordlyd på Selskabetshjemmeside: www.antikvariskselsksab.dk

 

5. Kasserer Flemming Holm fremlagde herefter det reviderede og godkendte regnskab for 2016.Flemming Holm påpegede at den årlige bogbazar er et vigtigt bidrag til Selskabets økonomi. Der er tale om en stigning i honorarer og transport, men det er fortsat Selskabets holdning at foredragsholdere skal aflønnes på ordentlig vis. Udgiften til kontorhold har udvist en stigning og en del af disse udgifter hidrører fra serviceaftaler i forbindelse med hjemmesidens drift, vedligeholdelse og sikring. Bestyrelsen vil i fremtiden kigge nærmere på disse aftaler og dermed forbundne udgifter.

Flemming Holm fortalte om den nuværende forretningsgang mht. til kontingentindbetaling og udsendelse af medlemskort. Proceduren er blevet ændret, og dette har givet en smidigere og mereoverskuelig arbejdsproces.

Flemming Holm oplyste afslutningsvis af Selskabet pt. har en liste på 100 restanter i forhold til indbetaling af medlemskontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2017.

Årets samlede resultat bliver et underskud på kr. 4.487,19 kr. og regnskabet er revideret og fundet i orden.

Der var fra Generalforsamlingen ingen kommentarer til regnskabet som herefter blev godkendt.

Regnskabet for 2016 kan ses på hjemmesiden: www.antikvariskselskab.

 

6.  Anni Møller-Christensen og Hans Beksgaard var på valg til bestyrelsen og begge blev genvalgt.

7. Suppleanterne Jakob Bastholm og Jørgen Baungaard Hansen var på valg og begge blev genvalgt.

8. Revisor Henrik Præstholm blev genvalgt.

9. Der var ingen indkomne forslag til Generalforsamlingen.

10. Der var ingen punkter under eventuelt og dirigenten Svend Tougaard kunne herefter erklære Generalforsamlingen for afsluttet.

                                                                                                                                                      

11. Direktør Flemming Just indledte sin beretning med en tak til Bestyrelsen i Det antikvariskeSelskab og udtrykte glæde over det positive og konstruktive samarbejde.

Herefter præsenterede Flemming Just en oversigt over medlemmer af bestyrelsen for Sydvestjyske Museer.

Det forgangne år har været et meget travlt år for Sydvestjyske Museer, og der er fortsat mange planer som er i en startfase. På udstillingssiden råder Sydvestjyske Museer over følgende: 

Museet Ribes Vikinger.  Rådhussamlingen, som er overtaget pr. 1.1.2017.

DomkirkemuseetRibelund Museet (associationsaftale)Mandø Museet (associationsaftale). Esbjerg MuseumVandtårnet i EsbjergBramming Egnsmuseum.

Disse udstillinger tæller med i det årlige besøgstal for Sydvestjyske Museer, og her bliver Domkirkemuseet med sine 60.000 besøgende et væsentligt bidrag. Domkirkemuseet udmærker sig i øvrigt ved at være det eneste museum om Reformationen i Danmark.

Skoletjenesten fungerer på bedste vis og udvider løbende sine aktiviteter.

Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal udarbejde planer for en udstilling i Kannikegården, således den indendørs udgravning i fremtiden kan gøres tilgængelig for besøgende.

Flemming Just orienterede om de igangværende udviklingsplaner som omfatter Quedens Gård, Heksemuseet, Jacob A Riis Muset, Esbjerg Museum, Fanø Museum samt Bramming Egnsmuseum.

forbindelse med Quedens Gård er der sket en omprioritering, der betyder at Heksemuseet får til huse i selve Quedens Gård. Denne ændring er sket, idet der muligvis vil blive givet fondsmidler til et større heksemuseum end oprindeligt planlagt         

Flemming Just rettede en stor tak til medlemmerne af de to museumsforeninger, der gennem frivillig donationer, dels har skabt en gavefond på 26.000 kr., dels har været medvirkende til at Sydvestjyske Museer kan opnå en større momsrefusion end ellers. Beløbet i gavefonden skal anvendes efter nærmere aftale med bestyrelserne i de to museumsforeninger.                                            

                                                                                                                                                 Flemming Just opfordrede alle tilstedeværende til at  ind på Sydvestjyske Museers hjemmeside og abonnere på nyhedsbrevet, der giver et godt overblik over Museets mange aktiviteter.

Der afholdes Middelalderfestival i Ribe d. 10 - 11. juni, og Sydvestjyske Museer bakker denne festival op med økonomisk støtte, idet man anser Middelalderfestivalen for et godt bidrag til fortællingen om Ribes Middelalder.

Den store Kinaudstlling åbner d.16.06 på Museet Ribes Vikinger.                                        

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      

Sydvestjyske Museer er vært ved to markante begivenheder. Det drejer sig om et Byarkæologiskmøde d. 29 - 30.05 samt ikke mindst en international Viking Congress i dagene 0- 13.08. Det er først gang i 40 år at sidstnævnte kongres afholdes i Danmark.

Flemming Just omtalte byguiderne og deres vigtige arbejde for Ribe By. I fremtiden er det således at Visit Ribe (turistbureauet) står for aftaler med guider, mens Sydvestjyske Museer står for uddannelse af guider, kurser samt udvikling af ny guidede ture i Ribe.

D. 17.08 afholder Danmarks Radio forpremiere på deres stort anlagte udsendelsesrække Historier i Danmark. Flemming Just opfordrede til at holde sig orienteret om denne dato samt d. 24.08 hvor der er udsendelse om Reformationen.

Sluttelig inviterede Flemming Just til en studietur til New York i dagene 26.05 - 03.06. Temaet for studierejsen er Jacob A Riis. Turen arrangeres i samarbejde mellem Sydvestjyske Museer og Sydvestjysk Folkeuniversitet, og der er 30 pladser til rådighed.

Efterfølgende direktørens beretning udspandt der sig en dialog mellem Torkil Funder og Flemming Just. Thorkild Funder udtrykte skepsis ved at give Heksemuseet en så markant placering i Quedens Gård, og han oplevede at der derved blev givet køb  mulighederne for en udstilling med relation til Renæssancen, Thorkil Funder refererede til tidligere tanker om at indrette et håndværkermuseum i Quedens Gård - et museum, der kunne skildre Renæssances bygningskunst og bygningshåndværk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        Efter pausen gav museumsinspektør Claus Feveile et meget veldisponeret og informativt oplæg om den kommende forskningsudgravning ved Kunstmuseet. Carlsbergfonden har bevilget 16 millioner kr. til dette projekt som tager sit udgangspunkt midt i den kendte markedspladsDer er tale om et tre årigt projekt som indeholder faserne: udgravning, analyser af fund samt formidling og formålet er at indhente yderligere viden om Ribe By og dens opståen. Der knytter sig mange ubesvarede spørgsmål til Ribe by: Hvordan opstod det gamle Ribe? Var det ældste Ribe en tæt bebyggelse? Hvilke begivenheder påvirkede Ribe?                                                                                          Claus Feveile lagde vægt på at selvom der er foretaget mange udgravninger af det gamle Ribe, vil nyere og mere avancerede metoder og målinger givetvis kunne afdække en ny viden som kan være med til ændre den hidtidige opfattelse af Ribe By. Der vil til udgravningen blive tilknyttet mange specialister og netop deres helt specielle viden skal anvendes i den kommende udgravning.         Claus Feveiles oplæg var på bedste vis underbygget med relevant billedmateriale, der gav en god indsigt i de mange tanker og ideer der er omkring denne kommende udgravning. Ingen tvivl om at vi kommer til at høre meget mere til denne spændende udgravning, som starter i juni.

Herefter overtog museumsinspektør Martin Egelund Poulsen fra Sønderskov Museum ordet og satte fokus på omfattende udgravninger der har fundet sted ved Sjelborg nær ved HjertingPå et område, der dækker 5 hektar er der foretaget en lang række udgravninger, og Martin Egelund Poulsen trak en meget spændende tidslinje fra Tragtbægerkulturen fra 4000 - 2800 f.kr. og via Enkeltgravs-kulturen, Dolktiden, Ældre bronzealder og helt frem til yngre bronzealder 1100 - 500 f.kr.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                         

Det blev en imponerende fortælling der på bedste vis blev ledsaget af et meget flot billedmateriale samt oversigtskort, der på god vis dokumenterede de mange spændende udgravninger samt ikke mindst de mange tolkninger af fundene. Fund fra den første bondekultur er meget sparsomme i hele Jylland, men i omegnen af Esbjerg er der gjort utallige fund fra denne tidsperiode

Martin Egelund formåede på særdeles kvalificeret vis at beskrive de forskellige tidsperioder - ikke mindst var fortællingen om de forskellige bebyggelser og hustyper formidlet på rigtig god vis og gav deltagerne et rigtig godt indblik i arkæologien og arkæologernes verden.

 

 

 

Efter Generalforsamlingen konstituerede Bestyrelsen sig som følger:

Lars Ilsøe - formand.

Dan Møller - næstformand og medlem af bestyrelsen for Sydvestjyske Museer.

Flemming Holm - kasserer.

Erik Henriksen – sekretær og PR ansvarlig.

Anni Møller-Christensen.

Hans Beksgaard.

Suppleanter:

Jørgen Baungaard Hansen

Jacob Bastholm.


Ref. Erik Henriksen

 

                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Referat fra ordinær Generalforsamling afholdt onsdag d. 16.03.2016.
Formand Lars Ilsøe bød velkommen til de 60 fremmødte og foreslog Svend Tougaard som aftenens dirigent, hvilket forsamlingen godkendte.
Svend Tougaard kunne konstatere at Generalforsamling var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne og gav herefter ordet til Lars Ilsøe.
Lars Ilsøe kunne konstatere at det forgangne år havde været et godt år for Det antikvariske Selskab og de mere end 700 medlemmer. Der har været rigtig god opbakning til Selskabets foredrag og årets tilløbsstykke var turen til Ny Moesgård, hvor samtlige pladser var revet væk kl. 10.30.
Lars Ilsøe fremhævede den gode kontakt der er mellem Selskabet og direktør Flemming Just Sydvestjyske Museer samt museumsinspektørerne. Lars Ilsøe rettede ligeledes en tak til personalet ved Sydvestjyske Museer, der yder Det antikvariske Selskab en rigtig god service.
Det antikvariske Selskab har rigtig god kontakt til de to museumsforeninger i Esbjerg, Esbjerg og Omegn Museumsforening samt Museumsforeningen ved Søfart – og Fiskerimuseet. Der er etableret et samarbejde, der gør at medlemmerne fra de tre foreninger kan benytte sig af hinandens tilbud, og disse tilbud vil være at finde på Selskabets hjemmeside.
Lars Ilsøe rettede en stor tak til Selskabets webmaster, Lizzi Thamdrup der på bedste vis ajourfører og udbygger hjemmesiden.
Ligeledes var der en stor tak til de frivillige som bringer Selskabets publikationer ud to gange om året. Hvis ikke at stort antal Levende Viden og Det sker blev bragt ud ved frivillig hjælp, ville udgifterne til porto stige drastisk, idet det koster 34 kr. at sende Levende Viden med post.
Lars Ilsøe rundede sin beretning af med en stor tak til bestyrelsen og her en særlig tak til Selskabets nye kasserer Flemming Holm for hans engagerede og utrættelige indsats. Formandens beretning blev herefter godkendt. Hele formandens beretning kan læses på Selskabets hjemmeside.

Kasserer Flemming Holm forelagde det reviderede regnskab for 2015. Flemming Holm nævnte at der for siden er usædvanlig mange restanter og håbede at dette tal vil blive minimeret i nærmeste fremtid. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for det kommende år.
Flemming Holm gjorde sig betragtninger over bank og giro - ikke mindst bankernes gebyr ved at hæve penge fra kontoen. Flemming Holm arbejder videre med at finde den optimale løsning for Selskabets økonomiske transaktioner. Flemming Holm nævnte ligeledes at den stigende portoudgift er en belastning for Selskabet, og man vil i Bestyrelsen arbejde videre med at reducere udgiften til porto.
Flemming Holm rettede en varm tak til Selskabets tidligere kasserer Jørn Nielsen, der på allerbedste vis har ydet råd og vejledning i forhold til jobbet som kasserer.
Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.
Dan Møller og Erik Henriksen var på valg til bestyrelsen - der var genvalgt til begge.
Suppleanterne Jacob Bastholm og Jørgen Baungaard Hansen var på valg - der var genvalg til begge.
Henrik Præstholm blev genvalgt som revisor.
Der var ikke indkommet forslag til drøftelse, hvorefter Svend Tougaard kunne erklære Generalforsamlingen for afsluttet.
Direktør Flemming Just, Sydvestjyske Museer indledte sin beretning med en stor tak til Det antikvariske Selskab for god opbakning til Sydvestjyske Museer.
Årsberetningen for Sydvestjyke Museer skal behandles på et bestyrelsesmøde mandag d. 21.03, hvorefter årsberetningen er tilgængelig på Museets hjemmeside.
De økonomiske rammer for Museet er vanskeliggjort ved såvel kommunale som statslige besparelser og det har været nødvendigt med personalereduktion. Økonomien er nu i en god gænge med overskud i på 100.000 samt et forventet overskud hvert af de næste tre år på 250.00 kr. Det vil i fremtiden være vigtigt at satse på såvel kvalitet som kvantitet i forskningen, idet disse faktorer kan være med til at hente kommende store bevillinger hjem til Sydvestjyske Museer.

Flemming Just gennemgik Museets visionsplan, der rækker frem til 2020. Fredag d. 18.03 er sidste åbningsdag for Esbjerg Museum, hvorefter der igangsættes en større renovering samt fornyelse af udstillingerne.
Flemming Just omtalte det gode samarbejde med Ribelund Museet samt Domkirkemuseet, der har haft 60.000 besøgende. I forbindelse med planerne for Quedens Gård, er der nu kommet en lang række bevilliger til etablering af Jacob A Riis Museet i Sortebrødregade ligesom der fortsat arbejdes på højtryk med at hente yderligere bevillinger hjem til Quedens Gård Projektet også med en forhåbentlig afklaring på Toldbodens fremtid.
Der arbejdes ligeledes fortsat med planer for at indrette foredragssalen til biograf med 80 pladser.
Sydvestjyske Museer er nu involveret i Det gamle Rådhus i Ribe, og der arbejdes med planer for en fremtidig anvendelse af bygningen. Der er indgået samarbejdsaftaler med Fanø Museum samt Bramming Egnsmuseum, og dette samarbejde tegner særdeles lovende.
Deltagerne blev præsenteret for en oversigt over såvel publikationer udgivet af SJM samt den foredrags - og formidlingsvirksomhed SJM har deltaget i gennem det forløbne år.
Flemming Just opfordrede medlemmerne til at besøge Museets hjemmeside, hvor man også kan afgive sit ønske om løbende at modtage nyhedsbreve fra Sydvestjyske Museer.
Efterfølgende beretningen om årets gang på Sydvestjyske Museer fulgte tre meget inspirerende og informative oplæg ved Museets inspektører.
Museumsinspektør Mette Slyngborg gav en grundig, fyldestgørende og meget visionær fremstilling af tankerne bag det kommende Jacob A. Riis Museum. Museet vil rumme to hovedtemaer: Jacob A. Riis virke som dokumentarfotograf samt en beskrivelse af Jacob A Riis eget liv.

Museumsinspektør Maria Knudsen gav en meget grundig og kompetent gennemgang af udgravningerne ved Okholm i forbindelse med den igangværende udbygning af Vadehavscentret. Der er gjort mange spændende fund af bl. a. bygninger, og dette kædet sammen med andre fund kunne indikere at bebyggelsen i Okholm kan være en mulig forløber for etablering af markedspladsen i Ribe og dermed starten på Ribe By.
Museumsinspektør Morten Søvsø berettede på spændende vis om tre lokaliteter, hvor der i årets løb er gjort spændende fund. Det drejer sig om udgravningen af en Referat fra ordinær Generalforsamling torsdag d. 19.03.2015.jernalderby i Andrup, afdækningen af en stormandsgrav ved Sneum samt de mange fund af mønter og andre genstande der er gjort i Damhusområdet, hvor detektor- folket har ydet en stor indsats. Sluttelig kunne Morten Søvsø fortælle at man nu havde fået kendskab til indholdet af den flotte kande som blev fundet ved udgravningerne i Rosenalle. Kanden indeholdt rester af et barnelig, en kam samt perler. Der kan forventes yderlige udgravninger i dette område.
Der skal fra bestyrelsen i Det antikvariske Selskab lyde en stor tak til såvel direktøren som de tre museumsinspektører for glimrende formidling som på allerbedste vis gav Selskabets medlemmer et billede af de aktiviteter som har præget Sydvestjyske Museer i det forgangne år.
Ref.
Erik Henriksen.


Referat af ordinær Generalforsamling 2015

Formanden Lars Ilsøe bød velkommen til de 40 fremmødte deltagere og foreslog Svend Tougaard som ordstyrer. Forsamlingen godkendte dette.

1. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.
Svend Tougaard kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne og Forsamlingen godkendte dagsordenen.

2.  Formandens beretning.
Lars Ilsøe kunne konstatere at Det antikvariske Selskab har haft et godt år med spændende foredrag og ekskursioner. I gennemsnit har der været 60 deltagere pr. foredrag med et udsving fra 35 til 120 tilhørere. Den store interesse for foredragene forpligter naturligvis Det antikvariske Selskab, og i den forbindelse rettede Lars Ilsøe en varm tak til direktør Flemming Just samt museumsinspektørerne ved Sydvestjyske Museer. Det gode samarbejde mellem Det antikvariske Selskab og Sydvestjyske Museer betyder stor inspiration i at finde relevante foredrag ligesom museumsinspktørerne på bedste vis formidler viden om lokale udgravninger og andre emner.
Medlemstallet er på 848 personer. Medlemstallet er meget stabilt og udtryk for den store historiske interesse hos borgere i Ribe By samt den vigtige samklang der er mellem by, museum og forening.
Det antikvariske Selskab har i samarbejde med Lizzi Thamdrup, Else Agergård samt firmaet Webitall udarbejdet en god hjemmeside som Bestyrelsen er meget tilfreds med. Hjemmesiden opdateres løbende med arrangementer, referater fra møder og arrangementer samt særlige tilbud. I den forbindelse rettede Lars Ilsøe en stor tak til Lizzi Thamdrup der på bedste vis vedligeholder hjemmesiden.
Selskabets medlemmer kan nu erhverve to årlige tidsskrifter: Levende viden med gode historier fra Sydvestjyske Museers arbejdsområde samt By, Marsk og Geest som et et videnskabeligt fagtidsskrift. Bestyrelsen vil senere på året evaluere, hvorledes tidsskrifterne skal administreres i fremtiden.
Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening har indgået en aftale med Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg om deltagelse i enkelte af hinandens arrangementer. Det betyder at medlemmer af Det antikvariske Selskab kan deltage i en ekskursion til Flynderupgård og Museet for Søfart i Helsingør lørdag d.18 april.
Herefter gennemgik Lars Ilsøe arrangementerne i 2014 og 2015.
Bogbazaren i december indbragte mere end 13.00 kr., og Lars Ilsøe rettede i den forbindelse en tak til alle, der har doneret bøger til Bazaren, ligesom der var tak til Gammelt Præg for lån af Toldboden samt en tak til Nepalgruppen for lån af borde og reoler.
Bestyrelsen trækker to gange om året på frivillige medhjælpere som bringer program og tidsskrifter ud. Lars takkede de frivillige for dette arbejde med håbet om fortsat hjælp. De frivilliges indsats er stærkt medvirkende til at reducere udgifterne til porto.
Lars Ilsøe rettede en tak til Selskabets medlemmer for den gode opbakning til arrangementer ligesom der var tak til Sydvestjyske Museer for lån af foredragssalen.
Lars Ilsøe takkede endvidere Poul Holst, formand for Esbjerg Omegns Museumsforening for godt samarbejde ligesom der var tak til medlemmerne af Bestyrelsen for inspiration og afvikling af forskellige arbejdsopgaver.
Dirigenten efterlyste kommentarer til formandens beretning. Da der ingen kommentarer var, kunne formandens beretning herefter godkendes. Hele formandsberetningen er tilgængelig på hjemmesiden .

3. Forelæggelse af revideret regnskab 2014 - 2015.
Kasserer Jørn Nielsen fremlagde det reviderede regnskab for 2014 - 2015 og bemærkede at den større udgift til kontorhold skyldes arbejdet med og etableringen af Selskabets hjemmeside. Der vil fortsat være udgifter til vedligeholdelse af og bistand til hjemmesiden.
Regnskabet er revideret og fundet i orden. Et spørgsmål til regnskabet angik hvornår der er betalingsfrist af kontingent, hvilket ikke fremgår af girokortet. Jørn Nielsen oplysten at betalingsfristen er 1. februar og denne oplysning findes i medlemsbladet Det sker. Der var ikke flere spørgsmål til regnskabet som herefter blev godkendt.
Lars Ilsøe bad herefter om ordet og rettede i den forbindelse en stor tak til Jørn Nielsen. Lars Ilsøe påpegede at Jørn Nielsen i sit job som kasserer siden 2007 har været en uvurderlig støtte for Det antikvariske Selskab. Jørn Nielsen har udført hvervet som kasserer med stort engagement og omhu og Selskabet har på bedst vis draget fordel af Jørn Nielsens store kendskab til Ribe bys borgere. Jørn Nielsen har ønsket at udtræde af Bestyrelsen ved dette års Generalforsamling.

4.  Kontingentforhøjelse. Lars Ilsøe fortalte at Bestyrelsen indstiller en mindre kontingent-forhøjelse for at konsolidere Selskabets økonomi, således man også i fremtiden kan tilbyde kvalificerede foredrag og arrangementer. Kontingentet har været uændret siden 2002, og Lars Ilsøe foreslog følgende forhøjelser: Kontingent for enkeltpersoner stiger fra 140,oo kr til 160,oo kr og for par stiger kontingentet fra 200,oo kr. til 250,oo kr. Kontingentstigningen er afstemt med Esbjerg og Omegns Museumsforening.
Der var ingen kommentarer til dette, hvorefter de nye kontingenter er vedtaget med virkning fra 01.01.2016.

5. Valg til Bestyrelsen.
På valg var Lars Ilsøe og Jørn Nielsen. Lars Ilsøe modtog genvalg, og Bestyrelsen havde indstillet Flemming Holm til valg, hvilket godkendtes af Generalforsamlingen.

6.  Valg af suppleanter.
Der var genvalg til Jørgen Baungaard Hansen og Jacob Bastholm.

7.  Valg af revisor.
 Der var genvalg til Henrik Præstholm

8. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til drøftelse på Generalforsamlingen.

9. Eventuelt.
Der var ingen punkter under eventuelt og herefter kunne dirigenten erklære Generalforsamlingen 2015 for afsluttet.                                                                                                                                                            

Efterfølgende Generalforsamlingen konstituerede Bestyrelsen sig som følger:
Formand: Lars Ilsøe
Næstformand og medlem af Sydvestjyske Museers Bestyrelse: Dan Møller.
Kasserer: Flemming Holm.
Sekretær og PR ansvarlig: Erik Henriksen.
Bestyrelsesmedlemmer: Anni Møller Christensen og Hans Beksgaard
Suppleanter: Jørgen Baungaard Hansen og Jacob Bastholm.

10. Direktørens beretning om Sydvestjyske Museers virksomhed.
Domkirkemuseet som er blevet til i et samarbejde mellem Menighedsrådet og Sydvestjyske Museer er blevet en stor succes med 60.000 besøgende.
Der arbejdes fortsat intenst med Quedens Gård - herunder Jacob A. Riis Museet, Rosenhaven og Heksemuseet, men de mange fondsansøgninger tager sin tid, og man er i dialog med mange fonde.
Der arbejdes med fornyelse af udstillingerne på Ribes Vikinger. Udstillingerne har 20 år på bagen, og der skal tænkes nyere og mere moderne formidlingsformer ind der i højere grad matcher de besøgendes forventninger.
Der er udarbejdet planer for anden anvendelse af de udvendige områder, ligesom der ønskes der et stærkere fokus på Middelalderen end tilfældet er.
Der er etableret et godt og konstruktivt samarbejde mellem udviklingscenter Ribe (Ribelund) omkring Museet på Ribelund. I første omgang handler dette om registrering af de mange effekter, og Flemming Just påpegede at dette museum er en vigtig del af byens historie.
Fusionen mellem Besættelsestidens Museum og Sydvestjyske Museer har været en succes, som alle parter udtrykker stor tilfredshed med.
På samme måde som Museet Ribes Vikinger skal der tænkes en nyere og mere tidssvarende formidling ind for så vidt angår Esbjerg Museum. Her er det visionen at skabe et Pionermuseum, der fortæller Esbjergs historie ligesom der er fokus på oprettelse af et museum for Holocaust. Den store vision er en fusion mellem Museet og Biblioteket, således der skabes et nyt og moderne kulturhus.
I relation til skoletjenesten arbejdes der også på at skabe et arbejdende, historisk museum. Med Folkeskolereformen er der skabt nye muligheder for samarbejde mellem skoler og Museet.
Sydvestjyske Museer har netop nu lanceret sin nye hjemmeside, og Flemming Just udtrykte stor tilfredshed med resultatet.
Overflytningen af arkæologi i Esbjerg til Magasinet på Ørstedsvej er ved at være nået til vejs ende
Samtidig er der opstået ønsker om og behov for en ny magasinbygning. Denne magasinbygning tænkes at rumme effekter fra Fiskeri - og Søfartsmuseet, Byhistorisk Arkiv Esbjerg, Ribe Kunstmuseum, Esbjerg Kunstmuseum samt Museet på Sønderskov. Det er håbet, at en ansøgning på vegne af flere institutioner kan være befordrende for de nødvendige økonomiske bevillinger.                                
Sydvestjyske Museer deltager meget aktivt i forskellige markedsføringsprojekter - eks. omkring Vadehavet. Museet er ligeledes stærkt involveret i den store Vikingeudstilling som åbner d. 27.03 i Suzhou.
Museet Ribes Vikinger har i 2014 haft en fremgang i besøgstallet på 17%, og det er ambitionen at fastholde dette besøgstal samt om muligt at øge det.
Flemming Just omtalte budgettet og måtte erkende at netop kulturområdet ikke står alt for stærkt i forhold til den pressede økonomi i Esbjerg Kommune - det er ikke usandsynligt at de kommende år byder på nye besparelser.
Flemming Just berettede om de udgravninger Museet har deltaget i, hvor mange foredrag museet har været involveret i samt hvilke publikationer Museet har udgivet, og der er stor faglig anerkendelse af Sydvestjyske Museers produktion af publikationer.
Flemming Just gav medarbejdere fra Sydvestjyske Museer et stort kompliment for deres arbejdsindsats og engagement, hvilke bl.a. giver sig udslag i at Museets medarbejdere er meget efterspurgte som foredragsholdere.
Afsluttende rettede Flemming Just en stor tak til Det antikvariske Selskab for et engageret og inspirerende samarbejde.
Efterfølgende pausen gav to af Sydvestjyske Museers inspektører tre berigende oplæg.
Mette Søvsø fortalte meget inspirerende om samarbejdet mellem amatørarkæologer og detektorgruppen - et samarbejde, der har eksisteret i mere end 30 år. Amatørarkæologer og detektorgruppen er meget aktive og giver Sydvestjyske Museer mange muligheder for at kortlægge det arkæologiske landskab og spotte nye, mulige udgravninger. Mette Søvsø præsenterede landkort, der med al tydelig viste hvor mange fund der er gjort af amatørarkæologer og detektorfolkene.
Mette Søvsø fortalte i sit andet oplæg om uddannelsesudgravningerne som studerende fra Århus Universitet har foretaget i området ved Rosen Alle. Formålet har været at datere en vold, der er blevet anlagt i det 8 - 9 århundrede og efterfølgende sløjfet.
Man har endvidere afdækket adskillige brand - og jordfæstegrave. Det mest spektakulære fund var  fundet af hest begravet med saddel, bidsel og seletøj. Fundet er enestående i Danmark, mens man fra Sachsen kender adskillige fund af begravede heste. Uddannelses-udgravningerne bliver genoptaget i 2015 - denne gang med dobbelt så mange deltagere som i 2014.
Troels Bo Jensen gav en medlevende og inspirerende opdatering på de sidste udgravninger ved Lindegården, hvor man har fundet 10 nye begravelser i forbindelse med nedrivningen af Torvet 15. Der er ligeledes fundet flere spor af Processionsgangen som blev nedrevet i 1718.
Der er gjort flere flotte fund fra 1700- tallet, og Troels Bo Jensen berettede om hvorledes en vikingegrav var blevet forseglet til en mulig fremtidig udgravning - dette dog gennem et solidt lag af beton.
Som en meget fin pendant til Mette Søvsøs oplæg om detektorfund sluttede Troels Bo Jensen sit foredrag af med at vise et flot fund fra området ved Sneum Kirke. Det drejer sig om kedelgrav fra ca. 200 e.kr, hvor afdøde er lagt ned i et meget flot kobberkar, hvis indhold nu nærmere skal bestemmes. Et lignende fund er ikke gjort i Danmark de sidste 15 - 20 år.
Ref. Erik Henriksen. 

Referat fra ordinær generalforsamling 2014
Formanden Lars Ilsøe bød velkommen til de 75 fremmødte og foreslog Svend Tougaard som ordstyrer. Svend Tougaard kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
 
Formandens beretning:
Lars kunne berette om en spændende sæson i Det antikvariske Selskab, hvor der har været rigtig god opbakning fra medlemmerne til Selskabets arrangementer. Som noget nyt udgives der årligt to publikationer. Levende Viden som indeholder en lang række artikler, der dækker hele Sydvestjyske Museers område. By, marsk og Geest bliver et mere videnskabeligt tidsskrift, der lever op til de overordnende krav om publikationer fra Sydvestjyske Museer. Levende Viden tilsendes Selskabets medlemmer ved årets afslutning, ligesom det bliver muligt at bestille By, Marsk og Geest.
Lars Ilsøe nævnte at der er fremkommet kritik af typografien i Levende Viden, og der vil blive valgt en anden typografi i de kommende publikationer.
 
Lars Ilsøe sluttede sin beretning med en tak til Sydvestjyske Museer for et godt samarbejde ligesom der var en stor tak til de frivillige der omdeler Selskabets programmer to gange årligt.
Lars Ilsøe rettede en tak til Bestyrelsen for godt samarbejde og i den forbindelse en særlig tak til Else Agergaard, der har valgt ikke at genopstille til Bestyrelsen.
 
Hele formandsberetningen kan læses på hjemmesiden : www.antikvariskselskab.dk.
 
Regnskab for 2013:
Kasserer Jørn Nielsen fremlagde det af revisor godkendte regnskab for 2013. Generalforsamlingen havde ingen kommentarer til regnskabet, der herefter blev godkendt.
Kontingentet for 2014 forbliver uændret.
 
Valg til bestyrelsen:
Bestyrelsen indstillede Anni Møller Christensen som nyt bestyrelsesmedlem og Generalforsamlingen godtog denne indstilling. Der var genvalg til Hans Beksgaard 
 
Valg af suppleanter:
Der var genvalg til Jørgen Baungaard og Jacob Bastholm.
 
Valg af revisor:
Der var genvalg til Henrik Præstholm.
 
Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag til drøftelse på Generalforsamlingen.
 
Eventuelt:
Der var ingen punkter under eventuelt
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                       1.
Direktørens beretning om Sydvestjyske Museers virksomhed:
Flemming Just fortalte at årsberetningen fra Sydvestjyske Museer nu kan ses på Museets hjemmeside.
 
Flemming Just omtalte indretningen af Domkirkemuseet som har haft et godt besøgstal.
Ved årsskiftet er der sket en fusion mellem Museet for Besættelsestiden og Sydvestjyske Museer.
Denne fusion har været vellykket og skabt stor tilfredshed blandt de involverede parter.
 
Der er indgået en samarbejdsaftale med Fanø Kommune, hvor Sydvestjyske Museer aktivt skal indgå i arbejdet med at varetage det historiske og kulturhistoriske aspekt ved Fanø.
 
Der søges fortsat fondsmidler til Quedens Gård, men det er svært at finde midler, idet Ribe gennem de senere år i stort omfang et blevet tilgodeset  med økonomiske donationer og fondsmidler.
I forbindelse med etableringen af Jacob A Riis Museet er det tanken at indrette en lille kulturbiograf.
 
Skoletjenesten under Sydvestjyske Museer fungerer rigtig godt, og der vil i årene fremover blive brugt yderligere ressourcer til at styrke den historiske formidling til skolerne, idet Sydvestjyske Museer er tildelt en central rolle i koordineringen af Skoletjenesten.
 
Fra Kulturstyrelsen er der øgede krav om formidling gennem publikationer. I denne sammenhæng lever Sydvestjyske Museer på god vis op til de overordnede krav.
 
Efter indlægget fra Flemming Just kunne Svend Tougard erklære Generalforsamlingen 2014 for afsluttet.
 
Beretning fra museumsinspektørerne ved Sydvestjyske Museer:
 
Museumsinspektør Maria Knudsen: Udgravninger af Riber Ulfborg:
Maria Knudsen fortalte om de igangværende udgravninger af Riber Ulfborg, der har skabt ny viden om dette spændende borganlæg.
Riber Ulfborg har i flere omgange været undersøgt og der tegner sig et billede af et meget stort voldanlæg som har fungeret i en meget kort periode indtil det i efteråret 1148 / foråret 1149 bliver nedbrændt og aldrig genopført. Riber Ulfborg har haft en anselig størrelse på 44 diameter og man har beregnet at der er medgået 5 hektar tørv til at befæste anlægget. Riber Ulf var bannerfører for Kong Svend ved slaget på Grathe Hede, og han føres efter slaget til Viborg, hvor han sandsynligvis henrettes af Kong Knud.
 
Museumsinspektør Niels Algren Møller: Tuegravpladsen ved Plougstrup.
Niels Algren Møller beskrev tuegravene i Plougstrup og kædede disse grave sammen med den særlige vestjyske skik med tuegrave. Gravene spænder over en periode på ca 300 år fra det 5 århundrede f. kr. og har typisk en diameter på 5 - 8 meter, en højde på ca en halv meter og er altid brandgrave. De arkæologiske fund i tuegravene er særdeles sparsomme - det drejer sig for det meste om nåle og bæltespænder.
Traditionen med tuegrave kendes også fra Tyskland og Holland og det spændende spørgsmål er hvilke mennesker der ligger begravet i tuegravene. Lokaliteten Årupgård er særdeles rig på tuegrave - i området er der fundet omkring 1300 tuegrave.                                                                               2.                        
                                                        
Museumsinspektør Mette Søvsø: Nyt fra Magasinet.
Mette Søvsø fortalte at der arbejder 7- 8 personer på Magasinet ligesom gruppen af frivillige er travlt beskæftiget med at solde de store mængder jord der er oplagret ved Magasinet.
Samtlige fund på Magasinet frem til 1990 er registeret og tastet ind i en elektronisk base, der giver god mulighed for at skabe overblik over de mange fund. Samlingen af arkæologi fra Esbjerg Museum skal nu overflyttes til Magasinet og registreres.
Den frivillige detektorgruppe bidrager med mange forskellige fund - fund som også bliver tastet ind og dermed gjort tilgængelige.
Magasinet modtager mange gæster og interesserede og der er fra alle sider stor anerkendelse af Magasinet, dets indretning og ikke mindst de mange fundoplysninger der er blevet gjort tilgængelige.
 
Museumsinspektør Morten Søvsø: Status på udgravningerne ved Lindegården og Domkirken.
Morten Søvsø gav en status på udgravningerne ved Lindegården og Domkirken - de udgravninger, der har været med til at ændre mange opfattelser af Kristendommens indtog i Danmark. Der pågår i øjeblikket undersøgelser og registreringer af de mange fund og fundene af såvel kirkegården som de syv stenboder, har været med til at bekræfte hvor vigtig en position og status Ribe Domkirke har haft gennem århundreder
 
Der skal fra Det antikvariske Selskabs bestyrelse lyde en stor tak til museumsinspektørerne for meget engagerede og inspirerende oplæg på Generalforsamlingen.
 
 
Ref. Erik Henriksen